Tillbaka till listan

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemen kan innefatta:

- ABS (ABS),

- elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) med kontroll av understyrning och antispinnsystem.

- panikbromsassistans

- starthjälp i backe.

Andra körhjälpssystem finns beskrivna på efterföljande sidor.

Låsningsfria bromsar (ABS)

Vid intensiv bromsning hindrar ABSsystemet hjulen från att låsa sig och kontrollerar stoppsträckan och bilen.

Under dessa omständigheter kan du göra en undanmanöver genom att bromsa. Dessutom kan detta system förkorta stoppsträckan vid dåligt väggrepp (fuktig vägbana).

Varje gång ABS-systemet arbetar märker du detta genom en lätt pulsering i bromspedalen. ABS förbättrar inte på något sätt bilens ”fysiska” prestanda när det gäller väggreppet mellan däck och vägbana. Sedvanliga försiktighetsåtgärder bör därför alltid vidtas (avstånd till framförvarande bil etc.).

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De ökar inte bilens prestanda och bör inte uppmuntra till högre hastigheter. Under inga omständigheter får funktionerna befria föraren från ansvar och skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

I nödfall bör du trycka på bromspedalen med full kraft och hålla pedalen nere. Att försöka reglera bromsverkan genom att successivt öka bromstrycket med bromspedalen (genom pumpning) har alltså ingen effekt. ABS-systemet anpassar den kraft som appliceras på bromssystemet.

Driftstörningar:

- © och x tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandena ”Kontrollera ABS”, ”Kontrollera bromssystem” och ”Kontrollera ESC”: ABS, ESC och panikbromsassistansen är inaktiverade. Bromsarna fungerar dock fortfarande;

- x, D, © och ® tänds på instrumentpanelen och meddelandet ”VARNING Bromssystem fel” visas. Detta indikerar att det är fel på bromssystemet.

I båda fallen tar du kontakt med närmaste märkesrepresentant.

Ditt bromssystem fungerar delvis. Det kan emellertid vara riskfyllt att bromsa häftigt och detta medför i sin tur att du bör stanna (om trafiken tillåter). Kontakta en märkesrespresentant.

Elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) med understyrningskontroll och antispinnsystem

Elektroniskt stabiliseringssystem ESC

Detta system hjälper till att kontrollera bilen i ”kritiska” körsituationer (undanmanövrer, förlorat väggrepp vid kurvtagning).

Funktionsprincip

En givare vid ratten känner av den färdväg föraren valt.

Andra givare som är monterade på bilen mäter den faktiska riktningen.

Systemet jämför förarens önskan med bilens faktiska bana och korrigerar denna om nödvändigt genom att kontrollera bromsarna för vissa hjul och/eller motorkraften. Kontrollampan blinkar på instrumentpanelen när systemet aktiveras.

Kontroll av understyrning

Detta system förbättrar ESC-systemets funktion vid kraftig understyrning (förlorat väggrepp för framhjulen).

Antispinnsystem

Detta system hjälper till begränsa drivhjulens slirning och att kontrollera bilen vid start, gaspådrag eller fartminskning.

Funktionsprincip

Med hjälp av givarna vid hjulen mäter och jämför systemet hela tiden hastigheten på drivhjulen och förhindrar att motorn rusar. Om ett hjul tenderar att slira, tvingar systemet det att bromsa tills det återfår greppet om underlaget

Systemet ska också justera motorvarvtalet med hänsyn till hjulens väggrepp, oberoende av det tryck som utövas på gaspedalen.

I vissa situationer (körning på mycket löst underlag, snö, lera etc. eller körning med kedjor) kan systemet minska motoreffekten för att begränsa slirningen.

Driftstörning

Om ett systemfel upptäcks i systemet visas meddelandet ”Kontrollera ESC” och kontrollamporna © och visas på instrumentpanelen. I det här fallet avaktiveras ESC och antispinnsystemet.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Panikbromsassistans

Detta system kompletterar ABS-systemet och hjälper till att förkorta bilens broms- sträcka.

Funktionsprincip

Systemet kan registrera en panikbromssituation. I detta fall träder bromsservon omedelbart in med maximal kraft och kan i vissa fall aktivera ABS-regleringen.

ABS-bromsningen säkras när bromspeda- len inte är uppsläppt.

Tändning av varningsblinkrarna

Varningsblinkrarna kan tändas vid kraftig fartminskning.

Föregripande bromsning

När du släpper gaspedalen snabbt föregriper systemet bromsningen så att stoppsträckan kan minskas.

Undantagsfall

När farthållaren är igång:

- om du trycker på gaspedalen, när du släpper den kan systemet aktiveras

- om du inte trampar på gaspedalen aktiveras inte systemet.

Driftstörning

När systemet registrerar ett funktionsfel, visas meddelandet ”Kontrollera bromssystem” på instrumentpanelen tillsammans med varningslampan ©.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De ökar inte bilens prestanda och bör inte uppmuntra till högre hastigheter. Under inga omständigheter får funktionerna befria föraren från ansvar och skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

Starthjälp i backe

Beroende på graden av lutning hjälper detta system föraren vid start i backe. Den hindrar bilen att rulla bakåt genom att ingripa på det automatiska bromsåtdragningssystemet, då föraren lyfter foten från bromspedalen för att trycka på gaspedalen.

Systemets funktion

Det fungerar enbart om växelväljaren befinner sig i ett annat läge än neutralläget (annat läge än N eller P i bil med automatväxellåda) och om bilen står helt stilla (bromspedalen nedtryckt).

Systemet håller kvar bilen i cirka 2 sekunder. Därefter lossas bromsarna gradvis (bilen rullar beroende på lutningen).

Systemet för starthjälp i backe kan inte alltid helt hindra bilen från att rulla bakåt i alla situationer (t.ex. vid mycket kraftig lutning).

Föraren kan alltid använda bromspedalen och på så vis hindra bilen från att rulla bakåt.

Funktionen för starthjälp i backe får inte användas under långa stopp: använd bromspedalen.

Denna funktion har inte utformats för att få bilen att stå stilla under en längre tid.

Använd om det behövs bromspedalen för att stanna bilen.

Föraren ska vara särskilt uppmärksam vid halt underlag.

Risk annars för allvarliga skador.

AKTIV NÖDBROMSNING