FUNKTIONEN ”AUTOHOLD"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bilen står stilla (t.ex. vid rött ljus, i en korsning, vid en trafikstockning osv.): funktionen säkerställer bromsverkan även om föraren släpper bromspedalen.

Bromsen frigörs när föraren accelererar tillräckligt med en växel ilagd.

Aktivering

Tryck på strömställaren 3.

Reglagets 3-kontrollampa tänds för att bekräfta att funktionen är aktiverad.

Avstängning

Tryck på bromspedalen och reglaget 3 samtidigt.

3-kontrollampan slocknar för att bekräfta att funktionen är inaktiverad.

Om bromsningen bibehålls dras den automatiska parkeringsbromsen åt automatiskt när:

- föraren lämnar bilen;

eller

- bilen står stilla i mer än 3 sekunder.

Villkor för att bibehålla bromskraften

Följande ska vara uppfyllda:

- bältet på föraren är fastspänt;

och

- den automatiska parkeringsbromsen är inaktiverad;

och

- bilen står inte i en mycket kraftig lutning.

Den bibehållna bromskraften bekräftas genom att kontrollampan tänds på instrumentpanelen.

Villkor för att avbryta bromskraften

Följande ska vara uppfyllda:

- föraren accelererar tillräckligt med en växel ilagd;

eller

- föraren inaktiverar funktionen.

Då slocknar kontrollampan på instrumentpanelen.

Vid varje start återupptas funktionen i det läge som användes innan motorn stängdes av.

Innan du lämnar bilen, kontrollera att den automatiska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Att parkeringsbromsen är åtdragen visas genom att kontrollampan 1 på brytaren 2 och kontrollampan } på instrumentpanelen lyser tills dörrarna låses.

DEN ELEKTRISKA PARKERINGSBROMSEN OCH AUTOHOLD-FUNKTIONEN