Tillbaka till listan

PROGRAMMERING AV MOTORSTART

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Program. motorstart”

I menyn ”Inställningar” väljer du fliken ”Fordon”.

Med den här funktionen kan du programmera motorn att starta automatiskt för att värma upp eller ventilera kupén upp till 24 timmar innan du ska använda bilen.

Programmera avfärdstid

Aktivera funktionen och ställ sedan in önskad avfärdstid:

- tryck på uppåt- och/eller nedåt-pilarna för att visa timmar och minuter för önskad tid

- ställ in önskad temperatur (beroende på utrustning) i kupén med luftkonditioneringsreglagen när motorn startas igen, ställ sedan in defrosterläget (se avsnitt 2 i bilens instruktionsbok).

- slå av tändningen.

När du låser bilen blinkar det två gånger och därefter tänds varningsblinkersen och färdriktningsvisarna i cirka tre sekunder för att visa att programmeringen har registrerats.

Obs! Markören 1 påminner dig om bilens starttid som du redan har ställt in.

Om du vill aktivera start med hjälp av programmering måste du välja ett klockslag som inträffar minst 15 minuter senare än den tid som visas i multimediasystemet.

Villkor för fjärrstart av motorn

Funktionen ”Fjärrstart av motorn” fungerar vid flera olika förhållanden:

- växelspaken står i neutralläget för bilar med manuell växellåda eller robotiserad växellåda,

- växelspaken står i läget P för bilar med automatväxellåda,

- tändningen inte är på,

- alla dörrar (motorhuven, dörrarna, bakluckan) är stängda och låsta när du lämnar bilen.

Obs! Du måste stänga av multimediasystemet när du lämnar bilen för att start av fjärrstart av motorn ska fungera.

”Starta varannan timme”

Med hjälp av den här funktionen startar bilen automatiskt varannan timme beroende på motortemperaturen.

Tryck på knappen ”ON” för att aktivera funktionen.

Obs! Ventilationssystemet måste vara avstängt för att funktionen ”Starta varannan timme” ska aktiveras.

När den här funktionen är aktiverad aktiveras inte ventilationssystemet under de fyra första starttillfällena om de sker.

Vid mycket kallt väder startar bilen automatiskt och slås ifrån efter ungefär tio minuter.

Om motortemperaturen inte kräver en omstart kommer bilen inte att starta automatiskt under de första fyra återaktiveringstillfällena och återgår till viloläge i 2 timmar. Motorn startas om i de fall motortemperaturen är för låg.

Oavsett kommer den sista starten att ske.

Cirka femton minuter före den programmerade tiden startar motorn och är igång i cirka tio minuter.

Beroende på utrustningsnivå, kontrollera att strömförbrukare såsom vindrutetorkare, ytterbelysning, radio, sätesvärmare, uppvärmd ratt osv. är inaktiverade och att alla tillbehör är urkopplade innan du lämnar bilen.

Under extrema omständigheter är det inte säkert att fjärrstarten med hjälp av programmering fungerar.

Stanna inte bilen med motorn igång på platser med brännbart material t.ex. högt gräs eller löv som kan komma i kontakt med det heta avgassystemet och antändas.

Förarens ansvar när bilen parkeras eller stannas

Lämna aldrig bilen med nyckeln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund. De kan utsätta sig själva eller andra personer för risker, till exempel om de startar motorn, använder fönsterhissarna eller låser dörrarna osv. Vid varmt och/eller soligt väder stiger dessutom temperaturen inuti kupén mycket snabbt.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.

Särskilda anvisningar för bilar som är utrustade med ”Starta varannan timme”-funktionen.

Det är viktigt att bilen körs i minst 10 minuter mellan varje gång funktionen används. Risk för att motoroljan blir dålig.

Använd inte funktionen för fjärrstart av motorn eller programmeringen av den när:

- bilen står i ett garage eller ett begränsat utrymme.

Risk för förgiftning eller kvävning på grund av avgaser.

- bilen är övertäckt med ett skydd.

Brandfara.

- motorhuven är öppen eller ska öppnas.

Risk för brännskador eller allvarliga skador.

I vissa länder är det enligt lag och/eller gällande bestämmelser inte tillåtet att använda funktionen för fjärrstart av motorn eller programmeringen av den.

Innan du använder den här funktionen måste du ta reda på vilka lagar och/eller bestämmelser som gäller i landet.