KOMPLETTERANDE KROCKSKYDDSSYSTEM TILL BILBÄLTEN FRAM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemen består av:

- bältessträckare till bältesrulle;

- nedre bältessträckare;

- övre belastningsbegränsare

- airbags förare och passagerare fram.

Dessa system är avsedda att arbeta såväl separat som i samverkan vid en frontalkollision och träda i funktion efter förprogrammerade gränsvärden för krockens häftighet.

Beroende på hur kraftig krocken är, ska systemen träda i funktion och aktivera:

- bilbältets låsning

- bältessträckare till bältesrulle (som aktiveras för att spänna bältet)

- nedre bältessträckare som håller kvar passageraren i sätet;

- främre airbag.

Bältessträckare

Bältessträckarna spänner åt bältena mot kroppen och trycker passageraren mot stolen och ökar på så sätt effektiviteten.

Med tändningen påslagen, vid en häftig frontalkrock och beroende på hur kraftig krocken är, kan systemet aktivera:

- bältessträckaren i bältesrullen 1, som omedelbart sträcker bältet

- nedre bältessträckaren 2 i framsätena.

- Efter en krock eller annat tillbud ska du låta kontrollera krockskyddssystemet.

- Inga ingrepp på systemets ingående komponenter (bältessträckare, airbags, elektroniska styrenheter, kablage) får göras. Inte heller får systemet återanvändas på någon annan bil, även om den är identisk.

- För att undvika oavsiktlig aktivering som kan orsaka skador får arbete på airbags endast utföras av en auktoriserad märkesrepresentant.

- Kontroll av tändarens data får endast företas av en auktoriserad märkesrepresentant, som förfogar över anpassat material.

- När fordonet ska skrotas bör du kontakta din märkesrepresentant så att gasgeneratorerna till bältessträckare och airbags tas bort.

Belastningsbegränsare

Från och med en viss kraft vid själva krocken aktiveras den här mekanismen för att minska bilbältets tryck på kroppen.

förare och passagerare fram Airbags

De sitter fram, på förar- och passagerarplatserna.

En symbol på nedre delen av vindrutan visar om utrustningen är installerad (beroende på utrustningsnivå).

Alla airbag-system består av:

- en airbag med tillhörande gasgenerator inbyggd i bilens rattcentrum för föraren och i instrumentbrädan för passageraren;

- en elektronisk styrenhet för övervakning av systemet som styr gasgeneratorns elektriska utlösningsanordning

- fristående givare

- kontrollvarningslampor, visas på takkonsolen 3:

- tänd, passagerar-airbag aktiverad;

- ¹ tänd, passagerar-airbag inaktiverad.

Den airbag systemet är utrustat med använder en pyroteknisk princip. Detta märks genom att det produceras värme och rök (vilket inte betyder brand) när airbagen blåses upp samt att en hög smäll hörs. När en airbag aktiveras, vilket ska ske omedelbart, kan ytliga hudskador eller andra obehag uppkomma.

Funktion

Systemet fungerar bara när tändningen är påslagen.

Vid en häftig frontalkrock blåses airbags snabbt upp och förhindrar att förarens huvud och överkropp slungas mot ratten och passagerarens mot instrumentbrädan. Därefter töms luften ur direkt efter krocken, så att inte de åkande förhindras att lämna bilen.

Funktionsfel

å Denna varningslampa tänds när motorn startas och slocknar sedan efter cirka 65 sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den förblir tänd, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varje dröjsmål kan innebära att skyddssystemet mister sin effektivitet.

Följande förhållanden utlöser bältessträckarna eller airbags.

Vid en frontalkrock mot en fast (icke-deformerbar) yta vid en kollisionshastighet lika med eller högre än 25 km/h.

Vid en frontalkrock med ett annat fordon av motsvarande eller högre kategori, med en kollisionsyta lika med eller större än 40 %, där hastigheten för båda fordonen är lika med eller högre än 40 km/h.

Vid en sidokrock med ett annat fordon av motsvarande eller högre kategori, med en kollisionshastighet lika med eller högre än 50 km/h.

I följande exempel kan bältessträckarna eller airbags lösas ut:

- stöt under bilen t.ex. trottoarkant;

- väggropar;

- fall eller hårt nedslag;

- stenar;

-...

I följande exempel kanske inte bältessträckarna eller airbags löses ut:

- krock bakifrån, kraftig;

- bilen voltar;

- sidokrock som berör bilens fram- eller bakparti

- frontalkrock, under bakpartiet på en lastbil

- frontalkrock mot ett hinder med en kraftig vinkel

-...

Alla dessa varningar syftar till att klargöra hur viktigt det är att uppblåsningen av airbag inte hindras och att allvarliga skador på så sätt undviks.

Varningar rörande förarens airbag

- Ändra varken ratten eller dess kudde.

- Rattkudden får inte täckas över.

- Inga föremål eller tillbehör får fästas, klistras eller monteras på rattens stötskydd (nålar, märken, klocka, hållare för mobiltelefon etc.).

- Ratten får endast tas bort av en auktoriserad märkesrepresentant.

- Sitt inte för nära ratten när du kör. Sitt med armarna en aning böjda (se ”Ställa in körställning”) BILBÄLTEN). Då finns det tillräckligt utrymme så att airbagen kan aktiveras på ett korrekt sätt.

Varningar rörande airbag på passagerarsidan

- Det är inte tillåtet att montera överdragsklädsel på framsätena eftersom detta kan påverka funktionen för passagerar-airbag.

- Inga föremål får fästas eller monteras på instrumentbrädan (t.ex. nålar, märken, klocka, mobiltelefonhållare etc.) i närheten av denna airbag.

- Passageraren får inte ha något föremål mellan sig och instrumentbrädan (djur, paraply, käpp, paket etc.).

- Sätt inte fötterna på instrumentbrädan eller på sätet, då detta kan innebära risk för allvarliga skador. Sitt så långt ifrån instrumentbrädan det går.