AUTOMATISK PARKERINGSBROMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatisk funktion

Åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

När bilen står stilla kan den automatiska parkeringsbromsen användas för att bromsa bilen:

- genom att trycka på motorns start/stopp-knapp 1 eller genom att vrida tändnyckeln 2 (till ON 2”-läget);

eller

- när säkerhetsbältet på förarsätet frigörs

eller

- när förardörren öppnas

eller

- på bilar med automatväxellåda, när läge P är ilagt.

I alla andra fall, till exempel när motorn har stannat eller befinner sig i vänteläge på grund av att Stop and Start FUNKTION STOP AND START den automatiska parkeringsbromsen inte aktiveras automatiskt. Det manuella läget måste då användas. Vissa länder har inte den automatiska åtdragningsfunktionen aktiverad. Se ”Manuell drift”.

För att bekräfta att den automatiska parkeringsbromsen har dragits åt visas meddelandet ”Parkeringsbroms aktiverad”, kontrollampan } tänds på instrumentpanelen och kontrollampan 3 tänds på 4-reglaget.

När motorn har stannats slocknar kontrollampan 3 några minuter efter det att den automatiska parkeringsbromsen har dragits åt och kontrollampan } slocknar när bilen låses.

Innan du lämnar bilen, kontrollera att den automatiska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Att parkeringsbromsen är åtdragen visas genom att kontrollampan 3 på brytaren 4 och kontrollampan } på instrumentpanelen lyser tills dörrarna låses.

Automatisk funktion (forts.)

OBS! I vissa fall (fel på den elektriska parkeringsbromsen, manuell frigöring av parkeringsbromsen osv.) hörs en ljudsignal och meddelandet ”Dra åt Parkeringsbroms” visas på instrumentpanelen för att informera om att den elektriska parkeringsbromsen har frigjorts.

- med motorn igång: när förardörren öppnas,

- med motorn avstängd (t.ex. när motorn tjuvstannar): när en framdörr öppnas.

I detta fall drar du i brytaren 4 och släpper den sedan för att lägga i den automatiska parkeringsbromsen.

Automatisk frigöring av parkeringsbromsen

Parkeringsbromsen lossas så snart fordonet startas och accelerationen börjar, eller när du växlar ur växelspaksläget P.

Manuell funktion

Du kan aktivera den automatiska parkeringsbromsen för hand.

Manuell åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

Dra i brytaren 4. Kontrollampan 3 och kontrollampan } tänds på instrumentpanelen.

Manuell frigöring av den automatiska parkeringsbromsen

Tryck på 1 utan att trycka på bromspedalen eller vrida nyckeln 2 till läge ”ON 2” för att aktivera tändningen. Tryck på bromspedalen och tryck sedan ¨knappen4: indikeringen 3 i knappen och indikeringen } på instrumentpanelen släcks.

Innan du lämnar bilen, kontrollera att den automatiska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Att parkeringsbromsen är åtdragen visas genom att kontrollampan 4 på brytaren 4 och kontrollampan } på instrumentpanelen lyser tills dörrarna låses.

Tillfälligt stopp

När du vill aktivera den automatiska parkeringsbromsen manuellt (stopp vid trafikljus, stopp med motorn igång etc.): dra och släpp upp brytaren 4. Parkeringsbromsen lossas automatiskt när bilen startas igen.

Undantagsfall

När du t.ex. ska parkera på ett lutande underlag eller med släp drar du i brytaren 4 i några sekunder för att få maximal bromsning.

Om du vill parkera utan att dra åt parkeringsbromsen (om det är risk för frost t.ex.):

- stäng av motorn genom att trycka på motorns Start/Stopp knapp 1 eller genom att vrida nyckeln 2,

- lägg i en växel eller P-läget: Drivhjulen låses mekaniskt av drivaxeln,

- lossa förarens säkerhetsbälte,

- öppna förardörren,

- frigör den automatiska parkeringsbromsen manuellt (se informationen om ”Manuell frigöring av den automatiska parkeringsbromsen” på föregående sida);

- beroende på utrustningsnivå ansätts parkeringsbromsen automatiskt. Du måste lossa den manuellt.

Om meddelandet ”Elektriskt fel” eller ”Kontrollera batteriet” eller ”VARNING Bromssystem fel” visas måste du bromsa bilen genom att lägga i 1:ans växel (på manuella växellådor) eller P-läget (på automatväxellådor) eller genom att dra i reglaget 4 i cirka 10 sekunder.

Om förhållandena och lutningen kräver det ska du placera stoppklossar under bilens hjul.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Kontakta en märkesrespresentant.

Om symbolen inte slocknar eller ljudsignalen inte upphör tyder det på ett fel på instrumentpanelen. Då måste du stanna bilen så snart trafiksituationen tilllåter det. Kontrollera att bilen står säkert och kontakta en märkesrepresentant.

Versioner med automatväxellåda

Om förardörren är öppen eller inte riktigt stängd och motorn är igång avaktiveras den automatiska lossningen av säkerhetsskäl (för att undvika att bilen rullar iväg utan förare). Meddelandet ”Lossa parkering- broms manuellt” visas på instrumentpanelen när föraren trycker ner gaspedalen.

Lämna aldrig bilen utan att först lägga i läge P och stänga av motorn. När bilen står stilla med motorn igång, kan den nämligen sättas i rörelse om du gasar eller en växel är ilagd.

Risk för olycka.

Driftstörning

- Vid avvikelser tänds varningslampan © på instrumentpanelen och meddelandet ”Kontrollera parkeringsbroms” visas och i vissa fall tänds även varningslampan }.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

- Vid fel på den automatiska parkeringsbromsen tänds varningslampan ® och meddelandet ”Bromssystem fel” visas, en ljudsignal hörs och i vissa fall tänds även varningslampan }.

Då bör du stanna omedelbart om trafiksi- tuationen tillåter det.