Tillbaka till listan

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Den anpassningsbara farthållaren (eller Stop and Go anpassningsbar farthållare på bilar med automatisk växellåda) använder information från en radar eller kamera för att upprätthålla den valda hastigheten (s.k. konstansfart) och hålla ett lämpligt avstånd till fordonet framför i samma körfält.

På bilar med automatisk växellåda kan den anpassningsbara farthållaren Stop and Go bromsa bilen så att den stannar helt om fordonet framför stannar, för att sedan köra vidare.

Systemet styr acceleration och inbromsning av bilen med hjälp av motorn och bromssystemet.

Systemets maximala räckvidd är cirka 150 m. Detta kan variera beroende på vägförhållandena (kuperad mark, väderförhållanden, osv.)

Beroende på vägförhållandena (trafik, väder osv.), kan den anpassningsbara farthållaren kan aktiveras mellan:

- 0 km/h och 170 km/h i bilar med automatisk växellåda;

- 30 km/h och 170 km/h i bilar med manuell växellåda.

Funktionen indikeras av symbolen .

Anm.:

- föraren måste ta hänsyn till hastighetsbegränsningarna och säkra avstånd i landet där han eller hon kör;

- den anpassningsbara farthållaren kan bromsa bilen med upp till en tredjedel av bromsningskapaciteten. Beroende på trafiksituationen kan föraren behöva bromsa hårdare.

Den anpassningsbara farthållaren utlöser inte ett nödstopp och dess bromskapacitet är begränsad.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan under inga omständigheter befria föraren från ansvaret att följa hastighetsgränserna eller att vara uppmärksam.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen. Föraren måste alltid anpassa hastigheten utifrån omgivningen och trafikförhållandena. Den anpassningsbara farthållaren ska endast användas på motorväg eller väg med flera körfält (avgränsade med räcke). Farthållaren ska inte användas vid tät trafik, på kurviga eller hala vägar (med risk för is, vattenplaning) eller vid ogynnsamma väderleksförhållanden (dimma, regn, sidovind osv.). Risk för olycka.

Kamerans placering 1

Se till att vindrutan inte är täckt (av smuts, snö, kondens osv.).

Radarns placering 2

Kontrollera att radarområdet inte är täckt (smuts, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive lack) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

Reglage

3 Inställningar för säkert avstånd

4 Pausning av funktionen med minnesinställning av konstantfarten (0).

5 Huvudströmställare för stopp/start av anpassningsbar farthållare .

6 Strömställare för aktivering, minnesinställning och sänkning av konstantfarten (SET/-).

7 Reglage för att aktivera och öka den konstanta hastigheten eller återuppta en sparad konstant hastighet (RES/+).

Radar- och kameraområdena måste hållas rena och utan ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt.

Visningar

8 Varningslampa för anpassningsbar farthållare.

9 Fordon framför.

10 Sparat säkert avstånd.

11 Sparad konstantfart.

Viktigt: Håll alltid fötterna vid pedalerna för att vara beredd på oförutsedda händelser.

Igångsättning

Använd strömställaren 5.

Den grå varningslampan tänds och meddelandet ”Adap farthållare PÅ” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck, som anger att farthållaren är igång och väntar på att man matar in en konstantfart.

Funktionen kan inte aktiveras när:

- parkeringsbromsen är åtdragen

- funktionen parkeringsassistans är redan aktiverad PARKERINGSASSISTANS..

Meddelandet ”Adap farthållare ej tillgänglig” visas på instrumentpanelen.

Inställning av konstantfart

Du kan aktivera funktionen och ställa in den aktuella hastigheten när bilen står stilla (endast bilar med automatisk växellåda) eller när bilen kör i en jämn hastighet (alla bilar) genom att använda reglaget 6 (SET/-) eller 7 (RES/+). Den lägsta konstantfarten är 30 km/h.

Konstantfarten 11 ersätter strecken och farthållningen bekräftas av att konstantfarten visas i grönt och att varningslampan tänds.

Om du försöker aktivera funktionen i en bil med manuell växellåda när bilens hastighet är över 170 km/h eller under 30 km/h visas meddelandet ”Hastigh. ogiltig” visas och funktionen kommer att förbli inaktiv.

Då en konstantfart har ställts in i minnet och farthållningen är igång kan du ta bort foten från gaspedalen.

Specialfunktion på bilar med automatisk växellåda: Om bilens hastighet är under 30 km/h ställs konstantfarten automatiskt in till 30 km/h. Bilen accelererar tills den uppnår den sparade konstantfarten.

Aktivering av avståndskontroll

När konstantfarten aktiveras visas standardavståndet 10 i grönt på instrumentpanelen. Standardavståndet motsvarar cirka två sekunder (se följande sidor).

Om systemet registrerar ett fordon i ditt körfält visas konturen av ett fordon 9 ovanför avståndsmätaren 10 på instrumentpanelen.

Din bil anpassar sig efter det framförvarande fordonets hastighet och bromsar vid behov (bromsljuset tänds) för att bibehålla avståndet som visas på instrumentpanelen.

Anm.: Storleken på 9 konturen varierar i enlighet med avståndet mellan dig och fordonet framför. Ju närmare du befinner dig fordonet framför desto större blir konturen.

Ställa in konstantfart

Du kan variera hastigheten genom att trycka upprepade gånger på (för liten variation) eller trycka och hålla in (för större variation) reglaget 6 eller 7:

- använd strömställaren ”SET/-” 6 för att minska hastigheten

- använd strömställaren ”RES/+” 7 för att öka hastigheten.

Inställning av lämpligt avstånd

Du kan när som helst ändra avstånd till framförvarande fordon genom att trycka upprepade gånger på strömställaren 3.

Den horisontella avståndsmätningen på instrumentpanelen indikerar de olika tillgängliga säkra avstånden:

- avståndsmätningen A: långt avstånd (motsvarar cirka 2,4 sekunder)

Inställning av lämpligt avstånd

(forts.)

- avståndsmätningen B: mellanliggande avstånd 2 (motsvarar cirka 2 sekunder)

- avståndsmätningen C: mellanliggande avstånd 1 (motsvarar cirka 1,6 sekunder)

- avståndsmätningen D: kort avstånd (motsvarar cirka 1,2 sekunder).

Den valda avståndsmätningen visas i grönt på instrumentpanelen. Övriga mätningar förblir grå.

Anm.: Avståndet bör ställas in utifrån trafiknivå, lokala regler och väderförhållanden.

Säkerhetsavståndet justeras som standard på avståndsmätaren B.

Fartökning över inställd konstantfart

Du kan när som helst överskrida konstantfarten om du trycker på gaspedalen.

Om konstantfarten överskrids visas den 11 i rött.

Avståndsmätaren blinkar om avståndet mellan din bil och fordonet framför är mindre än det säkra avstånd som valts och funktionen för avståndskontroll är inte längre aktiv.

Sedan släpper du upp gaspedalen. Farthållaren och avståndskontrollen ser automatiskt till att bilen återgår till den hastighet och det avstånd som du har valt tidigare.

Omkörningsmanöver

Om du vill köra om fordonet framför kan du aktivera körriktningsvisaren. Då stoppas avståndskontrollen tillfälligt, vilket låter dig accelerera till en lämplig hastighet för omkörning.

Stanna och starta med bilar med automatisk växellåda

Om fordonet framför dig saktar ner anpassar systemet hastigheten eller stannar helt vid behov (t.ex. i tät trafik). Bilen stannar några meter från fordonet framför. Funktionen Stop and Start kan försätta motorn i vänteläge FUNKTION STOP AND START.

När fordonet framför kör iväg igen:

- Pm bilen inte står stilla längre än tre sekunder kör bilen iväg igen automatiskt utan att föraren behöver göra något.

- Om bilen står stilla i cirka tre sekunder måste du trycka på gaspedalen eller på knappen 7 (RES/+) för att köra iväg igen. Meddelandet ”Tryck RES/+ eller accelerera” visas på instrumentpanelen som bekräftelse.

Om bilen står stilla längre än cirka tre minuter ansätts automatiskt den elektroniska parkeringsbromsen och funktionen Stop and Go med anpassningsbar farthållare inaktiveras. Varningslampan slocknar för att bekräfta att funktionen är inaktiverad.

Sätta funktionen i viloläge

Du kan försätta funktionen i vänteläge när:

- du trycker på strömställaren 4 (0),

- du trycker på bromsen medan bilen rör dig.

Funktionen inaktiveras av systemet om:

- om du ställer in den automatiska växellådan till P eller N;

- om du lägger i backväxeln;

- du knäpper loss förarsätets bilbälte;

- du öppnar en av dörrarna;

- du trycker på start-/stoppknappen för motorn;

- lutningen är för brant;

- bilens hastighet är högre än ca 180 km/h;

- vissa körkontrollsystem och regleringssystem aktiveras (aktiv nödbromsning, ABS, ESC osv.)

- när kopplingspedalen är nedtryckt eller neutralläget är aktivt under en längre stund på bilar med manuell växellåda.

Under alla omständigheter bekräftas vänteläget av att de gråa varningslamporna tänds och att meddelandet ”Adaptiv farth. urkopplad” visas på instrumentpanelen.

Bilens hastighet bromsas inte automatiskt om den anpassningsbara farthållaren sätts i vänteläge eller inaktiveras - för att bromsa måste du trampa på bromspedalen.

Lämna vänteläge

Utifrån sparad konstantfart

Om en hastighet är inställd i minnet kan du framkalla den, men förvissa dig först om att körvillkoren är lämpliga (trafiken, vägbanan, väderleksförhållandena) Tryck på strömställaren 7 (RES/+) inom intervallet för de bekräftade hastigheterna.

När den lagrade hastigheten aktiveras visas konstantfarten i grönt som bekräftelse på att farthållaren är aktiverad.

Obs! Om den hastighet som sparats tidigare är högre än den hastighet du kör i, kommer bilen att accelerera tills den hastigheten uppnås.

Utifrån den aktuella hastigheten

Om farthållaren befinner sig i vänteläge kan du återaktivera den genom att trycka på 6 (SET/-)-knappen, utan att hänsyn tas till den minneslagrade hastigheten: det är bilens aktuella hastighet som registreras.

Varningarna ”Ta kontroll över bilen”

I vissa situationer (t.ex. om du närmar dig ett fordon som rör sig mycket långsammare, om fordonet framför dig byter körfält snabbt osv.) är det inte säkert att systemet hinner reagera.

Beroende på situation ger systemet ifrån sig ett pip kopplat till:

- den orange varningen E om situationen kräver förarens uppmärksamhet

eller

- den röda varningen F tillsammans med meddelandet ”Bromsa” om situationen omedelbart kräver förarens uppmärksamhet.

I alla dessa situationer bör du handla följdriktigt och utför lämpliga åtgärder.

Avstängning av funktionen

Den anpassningsbara farthållaren inaktiveras när du trycker på reglaget 5.

Varningslampan slocknar på instrumentpanelen för att bekräfta att funktionen inte längre är aktiv.

Tillfälligt inte tillgänglig

Radarn kan upptäcka fordon framför bilen. Systemet fungerar inte korrekt om radarns avkänningsområde är blockerat eller om signalen störs.

Om radarns avkänningsområde blockeras eller om radarsignalen störs visas meddelandet ”Främre radar ingen sikt” på instrumentpanelen och den anpassningsbara farthållaren inaktiveras. Den gröna varningslampan slocknar för att bekräfta att funktionen har inaktiverats automatiskt.

Kontrollera att radarområdet inte är täckt (smuts, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive lack) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

Förhållandena i vissa geografiska områden kan störa funktionen, till exempel:

- torra områden, tunnlar, långa broar eller sällan använda vägar utan väglinjer, utan markeringar eller där det finns träd i närheten

- ett militärt område eller flygplatsområde.

Du måste lämna sådana områden för att funktionen ska fungera.

I samtliga fall bör du kontakta en auktoriserad återförsäljare om meddelandet inte försvinner när motorn startas om.

Driftstörning

Om ett fel med den anpassningsbara farthållaren registreras visas meddelandet ”Kontrollera farthållare” på instrumentpanelen och den anpassningsbara farthållaren inaktiveras.

Den anpassningsbara farthållaren inaktiveras om ett fel registreras i en eller flera komponenter i systemet.

Varningslampan © tänds på instrumentpanelen tillsammans med ett av följande meddelanden, beroende på felet:

- ”Kontrollera främre kamera”;

- ”Kontrollera främre radar”

- ”Kontrollera kamera/radar”

- ”Kontrollera bilen”.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Begränsningar av systemets funktion

Avkänning av fordon

Systemet känner endast av fordon (bilar, lastbilar, motorcyklar) som rör sig i samma riktning som din bil.

Systemet tar hänsyn till ett fordon som svänger in i samma körfält (t.ex. G) först när det kommer in i kamerans och radarns avkänningsområden.

Systemet kan utlösa abrupt eller fördröjd bromsning.

Systemet kan inte känna av:

- fordon vid korsningar: halt väglag (t.ex. H) osv.

- fordon som kör på fel sida vägen eller som backar mot dig.

Den anpassningsbara farthållaren ska endast användas på motorväg eller väg med flera körfält (avgränsade med räcke).

Avkänning i kurva

När du kör in i en kurva eller sväng kanske radarn och/eller kameran tillfälligt inte kan känna av fordonet framför (t.ex. J).

Systemet kan utlösa en acceleration.

På väg ut ur kurvan kan systemet och dess förmåga att registrera framförvarande fordon avbrytas eller fördröjas.

Systemet kan utlösa abrupt eller fördröjd bromsning.

Avkänning av fordon i intilliggande körfält

Systemet kan känna av fordon som kör i ett intilliggande körfält när:

- du kör in i en kurva (t.ex. K)

- du kör på en väg med smala körfält

- fordonet i det intilliggande körfältet kör långsammare och om ett av dessa fordon befinner sig för nära det andra fordonets körfält.

Systemet kan felaktigt framkalla fartsänkning eller inbromsning av bilen.

Fordon som är dolda på grund av höjdskillnader i marken

Systemet upptäcker inte fordon som är dolda på grund av höjdskillnader i marken eller fordon som befinner sig utanför kamerans och radarns avkänningsområden när du kör uppför eller nedför en backe.

Fordon utanför kamerans och radarns avkänningsområden.

Systemet reagerar sent eller inte alls om fordon som registrerats befinner sig utanför kamerans och radarns avkänningsområden, speciellt i följande fall:

- fordon som transporterar långa föremål som sträcker sig utanför linjen

- den faktiska längden på höga fordon (t.ex. L) utanför radarns avkänningsområde (byggmaskiner, jordbruksmaskiner som bogserar fordon osv.)

- fordon som inte ligger mitt i körfältet;

- smala fordon som befinner sig mycket nära (t.ex. M).

Fordon som står stilla och rör sig mycket långsamt

När hastigheten överstiger ungefär 50 km/h kan systemet inte känna av:

- stillastående fordon (t.ex. N)

- fordon som rör sig mycket långsamt.

När hastigheten understiger 50 km/h kanske systemet inte reagerar, eller reagerar mycket sent, på:

- stillastående fordon (t.ex. N)

- fordon som rör sig mycket långsamt

- fordon framför dig12 som byter körfält och avslöjar stillastående fordon 13 (t.ex. P).

Var alltid beredd att ta kontroll över bilen när du närmar dig fordon som står stilla eller rör sig mycket långsamt (t.ex. N).

Den anpassningsbara farthållaren utlöser inte ett nödstopp och dess bromskapacitet är begränsad.

Fasta föremål och små föremål som inte upptäcks

Systemet kan inte känna av:

- fotgängare, cyklar, skotrar osv.

- djur;

- fasta föremål (tullbommar, murar osv.) (t.ex. Q).

Systemet tar inte hänsyn till dessa. De utlöser inga varningar eller reaktioner från systemet.

Detektering av fordon som kör in i körfältet i hög hastighet

Om du blir omkörd av ett annat fordon som kör i hög hastighet 14 (motorcykel, bil osv.) (t.ex. R) och det fordonet tillfälligt rör sig mellan din bil och det framförvarande fordonet 15 kan systemet utlösa onödig acceleration, inbromsning eller bromsning.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen kan aldrig befria föraren från ansvaret att respektera hastighetsbegränsningarna, hålla ett säkert avstånd eller vara uppmärksam.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten utifrån omgivningen och körförhållandena, oavsett indikationerna från systemet.

Systemet registrerar inte några trafikanvisningar (trafikljus, skyltar, övergångsställen osv.) förutom linjer som avgränsar körfält. De aktiverar dock inga varningar eller reaktioner från systemet.

Systemet kan aldrig likställas med en hinderdetektor eller ett antikrocksystem.

Den anpassningsbara farthållaren ska endast användas på motorväg eller väg med flera körfält (avgränsade med räcke).

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan radarns och/eller kamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera systemet och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där radarn och/eller kameran är placerad (reparationer, byten, vindrutemodifikationer, lackeringsarbeten osv.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- vägen är krokig,

- bilen bogseras (bärgas),

- bilen bogserar en släpvagn eller husvagn;

- bilen körs i en tunnel eller nära en metallstruktur

- bilen kommer fram till en vägtull, ett vägarbetsområde eller ett smalt körfält

- bilen körs uppför eller nedför en mycket brant backe

- sikten är dålig (nattetid, starkt solljus, dimma osv.)

- bilen körs på en hal vägbana (regn, snö, grus osv.)

- det är dåligt väder (regn, snö, sidovindar osv.)

- radarområdet är skadat (stötar osv.),

- området där kameran sitter har skadats (t.ex. på insidan eller utsidan av vindrutan);

- vindrutan är sprucken eller förvrängd.

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- vindrutan eller radarområdet är övertäckt (av smuts, is, snö, imma, registreringsskylt osv.)

- en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- dålig kontrast mellan bilen framför och området runt (t.ex. vit bil i ett snölandskap osv.)

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- smal eller slingrande väg (snäva kurvor osv.),

- en långsammare bil med stor hastighetsskillnad

- användning av mattor som inte är anpassade efter bilen. På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra. Risk för klämning av fötterna.

I dessa fall kan systemet ingripa felaktigt.

Risk för oönskad inbromsning eller acceleration.

Många oförutsedda situationer kan påverka systemets funktion. Vissa föremål eller fordon som kan dyka upp i kamerans eller radarns avkänningsområde kan feltolkas av systemet, vilket kan leda till olämplig acceleration eller inbromsning.

Du bör alltid vara uppmärksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körning. Håll alltid bilen under kontroll genom att hålla fötterna nära pedalerna och var redo att ingripa.