Tillbaka till listan

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemen kan innefatta:

- ABS (ABS),

- elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) med kontroll av understyrning, sidovindsassistans och antispinnsystem;

- panikbromsassistans,

- Starthjälp i backe.

- assistans vid körning med släp,

- antispinnsystem -Extended grip.

Andra körhjälpssystem finns beskrivna på efterföljande sidor.

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De ökar inte bilens prestanda och bör inte uppmuntra till högre hastigheter. De kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och från skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara vaksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

Låsningsfria bromsar (ABS)

Vid intensiv bromsning hindrar ABSsystemet hjulen från att låsa sig och kontrollerar stoppsträckan och bilen.

Under dessa förhållanden kan du göra en undanmanöver genom att bromsa. Dessutom kan detta system förkorta stoppsträckan vid dåligt väggrepp (fuktig vägbana).

Varje gång ABS-systemet arbetar märker du detta genom en lätt pulsering i bromspedalen. ABS kan aldrig förbättra de ”fysiska” prestanda som beror på väggreppet mellan däck och vägbana. Sedvanliga försiktighetsåtgärder bör därför alltid vidtas (avstånd till framförvarande bil etc.).

I nödfall bör du trycka på bromspedalen med full kraft och hålla pedalen nere. Att försöka reglera bromsverkan genom att successivt öka bromstrycket med bromspedalen (genom pumpning) har alltså ingen effekt. ABS modifierar nedtryckningen i bromssystemet.

Driftstörningar:

- © och x tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandena ”Kontrollera ABS”, ”Kontrollera bromssystem” och ”Kontrollera ESC”: det visar att ABS, ESC och panikbromsassistansen är inaktiverade. Bromsarna fungerar dock fortfarande;

- x, D, © och ® tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandena ”VARNING Bromssystem fel”: detta indikerar att det är fel på bromssystemet.

I båda fallen tar du kontakt med närmaste märkesrepresentant.

Bromsningen är delvis säkrad. Det kan emellertid vara riskfyllt att bromsa häftigt och detta medför i sin tur att du bör stanna (om trafiken tillåter). Kontakta en märkesrespresentant.

Elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) med understyrningskontroll och antispinnreglering

Elektroniskt stabiliseringssystem ESC

Detta system hjälper till att kontrollera bilen i ”kritiska” körsituationer (undanmanövrer, förlorat väggrepp vid kurvtagning).

Funktionsprincip

En givare vid ratten känner av den färdväg föraren valt.

Andra givare placerade på andra ställen i bilen, mäter den verkliga färdvägen.

Systemet jämför förarens önskan med bilens faktiska bana och korrigerar denna om nödvändigt genom att kontrollera bromsarna för vissa hjul och/eller motorkraften. Kontrollampan blinkar på instrumentpanelen när systemet aktiveras.

Kontroll av understyrning

Detta system förbättrar ESC-systemets funktion vid kraftig understyrning (förlorat väggrepp för framhjulen).

Sidvindsassistans

Systemet optimerar ESC-funktionen och hjälper till att kontrollera bilen vid växlande sidvindar. Det hjälper till att bevara bilens riktning med hjälp av bromsarna.

När systemet aktiveras tänds varningslampan på instrumentpanelen.

Antispinnsystem

Detta system hjälper till begränsa drivhjulens slirning och att kontrollera bilen vid start, gaspådrag eller fartminskning.

Funktionsprincip

Med hjälp av givarna vid hjulen mäter och jämför systemet hela tiden hastigheten på drivhjulen och förhindrar att motorn rusar. Om ett hjul tenderar att slira, tvingar systemet det att bromsa tills det återfår greppet om underlaget

Systemet ska också justera motorvarvtalet med hänsyn till hjulens väggrepp, oberoende av det tryck som utövas på gaspedalen.

I vissa situationer (körning på mycket löst underlag, snö, lera etc. eller körning med kedjor) kan systemet minska motoreffekten för att begränsa slirningen.

Driftstörning

Om ett systemfel upptäcks i systemet visas meddelandet ”Kontrollera ESC” och kontrollamporna © och visas på instrumentpanelen. I det här fallet avaktiveras ESC och antispinnsystemet.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Avstängning av antispinnfunktionen

I vissa situationer (körning på mycket löst underlag, snö, lera etc. eller körning med kedjor) kan systemet minska motoreffekten för att begränsa hjulspinn. Om du inte vill ha denna funktion kan du stänga av den med knappen 1. I detta fall lyser varningsindikeringen konstant på instrumentpanelen åtföljd av meddelandet ”ESC AV”. Den här åtgärden avaktiverar antispinnsystem men inaktiverar inte den elektroniska stabiliseringssystem.

Då antispinnsystemet erbjuder en extra säkerhet bör man inte köra med funktionen urkopplad. Gå ur detta läge så fort som möjligt genom att trycka en gång till på strömställaren 1.

ANM.: funktionen aktiveras automatiskt igen när tändningen slås på.

Panikbromsassistans

Detta system kompletterar ABS-systemet och hjälper till att förkorta bilens broms- sträcka.

Funktionsprincip

Systemet kan registrera en panikbromssituation. I detta fall träder bromsservon omedelbart in med maximal kraft och kan i vissa fall aktivera ABS-regleringen.

ABS-bromsningen säkras när bromspeda- len inte är uppsläppt.

Bromsljusen tänds

Beroende på utrustningsnivå kan dessa blinka om hastigheten plötsligt minskar.

Föregripande bromsning

När du släpper gaspedalen snabbt föregriper systemet bromsningen så att stoppsträckan kan minskas.

Undantagsfall

När farthållaren är igång:

- om du trycker på gaspedalen, när du släpper den kan systemet aktiveras

- om du inte trampar på gaspedalen aktiveras inte systemet.

Driftstörning

När systemet registrerar ett funktionsfel visas meddelandet ”Kontrollera bromssystem” på instrumentpanelen tillsammans med kontrollampan ©.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Starthjälp i backe

Beroende på graden av lutning hjälper detta system föraren vid start i backe. Den hindrar bilen att rulla bakåt genom att ingripa på det automatiska bromsåtdragningssystemet, då föraren lyfter foten från bromspedalen för att trycka på gaspedalen.

Systemets funktion

Det fungerar bara om växelspaken är i något annat läge än neutralläget (annat läge än N eller P för bil med automatväxellåda) och om bilen står helt stilla (bromspedalen nedtryckt).

Systemet håller kvar bilen i cirka 2 sekunder. Därefter lossas bromsarna gradvis (bilen rullar beroende på lutningen).

Systemet för starthjälp i backe kan inte alltid helt hindra bilen från att rulla bakåt i alla situationer (t.ex. vid mycket kraftig lutning).

Föraren kan alltid använda bromspedalen och på så vis hindra bilen från att rulla bakåt.

Funktionen för starthjälp i backe får inte användas under långa stopp: använd bromspedalen.

Denna funktion har inte utformats för att få bilen att stå stilla under en längre tid.

Använd om det behövs bromspedalen för att stanna bilen.

Föraren ska vara särskilt uppmärksam vid halt underlag.

Risk annars för allvarliga skador.

Assistans vid körning med släp

Systemet hjälper till att bevara kontrollen över bilen då ett släp används. Den känner av pendlingar som kan uppstå vid dragningen av ett släp vid särskilda körförhållanden.

Funktionsvillkor

- Dragkroken måste vara godkänd av en märkesrepresentant.

- Strålkastarna måste vara godkända av en märkesrepresentant.

- Släpet måste vara fastkopplat till bilen.

Funktionsprincip

Funktionen stabiliserar bilen genom:

- en asymmetrisk inbromsning av framhjulen som minskar pendlingarna som kan uppstå på grund av släpet;

- en inbromsning på fyra hjul och en begränsning av motorns vridmoment för att minska bilens hastighet till dess att pendlingarna upphör.

Kontrollampan blinkar då på instrumentpanelen.

Antispinnsystem - ”Extended grip

Väggreppskontrollen (i förekommande fall) underlättar en kontroll av bilen på vägar med minskat väggrepp (lös mark osv.).

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De begränsar inte bilens prestanda och får inte förmå dig att köra snabbare. De kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och från skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara vaksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

Läget ”Automatiskt”

När bilen startar visas meddelandet ”Vägläge PÅ” på instrumentpanelen.

Standardläget ”Automatiskt” möjliggör optimal användning under normala vägförhållanden (torrt, vått, lätt snö osv.).

I ”Automatiskt”-läget används antispinnsystemets funktioner.

När motorn stängts av, startar bilen alltid i ”Automatiskt”-läget.

Läget ”Lös mark”

Tryck på knappen 2: varningsindikeringen visas på instrumentpanelen tillsammans med meddelandet ”Halt väglag PÅ” följt av meddelandet ”ESC AV”. Det här läget tillåter en optimal användning på lös mark (lera, sand, torra löv osv.). I det här läget kontrolleras motorns varvtal av föraren.

Däck

För att tillförsäkra en god väghållning ska dessutom, när byte av däck är nödvändigt, bilens hjul utrustas med däck av samma typ, dimension eller beteckning och helst samma fabrikat.

De nya däcken ska antingen vara identiska med de originalmonterade eller motsvara dem som rekommenderats av din märkesrepresentant.

EXTENDED GRIP

ANTISPINNREGLERING (ESC)