Tillbaka till listan

KÖRFÄLTSASSISTANS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med hjälp av kameran 1, utlöser funktionen korrigerande åtgärder på styrningen om en heldragen eller streckad linje passeras utan att färdriktningsvisarna har aktiverats.

Obs! Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

Du kan när som helst återta kontrollen över bilen genom att röra på ratten.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Aktivering/inaktivering

Om du vill aktivera funktionen, tryck på reglaget 2 tills du kan välja ”Körfältsassistans” på instrumentpanelen.

Meddelandet ”Vingelvarning på” och kontrollampan ”” visas på instrumentpanelen.

När körfältsassistansen är aktiverad aktiveras funktionen ”Larm vid överskridande av körfil” automatiskt. LARM VID ÖVERSKRIDNING AV KÖRFIL.

Om du vill inaktivera funktionen, tryck på reglaget 2 tills du kan välja ”Vingelvarning AV” på instrumentpanelen.

Då slocknar kontrollampan på instrumentpanelen.

Obs! När du inaktiverar funktionen ”Larm vid överskridande av körfil” inaktiveras även funktionen ”Körfältsassistans”.

Varje gång bilen startas fortsätter funktionen i det läge som sparades senaste gången motorn stängdes av.

Funktion

När funktionen är aktiverad visas kontrollampan och de vänstra och högra linjerna 3 visas i grått på instrumentpanelen.

Funktionen aktiveras när bilens hastighet uppgår till cirka 70-180 km/h och om kontrollampan och korrigeringsindikatorerna 3 är vita.

Funktionen aktiveras om bilen passerar en linje utan att färdriktningsvisarna aktiverats.

I detta fall:

- utlöser funktionen en korrigerande åtgärder på bilens styrsystem för att korrigera bilens färdriktning.

- varningslampan och indikatorn 3 vid sidan av den korsade linjen blir gula på instrumentpanelen.

Obs! i kurvor tillåter funktionen att du lätt skär kurvan.

Om den korrigerande åtgärden på styrsystemet inte är tillräcklig kommer kontrollampan och indikatorn 3 vid sidan av den korsade linjen att bli röda på instrumentpanelen och ratten kommer att vibrera.

Undantagsfall

När du använder funktionen:

- Om systemet inte längre känner av att föraren utför rattrörelser blir kontrollampan på instrumentpanelen gul, meddelandet ”Behåll händerna på ratten” visas och en ljudsignal hörs.

- om den korrigerande åtgärden på styrningen är igång för länge hörs en ljudsignal och indikatorlampan 3 vid sidan av linjen blinkar tills föraren tar kontrollen.

Du kan när som helst avbryta korrigeringen av färdriktningen genom att röra på ratten.

Tillfälligt inte tillgängligt

- mycket snabbt överskridande av linje,

- fortsatt körning på en linje;

- 4 sekunder efter filbyte

- snäva kurvor;

- nedsatt sikt;

- Aktivera körriktningsvisarna.

- kraftig acceleration;

- nödbromsning;

- Ändra banbredd.

- Användning av det aktiva nödbromssystemet.

-...

Om funktionen inte är tillgänglig visas kontrollampan och de vänstra och högra korrigeringslamporna 3 i grått på instrumentpanelen.

Villkor för icke-aktivering av systemet

Systemet kan inte aktiveras när:

- backväxeln är ilagd;

- kameran är skymd

- när kontrollampan û visas.

Kontrollampan och de vänstra och högra linjekontrollslamporna visas i grått på instrumentpanelen.

Om bilen har en dragkrok som känns igen av systemet visas meddelandet ”Släp: Sidoavkänning AV” för att informera om att systemet Körfältsassistans för nödsituationer inte fungerar.

Inställningar

Bilar med multimediaskärm.

Se multimediasystemets bruksanvisning för att komma åt funktionsinställningarna på multimediaskärmen 4:

- ”VIBRATION”: ställ in rattvibrationerna för funktionen ”Larm vid överskridande av körfil”;

- ”Varning”: ställa in känsligheten för linjedetektering. För att göra det:

- ”Sen”: linjen detekteras när bilen överskrider den;

- ”Standard”: linjen detekteras när bilen är på väg mot den;

- ”Tidig”: linjen detekteras när bilen är nära den.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Inställningar (forts.)

Bilar som inte är har multimediaskärm

- Stanna bilen och tryck på brytaren 5 tills du kan välja fliken ”Fordon”;

- Tryck på reglaget 6 eller 7 flera gånger för att komma till menyn ”Inställningar”. Tryck på omkopplaren 8 OK,

- Tryck på reglaget 6 eller 7 flera gånger för att komma till menyn ”KÖR ASSISTANS”. Tryck på omkopplaren 8 OK,

- Bläddra genom att trycka flera gånger på 6 eller 7 för att öppna menyn ”Känslighet för filhållningsassistans”. Tryck på strömställaren 8 OK ,

- Bläddra genom att trycka flera gånger på reglaget 6 eller 7 för att ändra inställningen. Tryck på 8 OK-reglaget.

Driftstörning

När systemet registrerar ett funktionsfel tänds varningslampan © samtidigt som meddelandet ”Kontrollera främre kamera” visas på instrumentpanelen.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan kamerans inriktning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där kameran är placerad (till exempel reparationer, vindrutemodifikationer etc.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- dålig sikt genom vindrutan (smuts, is, snö, kondens osv.);

- en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- vägmarkeringarna är oregelbundna eller svåra att urskilja (t.ex. delvis borta, för stort avstånd, skadad vägbana)

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- vägen är smal eller slingrande (snäva kurvor etc.);

- när du ligger nära ett fordon i samma fil.

I sådant fall är kan ”Körfältsassistansen” reagera felaktigt eller inte alls.

Risk för oönskad, felaktig korrigering av körriktning eller ingen korrigering alls.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- området där kameran sitter har skadats (på vindrutesidan eller backspegeln);

- vägen är hal (snö, is, vattenplaning, grus etc.);

- vindrutan är spräckt eller förvrängd (utför inga reparationer av vindrutan i det här området, kontakta en märkesrepresentant);

- Bilen har en dragkrok som inte känns igen av systemet.

- bilen kör in i ett område med olika markeringar i vägbanan (ett vägarbetesområde etc.).

VINGELKORRIGERING