Tillbaka till listan

OLJENIVÅ I MOTORN: tömning, påfyllning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Påfyllning

Bilen ska stå på horisontellt underlag och motorn ska vara kall (t.ex. före dagens första körning).

- Skruva loss locket 1.

- Fyll på olja (volymen mellan oljemätstickans 2 min.- och max.märken är 1,5 - 2 liter beroende på motor).

- Vänta 10 minuter efter påfyllning så att oljan hinner rinna ner i oljetråget.

- Kontrollera nivån med hjälp av oljemätstickan 2 (som beskrivits tidigare).

När arbetet är slutfört ska mätstickan föras in till ändläget och locket skruvas på ordentligt.

Slå av tändningen innan något som helst ingrepp i motorutrymmet (se ”Start, stopp av motorn” i kapitel 2).

Överskrid inte max.-nivån och glöm inte att sätta tillbaka locket 1 och mätstickan 2.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador.

Fylla på motorolja

Använd en tratt eller skydda området vid påfyllningsröret så att det inte kommer olja på en het del i motorrummet eller på en känslig del (t.ex. elkomponenter).

Risk för brand.

Påfyllning: Se till att ingen olja stänker på motordelarna eftersom det kan leda till brand. Glöm inte att sätta tillbaka locket ordentligt, då det annars finns risk för att oljestänk på de varma motordelarna kan leda till brand.

Överskridande av motoroljans maximinivå

Maxnivån för påfyllning får aldrig överskridas det finns risk för att motorn och katalysatorn skadas.

Om maximinivån har överskridits, starta inte bilen utan kontakta en märkesrepresentant.

Kör aldrig motorn i ett stängt garage, eftersom avgaserna är mycket giftiga.