Tillbaka till listan

OLJENIVÅ I MOTORN: allmän information

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

En bilmotor förbrukar normalt olja för smörjning och kylning av sina rörliga delar och det kan ibland vara nödvändigt att komplettera nivån mellan två oljebyten.

Skulle emellertid din bils motor efter inkörningsperioden dra över 0,5 liter olja per 1 000 km ska du låta din märkesrepresentant utföra en kontroll.

Kontrollintervall: Kontrollera oljenivån ofta samt alltid före en längre färd för att inte riskera att förstöra motorn.

Nivåkontroll

Avläsningen ska göras på vågrät mark efter det att motorn varit avstängd en lång stund.

För att få exakt oljenivå och för att vara säker på att inte oljenivån är för låg (risk att motorn skadas) måste man använda mätstickan. Se följande sidor.

Displayen på instrumentpanelen visar bara när oljenivån är på minläget.

- ta ut mätstickan och torka av den med en ren, luddfri trasa

- För ner den tills den bottnar (på bil utrustad med oljemätsticka med lock C, skruva åt locket helt).

- ta ut oljemätstickan igen

- Avläs nivån. Oljenivån i motorn får aldrig underskrida min.märket A men heller aldrig överskrida max.märket B.

När du har läst av nivån, för in mätstickan till ändläget eller skruva fast locket helt.

Fylla på motorolja

Använd en tratt eller skydda området vid påfyllningsröret så att det inte kommer olja på en het del i motorrummet eller på en känslig del (t.ex. elkomponenter).

Risk för brand.

Överskridande av motoroljans maximinivå

Max.nivån för påfyllning B får aldrig överskridas det finns risk för att motorn och katalysatorn skadas.

Om maximinivån har överskridits, starta inte bilen utan kontakta en märkesrepresentant.

Slå av tändningen innan något som helst ingrepp i motorutrymmet (se ”Start, stopp av motorn” i kapitel 2).