Tillbaka till listan

NIVÅER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kylvätska

Med stillastående motor och på plan mark ska vätskenivån när motorn är kall ligga mellan markeringarna MINI och MAXI på behållaren 1.

Fyll på vätska när motorn är kall innan nivån når märkningen MINI.

Nivåkontroll

Kontrollera kylvätskenivån regelbundet (motorn kan skadas allvarligt om kylvätska saknas).

Använd endast godkänd vätska som garanterar:

- frostskydd;

- skydd mot rost i kylsystemet.

Bytesintervall

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

Slå av tändningen innan något som helst ingrepp i motorutrymmet (se ”Start, stopp av motorn” i kapitel 2).

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Ta aldrig av locket på expansionskärlet när motorn är varm.

Risk för allvarliga brännskador.

Bromsvätska

Nivåkontrollen görs med stillastående motor på plant underlag.

Bromsvätskan ska kontrolleras ofta, och särskilt om du märker den minsta försämring av bromsarnas effektivitet.

Nivåkontroll 2

Bromsvätskenivån sjunker normalt vid användning, men den får aldrig underskrida markeringen ”MINI".

Om du vill kontrollera slitaget på skivor och trummor själv, använd kontrolldokumentet som finns hos din märkesrepresentant eller på tillverkarens webbplats.

Påfyllning

Varje ingrepp på bromssystemets hydraulkrets måste åtföljas av bromsvätskebyte utfört av en specialist.

Använd endast vätska (i förseglad dunk) som rekommenderas av vår tekniska avdelning.

Bytesintervall

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador.

Spolvätskebehållare

Påfyllning

Med stillastående motor, öppna locket 3. Fyll på tills du ser vätskan och sätt på locket igen.

Vätska

Spolvätska (frostskyddsvätska vintertid).

Slå av tändningen innan något som helst ingrepp i motorutrymmet (se ”Start, stopp av motorn” i kapitel 2).

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador.