DISPLAYER OCH MÄTARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentpanel A

Tänds när tändningen slås på. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på bil.

För bilar med multimediaskärm, se multimediasystemets bruksanvisning.

För bilar som inte har multimediaskärm MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Hastighetsmätare 1

Varvräknare 2

(skalstreck × 1 000)

Beroende på vald anpassning kanske den inte visas.

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h. Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Indikator för körstil 3 RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Mätarställning 4 FÄRDDATOR: körparametrar

Färddator 5 FÄRDDATOR: allmän information

Beräknad räckvidd med kvarvarande bränsle 6

Visat värde efter körda 400 meter. FÄRDDATOR: körparametrar.

Färddator och multimediainformation 7

Beroende på utrustningsnivå kan du visa information från multimediaskärmen (kompass, telefon, navigering osv.) eller information från färddatorn.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Kylvätsketemperaturmätare med indikering 9

Vid normal körning bör visaren 9 befinna sig under området 8. Den kan närma sig området vid ”intensiv” körning. Risk föreligger först när indikeringen ® tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Bränslenivåmätare 10

Om nivån är på minimiläget lyser kontrollampan M, som är inbyggd i mätaren, orange och en ljudsignal hörs. Tanka snarast.

Instrumentpanel B

Tänds när tändningen slås på. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på bil.

För bilar med multimediaskärm, se multimediasystemets bruksanvisning.

För bilar som inte har multimediaskärm MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Kylvätsketemperaturmätare och varningslampa 11

Vid normal körning bör visaren 11 befinna sig framför området 12. Den kan närma sig området vid ”intensiv” körning. Risk föreligger först när indikeringen ® tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Hastighetsmätare 13

Beroende på vilken stil som valts varierar displayen.

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h. Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Varvräknare 14

(skalstreck × 1 000)

Den ser olika ut beroende på de valda inställningarna för instrumentpanelen. Beroende på vald stil kanske den inte visas.

Indikator för körstil 15 RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Multimediainformation 16

Beroende på utrustningsnivå kan du visa information på multimediaskärmen (kompass, telefon, navigering osv.).

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Beräknad körsträcka med kvarvarande bränsle 17

Visat värde efter körda 400 meter. FÄRDDATOR: körparametrar.

Vägmätare 18 FÄRDDATOR: körparametrar

Färddator 19 FÄRDDATOR: allmän information

Bränslenivåmätare 20

Om nivån är på minimiläget lyser kontrollampan M, som är inbyggd i mätaren, orange och en ljudsignal hörs. Tanka snarast.

Instrumentpanel C

Tänds när tändningen slås på. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på utrustningsnivå. För bilar med multimediaskärm, se multimediasystemets bruksanvisning.

För bilar som inte är utrustade med ett navigeringssystem MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Varvräknare 21

(skalstreck × 1 000)

Kylvätsketemperaturmätare med indikering 23

Vid normal användning ska kontrollampan 23 vara före det röda området 22. Den kan närma sig området vid ”intensiv” körning. Risk föreligger först när indikeringen ® tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Färddator 24

FÄRDDATOR: allmän information

Beräknad räckvidd med kvarvarande bränsle 25

Visat värde efter körda 400 meter.

FÄRDDATOR: körparametrar

Vägmätare 26

FÄRDDATOR: körparametrar

Indikator för körstil 27 RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Hastighetsmätare 28

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h. Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Bränslenivåmätare 29

Om nivån är på minimiläget lyser kontrollampan M, som är inbyggd i mätaren, orange och en ljudsignal hörs. Tanka snarast.

Varningslampa för min. oljenivå

När motorn startas syns information på displayen i instrumentpanelen om oljenivån är på minimiläget. OLJENIVÅ MOTOR: Allmänt.

Första gången varningen visas kan du ta bort den genom att trycka på knappen 30OK”.

De följande varningarna försvinner automatiskt efter cirka trettio sekunder.

Instrumentpanel i miles:

(kan ändras till km/h)

Bilar som inte är har multimediaskärm

- Slå av tändningen och tryck på reglaget 31 tills du kan välja fliken Fordon 34.

- Tryck på knappen 32 eller 33 upprepade gånger för att komma till ”Inställningar” och tryck sedan på knappen 30OK”.

- Gör om samma moment för att komma åt ”INSTRUMENT” och sedan ”Enheter”.

Bilar med multimediaskärm.

Se multimediasystemets bruksanvisning för att välja ljudsystem.

Obs! I båda fallen återgår färddatorn automatiskt till den ursprungliga enheten efter ett batteriavbrott.

Om du vill återgå till föregående läge, gör om samma moment.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.