BILBÄLTEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

För allas säkerhet vid all slags körning ska dina medåkande också använda säkerhetsbälten. Tänk på att i vissa länder kan olika lagkrav beträffande åksäkerheten gälla.

Före start ska du först ställa in körläget och sedan ställa in säkerhetsbältet för alla passagerare för att få bästa möjliga skydd.

Inställning av körläget

- Sätt dig ordentligt i stolen (när du har tagit av dig ytterkläderna). Det är viktigt för att ryggen ska hamna i rätt läge;

- ställ in stolens läge i längdled i förhållande till pedalstället. Stolen ska vara så långt bakåtskjuten det går när pedalerna är helt nedtryckta. Ryggstödet ska ställas in så att armarna är lätt böjda;

- justera nackskyddet. För maximal säkerhet bör avståndet mellan din nacke och nackskyddet vara minsta möjliga;

- justera sittdynans höjd. Med den här inställningen kan du välja den sätesinställning som ger bäst sikt;

- ställ in rattens läge.

För att säkerhetsbältena bak ska fungera effektivt ska du se till att baksätet är ordentligt låst i rätt läge. BAKSÄTE: funktioner.

Feljusterade eller vridna bilbälten kan förorsaka skador vid en eventuell olycka.

Ett bälte får endast användas för en person, barn eller vuxen.

Även gravida bör använda bilbälte. Se bara till att det inte blir ett onödigt tryck på bukens nedre del.

Inställning av bilbältet

För korrekt justering och placering av säkerhetsbältena vid alla säten:

- justera sätena (sätesposition och ryggstödsvinkel om tillgängligt);

- luta dig mot ryggstödet;

- flytta axelremmen 1 så nära halsen som möjligt utan att den verkligen vilar mot den (om nödvändigt, justera höjden på säkerhetsbältet) och se till att bröstremmen 1 är i kontakt med axeln;

- placera midjebältet 2 så att det ligger platt mot låren och mot bäckenet.

Bilbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt. Undvik alltför tjocka kläder och föremål mellan bältet och kroppen.

Låsning

Rulla ut bandet långsamt och utan att rycka och se till att tungan 3 sitter i låset 5 (kontrollera låsningen genom att dra i tungan 3).

Om bältet blockeras, släpp tillbaka det helt och rulla ut det igen.

Om ditt bälte är helt blockerat, dra långsamt men bestämt ut bandet cirka 3 cm. Låt sedan bältet rulla upp sig och rulla ut det på nytt.

Om problemet kvarstår, kontakta din märkesrepresentant.

Upplåsning

Tryck på knappen 4, bältet dras in av bältesrullen. Följ rörelsen med handen.

ß Varningslampa för ej fastspänt bilbälte på förar- och eventuellt passagerarsidan fram

Den visas på mittdisplayen när tändningen slås på och om förarens och/eller framsätespassagerarens (om någon sitter på passagerarsätet) bilbälte inte är fastspänt. Beroende på bilmodell: om någon sitter på sätet och ett av dessa bilbälten inte är fastspänt eller lossas när bilen körs i en hastighet över cirka 20 km/h blinkar varningslampan och en ljudsignal hörs i cirka 120 sekunder.

Obs! Om ett föremål ligger på passagerarsätet kan varningslampan i vissa fall tändas, beroende på bilmodellen.

Varning för att säkerhetsbältet bak inte är fastspänt (varierar från bil till bil)

Bilden 6 visas på instrumentpanelen när tändningen slås på. Detta informerar föraren om fastspänningsstatusen för vart och ett av de bakre bilbältena varje gång:

- tändningen är på;

- en dörr öppnas;

- fastsättning eller lossning av ett bilbälte bak.

Visning av 6-bilden:

- grön indikator: bilbälte fastspänt;

- röd indikator: en passagerare sitter på sätet och bilbältet är inte fastspänt;

- grå indikator: säte används ej.

Beroende på bilmodell visas även varningslampan på mittdisplayen när tändningen slås på om en passagerare sitter i baksätet och bilbältet inte är fastspänt. När bilens hastighet är lägre än cirka 20 km/h visas varningslampan på mittdisplayen när ett bakre bilbälte inte är fastspänt.

Det åtföljs av symbolen 6 som visas i cirka 60 sekunder varje gång något av de bakre bilbältena spänns fast eller lossas.

När bilens hastighet når eller överstiger 20 km/h och något av de bakre bilbältena inte är fastspända eller lossas under färden:

- varningslampan blinkar på mittdisplayen;

och

- ett pip hörs i 30 till 120 sekunder (beroende på version);

och

- symbolen 6 visas i minst cirka 60 sekunder och symbolen för det aktuella sätet blir röd.

Kontrollera alltid att baksätespassagerarna är ordentligt fastspända och att antalet fastspända bilbälten som visas motsvarar antalet platser som används i baksätena.

Obs! I vissa fall kan varningarna aktiveras om det ligger ett föremål på något av de bakre sätena, beroende på bilmodell.

Inställning i höjdled av bilbälte fram

Använd justertappen 7 och ställ in höjden på bältets axelband så att det löper rätt enligt tidigare beskrivning. Tryck på knappen 7 och höj eller sänk bilbältet. Se till att bältet är ordentligt låst.

Bilbälten på sidorna bak 8

De tas på, justeras och tas av på samma sätt som bilbältena fram.

Kontrollera att bilbältena bak sitter korrekt och fungerar som de ska varje gång du gjort någon ändring av baksätet.

Mittbälte bak

Rulla ut bandet 9 långsamt.

Tryck fast spännet 10 i det svarta låset 11.

Fäst tungan 12 i det röda spännet 13.

Se till att tungan 10 alltid är fäst i spännet 11, även om ingen passagerare finns på mittplatsen.

Nedanstående information gäller säkerhetsbälten både fram och bak.

- Inga ändringar får göras som syftar till att ändra de originalmonterade delar på fasthållningsanordningen: säkerhetsbälten, säten och deras fästen. I särskilda fall (t.ex. vid installation av barnstol), rådgör med en märkesrepresentant.

- Använd aldrig någonting som hindrar bältets ordinarie spänning (klädnypa, klämma etc.). Ett bälte som inte är riktigt spänt kan förorsaka skador i händelse av olycka.

- Axelbandet får aldrig löpa under armen eller bakom ryggen.

- Ett höftbälte är endast avsett för en person. Barn får inte sitta fastspända i knät på någon vuxen med dennes bilbälte.

- För att behålla sin motståndskraft får bältet inte vara vridet.

- Efter ett olyckstillbud, kontrollera och byt eventuellt bältena. Samma sak gäller om bältet är slitet eller skadat.

- När baksätet sätts tillbaka ska du se till att bilbältena och spännena är korrekt placerade, så att de kan användas på rätt sätt.

- Se till att bältets tunga sätts fast i rätt lås.

- Placera aldrig något föremål så att det hindrar korrekt funktion hos bilbältets låsenhet.

- Försäkra dig om att låsningsenheten är i rätt position (den får inte vara dold, nedtyngd, sitta fast etc. pga. personer eller föremål).