Tillbaka till listan

AUTOMATVÄXELLÅDA, ELEKTRONISK VÄLJARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronisk växelväljare 1

R: backningsläge

N: neutralläge

D: automatläge

P : parkering, knapp 2

3-kontrollampan visar ilagd växel.

På instrumentpanelen ger följande symboler information om:

4: läge på den ilagda växeln

5 : läget är tillgängligt från den aktuella positionen genom att växelväljaren 1 förs ett hack framåt eller bakåt

6 : läget är tillgängligt från den aktuella positionen genom att växelväljaren 1 förs två hack framåt eller bakåt.

Symbolerna 5 eller 6 visas för att indikera vilka växlar som kan väljas. Om dessa symboler saknas indikerar detta att växlarna inte kan väljas från det aktuella läget.

7-triangeln tänds när manuellt läge är aktiverat.

Kontrollera att kontrollampan P på instrumentpanelen och kontrollampan i knappen 2 lyser innan du lämnar bilen.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Entrycksväljare

Flytta växelväljaren 1 ett eller två hack framåt eller bakåt för att lägga i önskat läge (R, N eller D). När du sedan släpper väljaren återgår den till ett stabilt läge.

Det valda läget visas på instrumentpanelen tillsammans med 4-kontrollampan framför läget.

Om vissa villkor förhindrar växling från ett läge till ett annat blinkar det önskade läget på instrumentpanelen.

Lägga i P-läget

Ha bilen stillastående, motorn igång eller tändningen påslagen, och tryck på knappen 2 för att lägga i läge P. Kontrollampan på knappen 2 lyser i orange när parkeringsläget är aktiverat P på växellådan.

Lägga ur P-läget

När bilen står stilla och motorn är igång, tryck på bromspedalen och flytta växelväljaren 1 framåt eller bakåt till önskat läge. 2-knappens kontrollampa släcks.

Om bromspedalen inte är helt nedtryckt visas meddelandet ”Tryck ner bromspedalen” och kontrollampan tänds på instrumentpanelen.

OBS!

- Om föraren öppnar dörren för att kliva ur bilen utan att ha lagt i läget P hörs en ljudsignal och meddelandet ”P” på instrumentpanelen;

- Varningslampan tänds varje gång som bromspedalen måste tryckas ned för att kunna byta växelläge i automatväxellådan.

Lägga i neutralläget

När bilen står stilla och motorn är igång, välj N-läge genom att flytta växelväljaren 1 ett hack framåt eller bakåt beroende på den ilagda växeln.

Körning i automatläge

När bilen står stilla och motorn är igång, flytta växelväljaren 1 två hack bakåt för att lägga i D-läge.

Om ett av dessa villkor inte uppfylls blinkar D i cirka fem sekunder och meddelandet ”Tryck ner bromspedalen” visas på instrumentpanelen i cirka femton sekunder.

I de flesta trafiksituationer behöver du inte använda spaken. Automatfunktionen sörjer för att rätt växel läggs i vid rätt ögonblick och motorvarvtal och den anpassar växlingarna till körförhållanden och körsätt (hastighet och gaspådrag) samt valt körprogram.

Obs! När motorn är igång och bilen har en hastighet mellan 0 och 8 km/h, i läge N eller R, behöver du trycka ned bromspedalen för att lägga i läge D. Detta är praktiskt vid parkering då bilen omväxlande måste köras framåt och backas flera gånger.

Ekonomikörning

Kör alltid med spaken i läget D, med lätt nedtryckt gaspedal, då sker nedväxlingen automatiskt.

Snabb körning och omkörning

Tryck ner gaspedalen hastigt i botten (tills pedalens spärr överskrids).

Det går även att växla ned när som helst vid omkörning genom att trycka på vänster reglage.

Lägga i backen

När bilen står stilla och motorn är igång, flytta växelväljaren 1 två hack framåt för att lägga i R-läge.

Om bromspedalen inte trycks ned hörs en ljudsignal, läge R blinkar i cirka fem sekunder i växlingsschemat som visas på instrumentpanelen och meddelandet ”Tryck ner bromspedalen” visas i cirka 15 sekunder.

Obs! När motorn är igång och bilen körs i en hastighet mellan 0 och 8 km/h och läge N eller D är ilagt behöver du inte trycka ned bromspedalen för att lägga i läge R. Detta är praktiskt vid parkering då bilen omväxlande måste köras framåt och backas flera gånger.

Växlingsreglage 8 och 9

Beroende på bil kan du använda spakarna 8 och 9 för att växla när växelspaken befinner sig i läge D.

8: växla till en lägre växel.

9: växla till en högre växel.

Du kan inte komma åt inställningarna P, N och R med växelspakarna.

Körning i manuellt läge

När du kör i D-läge kan du växla till manuellt körläge med hjälp av paddlarna 8 och 9 på ratten. Beroende på utrustningsnivå finns det två manuella körlägen:

- det ”tillfälliga” manuella läget kan användas för att tvinga fram växling genom att du trycker på ett av de två reglagen. Körläget D och den ilagda växeln visas på instrumentpanelen, bokstaven D och den nedre pilen blir ljusare på kontrollampan 3.

Obs! Växellådan övergår till automatläge D om den ilagda växeln inte längre är optimal för bilens prestanda eller om inget av reglagen används inom en viss tidsperiod.

- ett permanent manuellt läge aktiveras om du trycker och håller på ett av reglagen. Körläget M och den ilagda växeln visas på den 10-displayen på instrumentpanelen. Alla bokstäver och den nedre pilen visas som bakgrundsbelysning på kontrollampan 3.

Obs! Beroende på utrustningsnivå kan du återgå till automatläge genom att trycka länge på höger reglage eller genom att flytta entrycksspaken 1 ett eller två extra hack bakåt.

I båda fallen:

- tryck på vänster spak för att växla ned;

- tryck på höger spak för att växla upp.

Obs: Beroende på displayen kommer indikatorerna + och - eller och att föreslå upp- eller nedväxling.

Undantagsfall

Under vissa körförhållanden (som t.ex. leder till motorskydd, igångsättning av det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC osv.) kan det automatiserade systemet växla automatiskt.

För att undvika felaktiga manövrer kan ”automatiken” också vägra att lägga i en växel I så fall blinkar växeln på displayen några sekunder.

Speciella körförhållanden

- Om vägunderlaget eller väderförhållandena (uppförsbackar backar, plötsliga nedförsbackar, djup snö, sand, lera osv.) gör det är svårt att behålla automatläget rekommenderar vi (beroende på utrustningsnivå) att du byter till manuellt läge med hjälp av paddlarna. Detta för att förhindra upprepade växlingar som automatiken väljer i uppförsbackar och för att erhålla motorbroms vid körning utför.

- För att undvika att motorn tjuvstannar vintertid, vänta några sekunder innan du lämnar läget P eller N och flyttar växelspaken till läget Deller R.

Stopp av bil

I bilar med väljare1 läggs läge P och den automatiska parkeringsbromsen (i förekommande fall) i automatiskt när:

- motorn stängs av

- förarens bilbälte lossas och bilen står stilla

- förardörren öppnas och bilen står stilla.

P visas på instrumentpanelen och P-knappens kontrollampa tänds.

Eftersom läget P läggs i automatiskt när motorn är stängs av kan det i vissa fall (t.ex. när vissa biltvättar används) vara nödvändigt att lägga i läge N:

- när motorn är igång, tryck på P-knappen, flytta till växelväljaren 1 ett hack framåt eller bakåt och stäng sedan av motorn;

- när motorn är avstängd och tändningen är på, flytta växelväljaren 1 ett hack framåt eller bakåt och stäng sedan av tändningen.

Nästa gång motorn startas läggs läge P i automatiskt så som beskrivits tidigare.

P-läget får enbart läggas i när bilen står stilla.

För att stanna bilen i uppförsbackar, håll inte foten på gaspedalen.

Risk för överhettning av automatväxellådan.

Av säkerhetsskäl får tändningen aldrig slås av förrän bilen står helt stilla.

Påfyllningsintervall

Se bilens servicehäfte eller kontakta en märkesrepresentant för att kontrollera om den automatiska växellådan kräver schemalagt underhåll.

Om den inte behöver service behöver du inte fylla på oljan.

Driftstörning

- om meddelandet ”Kontrollera automatlåda” visas på instrumentpanelen under körning tyder det på ett fel.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

- Om meddelandet ”Överhettad automatlåda” visas på instrumentpanelen under körning, stanna bilen så fort som möjligt så att växellådan kan svalna och vänta tills meddelandet försvinner;

- Felsökning av bil med automatväxellåda BOGSERING: starthjälp.

Vid motorfel eller ett elektriskt fel (fel på batteriet) som påverkar automatväxellådans funktion, se till att bilen står helt stilla.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.