REAGENSTANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Följ lokala lagar i landet där du befinner dig. Det är viktigt att följa gällande bestämmelser. Brott mot dessa kan leda till rättsliga åtgärder mot bilens ägare.

Funktionsprincip

Reagensen är avsedd för dieselmotorer med SCR-system (selektiv katalysatorreducering).

Användningen av reagenser minskar avgasutsläppen genom att föroreningarna omvandlas till vattenånga och kväve.

Reagensförbrukningen i realtid beror på bilens användningsvillkor, utrustning och förarens körsätt.

Reagenskvalitet

Använd endast reagens som uppfyller kraven i standarden ISO 22241 och enligt markeringen på tankluckan.

Påfyllning

Tankens användningsvolym: cirka 13 liter.

Med tändningen avstängd öppnar du luckan och Askruvar av locket1.

Obs! Ångor från ammoniumhydroxid kan läcka ut från öppningen när tanktemperaturen är hög.

Reagensen får inte komma i kontakt med ögon eller hud. Om detta ändå skulle hända sköljer du rikligt med vatten och tar genast kontakt med en läkare. Uppsök läkare vid behov.

För att fylla på reagens måste motorn stängas av (och inte bara vara i standbyläge för bilar med STOP and Start-funktionen). Du måste stänga av tändningen START, STOPP AV MOTOR: bil med nyckel START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

Om varningsmeddelandet ”XXX KM Fyll på AdBlue” visas ska du fylla på reagenstanken. Se instruktionerna för påfyllning.

Risk att bilen stannar.

Tanklocket är speciellt.

Se därför till vid eventuellt byte att det nya tanklocket är av samma typ. Vänd dig till en märkesrepresentant. Tvätta inte runt påfyllningsområdet med högtryckstvätt.

Påfyllning (fortsättning)

Tanken kan fyllas på vid pumpen. Med tändningen avslagen, för in pumpmunstycket helt innan du startar påfyllningen av tanken (risk för stänk). Håll den kvar i detta läge under hela tankningen.

Efter första automatiska frånslag kan pumpen startas igen, dock högst två gånger. Av konstruktionstekniska skäl finns ett expansionsutrymme i bränsletanken som inte får utnyttjas.

I övriga påfyllningsfall är det viktigt att läsa informationen på reagensmedelsbehållaren (t.ex. burk eller flaska).

Försiktighetsåtgärder vid användning

Vid påfyllning:

- hantera reagensmedlet med försiktighet, det kan skada kläder, skor, karossdelar m.m.

- se till att vatten inte tränger in i bränsletanken.

Om reagensen rinner över eller hamnar på lacken måste det berörda området snabbt rengöras med rikligt med kallt vatten och en mjuk trasa.

Obs: Använd en mjuk svamp om reagensen kristalliseras.

Vid extremt kalla väderförhållanden

Vid frost ska reagenstanken fyllas på när kontrollampan tänds och meddelandet ”Fyll AdBlue innan 1200 km” visas på instrumentpanelen.

Undantagsfall

Reagensvätskan fryser under ungefär -10 °C.

Försök inte fylla på mer om vätskan har frusit. Om du behöver fylla på eller fylla tanken med reagens ( på) ska du om möjligt parkera bilen på en varmare plats så att reagensen smälter. I annat fall ska påfyllningen av reagens genomföras av en reparatör.

När reagenstanken har fyllts på ska du kontrollera att locket och luckan är stängda, starta motorn och VÄNTA i tio sekunder med bilen stillastående och motorn på tomgång innan du börjar köra igen.

Om denna process inte följs registreras inte påfyllningen av tanken förrän efter flera minuters körning.

Meddelandet ”--- fyll på AdBlue” och/eller kontrollamporna fortsätter att lysa tills påfyllningen har registrerats av systemet.

Inget arbete får över huvud taget utföras på några delar av systemet. För att systemet inte ska skadas får endast auktoriserade märkesrepresentanter utföra arbete på systemet.

Skötsel/räckvidd

Förutom informationen som visas på instrumentpanelen kan även en ljudsignal höras.

Kontroll- och varningslampor

Meddelande

Vad ska du göra?

-

” Fyll på Adblue innan 2400 km ”

Om meddelandet visas när tändningen är påslagen har du en räckvidd på mindre än 2 400 km.

Planera in en påfyllning eller låt en märkesrepresentant fylla på reagens i tanken.

tänds.

” Fyll AdBlue innan 1200 km ”

Om meddelandet visas när tändningen är påslagen har du en räckvidd på mellan 800 och 1 200 km.

Planera in en påfyllning eller låt en märkesrepresentant fylla på reagens i tanken.

tänds.

”XXX KM Fyll på AdBlue”

Meddelandet visas när tändningen slås på och visas igen:

- Ungefär var 100:e kilometer när du har en räckvidd på mellan cirka 800 km och 200 km.

- ungefär var 50:e kilometer, du har en återstående körsträcka på mindre än 200 km.

Fyll på eller låt en märkesrepresentant fylla på reagenstanken så snart som möjligt.

blinkar.

”0 KM Fyll på AdBlue”

Motorn vill inte starta.

För att starta igen måste du fylla på reagenstanken själv.

Systemfel

När kontrollamporna tänds kan det höras en ljudsignal samtidigt.

Kontroll- och varningslampor

Meddelande

Avläsningar

och © tänds.

”Kontrollera avgasrening”

”AdBlue kontr. vätska i tank”

”AdBlue kontr. insprutn.”

Anger ett fel i systemet. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

och © tänds.

”XXX KM fel avgasreninig”

Detta indikerar ett systemfel och att bilen inte kommer att kunna startas på nytt om mindre än 800 km.

Dessa varningar visas igen:

- Var 100:e km tills det är ca 800 km och 200 km kvar innan det inte går att starta om bilen;

- Var 50:e kilometer när det är mindre än 200 km kvar tills bilen inte kan startas på nytt.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

och © tänds.

”0 KM fel avgasreninig”

Betyder att bilen inte kan startas efter att tändningen har slagits av. Kontakta en märkesrespresentant.