Tillbaka till listan

OLJENIVÅ MOTOR: Allmänt

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

En bilmotor förbrukar normalt olja för smörjning och kylning av sina rörliga delar och det kan ibland vara nödvändigt att komplettera nivån mellan två oljebyten.

Skulle emellertid din bils motor efter inkörningsperioden dra över 0,5 liter olja per 1 000 km ska du låta din märkesrepresentant utföra en kontroll.

Kontrollintervall: Kontrollera oljenivån ofta samt alltid före en längre färd för att inte riskera att förstöra motorn.

Nivåkontroll

Avläsningen ska göras på vågrät mark efter det att motorn varit avstängd en lång stund.

För att få exakt oljenivå och för att vara säker på att inte oljenivån är för låg (risk att motorn förstörs) måste man använda mätstickan.

Displayen på instrumentpanelen visar bara när oljenivån är på minläget.

- Ta ut mätstickan och torka av den med en ren, luddfri trasa.

- För ner den tills den bottnar (på bil utrustad med oljemätsticka med lock C, skruva åt locket helt).

- ta ut oljemätstickan igen

- läs av nivån. Nivån får aldrig underskrida ”mini”-märket A och heller aldrig överskrida ”maxi” B-märket.

När du har läst av nivån, för in mätstickan till ändläget eller skruva fast locket helt.

Fylla på motorolja

Använd en tratt eller skydda området runt påfyllningsröret så att det inte hamnar olja på heta delar i motorrummet eller på känsliga delar (t.ex. elkomponenter).

Risk för brand.

Överskridande av motoroljans maximinivå

Du får aldrig låta nivån överstiga maxnivån B eftersom motorn och avgasreningssystemet då kan skadas. Om max.-nivån har överskridits, starta inte bilen utan kontakta en märkesrepresentant.

Innan du vidtar åtgärder i motorrummet måste du stänga av tändningen. STARTA, STÄNGA AV MOTORN: bil med nyckel eller START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

KONTROLLERA VÄTSKENIVÅERNA FÖR MOTOROLJAN, KYLVÄTSKAN OCH BROMSVÄTSKAN