Tillbaka till listan

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemen kan innefatta:

- ABS (ABS),

- det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) med kontroll av understyrning och antispinnsystem,

- assistans vid körning med släp,

- panikbromsassistans,

- väggreppskontroll

- starthjälp i backe.

Låsningsfria bromsar (ABS)

Vid intensiv bromsning hindrar ABS-systemet hjulen från att låsa sig och kontrollerar stoppsträckan och bilen.

Under dessa förhållanden kan du göra en undanmanöver samtidigt som du bromsar. Dessutom kan detta system förkorta stoppsträckan vid dåligt väggrepp (fuktig vägbana etc.).

Varje gång systemet arbetar märker du detta genom en pulsering i bromspedalen. ABS kan aldrig förbättra de ”fysiska” prestanda som beror på väggreppet mellan däck och vägbana. Sedvanliga försiktighetsåtgärder bör därför alltid vidtas (avstånd till framförvarande bil etc.).

Driftstörningar:

- © och x tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandena ”Kontrollera ABS”, ”Kontrollera bromssystem” och ”Kontrollera ESC”: det visar att ABS, ESC och panikbromsassistansen är inaktiverade. Bromsarna fungerar dock fortfarande;

- x, D, © och ® tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandena ”VARNING Bromssystem fel”: detta indikerar att det är fel på bromssystemet.

I båda fallen tar du kontakt med närmaste märkesrepresentant.

I nödfall bör du trycka på bromspedalen med full kraft och hålla pedalen nere. Att försöka reglera bromsverkan genom att successivt öka bromstrycket med bromspedalen (genom pumpning) har alltså ingen effekt. ABS-systemet anpassar den kraft som appliceras på bromssystemet.

Bromsningen är delvis säkrad. Det kan emellertid vara riskfyllt att bromsa häftigt och detta medför i sin tur att du bör stanna (om trafiken tillåter). Kontakta en märkesrespresentant.

Elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) med understyrningskontroll och antispinnsystem

Elektroniskt stabiliseringssystem ESC

Detta system syftar till att kontrollera bilen i ”kritiska” körsituationer (undanmanövrer, förlorat väggrepp vid kurvtagning etc.).

Funktionsprincip

En givare vid ratten känner av den färdväg föraren valt.

Andra givare placerade på andra ställen i bilen, mäter den verkliga färdvägen.

Systemet jämför förarens önskan med bilens faktiska spårval och justerar det därefter vid behov, med hjälp av bromsarna på vissa hjul och/eller motorns effekt. Om systemet aktiveras blinkar kontrollampan på instrumentpanelen.

Kontroll av understyrning

Detta system förbättrar ESC-systemets funktion vid kraftig understyrning (förlorat väggrepp för framhjulen).

Antispinnsystem

Detta system hjälper till begränsa drivhjulens slirning och att kontrollera bilen vid start, gaspådrag eller fartminskning.

Funktionsprincip

Med hjälp av givarna vid hjulen mäter och jämför systemet hela tiden hastigheten på drivhjulen och förhindrar att motorn rusar. Om ett hjul tenderar att slira, tvingar systemet det att bromsa tills det återfår greppet om underlaget.

Systemet ska också justera motorvarvtalet med hänsyn till hjulens väggrepp, oberoende av det tryck som utövas på gaspedalen.

Funktionsfel

När ett funktionsfel upptäcks i systemet, visas meddelandet ”Check ESC” och kontrollamporna © och visas på instrumentpanelen. I det här fallet avaktiveras ESC och antispinnsystemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De begränsar inte bilens prestanda och får inte förmå dig att köra snabbare. De kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och från skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara vaksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

Assistans vid körning med släp

Systemet hjälper till att bevara kontrollen över bilen då ett släp används. Den känner av pendlingar som kan uppstå vid dragningen av ett släp vid särskilda körförhållanden.

Funktionsvillkor

- Dragkroken måste vara godkänd av en märkesrepresentant.

- Strålkastarna måste vara godkända av en märkesrepresentant.

- Släpet måste vara fastkopplat till bilen.

Funktionsprincip

Funktionen stabiliserar bilen genom:

- en asymmetrisk inbromsning av framhjulen som minskar pendlingarna som kan uppstå på grund av släpet,

- en inbromsning på fyra hjul och en begränsning av motorns vridmoment för att minska bilens hastighet till dess att pendlingarna upphör.

Kontrollampan blinkar då på instrumentpanelen.

Panikbromsassistans

Detta system kompletterar ABS-systemet och hjälper till att förkorta bilens bromssträcka.

Funktionsprincip

Systemet kan registrera en panikbromssituation. I detta fall träder bromsservon omedelbart in med maximal kraft och kan aktivera ABS-regleringen.

ABS-bromsningen är aktiv så länge bromspedalen är nedtryckt.

Bromsljusen tänds

Beroende på utrustningsnivå kan dessa blinka om hastigheten plötsligt minskar.

Föregripande bromsning

När du släpper gaspedalen snabbt föregriper systemet bromsningen så att stoppsträckan kan minskas.

När farthållaren är igång:

- om du trycker på gaspedalen, när du släpper den kan systemet aktiveras;

- om du inte trycker på gaspedalen aktiveras inte systemet.

Funktionsfel

När systemet registrerar ett funktionsfel visas meddelandet ”Kontrollera bromssystem” på instrumentpanelen tillsammans med kontrollampan ©.

Kontakta din märkesrepresentant.

Väggreppskontroll

Väggreppskontrollen (i förekommande fall) underlättar en kontroll av bilen på vägar med minskat väggrepp (lös mark osv.).

Läget ”Väg”

När bilen startar visas meddelandet ”Vägläge PÅ” på instrumentpanelen.

Den här placeringen tillåter en optimal användning under normala vägförhållanden (torr, fuktig, lätt snö, osv.).

Läget ”Väg” använder antispinnsystemets funktioner.

Läget för lös mark

Tryck på 1: meddelandet ”Halt väglag PÅ” visas på instrumentpanelen och varningslampan tänds.

Det här läget tillåter en optimal användning på lös mark (lera, sand, torra löv osv.). I det här läget kontrolleras motorns varvtal av föraren. Systemet växlar automatiskt till läget Väg över cirka 50 km/h.

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De begränsar inte bilens prestanda och får inte förmå dig att köra snabbare. De kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och från skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara vaksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

Däck

För att tillförsäkra en god väghållning ska dessutom, när byte av däck är nödvändigt, bilens hjul utrustas med däck av samma typ, dimension eller beteckning och helst samma fabrikat.

De nya däcken ska antingen vara identiska med de originalmonterade eller motsvara dem som rekommenderats av din märkesrepresentant.

Starthjälp i backe

Beroende på graden av lutning hjälper detta system föraren vid start i backe. Den hindrar bilen från att rulla bakåt, beroende på lutning, genom att aktivera det automatiska bromsåtdragningssystemet då föraren lyfter foten från bromspedalen för att trycka på gaspedalen.

Systemets funktion

Det fungerar bara om växelspaken är i något annat läge än neutralläget och om bilen står helt stilla (bromspedalen nedtryckt).

Systemet håller kvar bilen i cirka 2 sekunder. Därefter lossas bromsarna gradvis (bilen rullar beroende på lutningen).

Systemet för starthjälp i backe kan inte alltid helt hindra bilen från att rulla bakåt i alla situationer (t.ex. vid mycket kraftig lutning).

Föraren kan alltid använda bromspedalen och på så vis hindra bilen från att rulla bakåt.

Systemet med starthjälp i backe bör inte användas om bilen ska stå stilla en längre tid, utan då bör bromspedalen användas.

Denna funktion har inte utformats för att få bilen att stå stilla under en längre tid.

Använd bromspedalen om det behövs för att stanna bilen.

Föraren ska vara särskilt uppmärksam vid halt underlag.

Risk annars för allvarliga skador.