Tillbaka till listan

ELBIL: laddning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

För frågor angående utrustning som krävs för laddningen, vänd dig till en märkesrepresentant.

Viktiga anvisningar för laddning av bilen

Läs noggrant igenom instruktionerna. Om dessa instruktioner inte följs kan det medföra en risk för brand, allvarliga skador eller elchockar som kan leda till döden.

Laddning

Utför inga ingrepp på bilen under pågående laddning (tvätt, ingrepp i motorrummet etc.).

Om det finns vatten, tecken på korrosion eller främmande föremål i laddningskabelns kontakt eller i bilens laddningsuttag, ska du inte ladda bilen. Risk för brand.

Försök inte att vidröra laddningens kontakter, hushållsuttaget eller bilens laddningsuttag eller att föra in föremål i det.

Koppla aldrig laddningskabeln på en adapter, på ett multipeluttag eller en förlängningssladd.

Det är förbjudet att använda en generator.

Montera inte isär eller ändra på bilens laddningsuttag eller på laddningskabeln. Risk för brand.

Gör inga ändringar eller ingrepp på den elektriska installationen under laddningen.

Låt snarast kontrollera laddningsluckan eller ventilen hos en märkesrepresentant om de har utsatts för stötar, även mindre sådana.

Ta vara på kabeln: trampa inte på den, lägg den inte i vatten, dra inte i den och se till att den inte utsätts för stötar etc.

Kontrollera regelbundet att laddningskabeln är i gott skick.

Om det uppstår skador på laddningskabeln (korrosion, brunering, skärmärken osv.), enheten eller bilens elektriska laddningsuttag ska du inte använda dem. Kontakta en märkesrepresentant för ett byte.

Om laddningsluckans låsmekanism inte aktiveras och/eller bilens elektriska eluttag låses upp ska du kontakta en märkesrepresentant.

Laddningskabel A

Den här kabeln är specifik för din bil och är utformad för att anslutas till vägguttag eller offentliga uttag för att möjliggöra laddning av drivbatteriet.

Laddningskabel B

Med denna kabel kan följande typer av laddning göras:

- i ett uttag som endast används för bilen (14 A/16 A-laddning), vid normal användning;

- underhållsladdning i ett hushållsuttag (laddning på 8 A), till exempel då du inte är hemma.

Uttagen som används måste alltid vara installerade i enlighet med de instruktioner som ges i instruktionsboken som medföljer laddningskabeln B.

För information om hur kabeln fungerar, läs bruksanvisningen för laddningskabeln B noggrant.

Det rekommenderas att först och främst använda en laddningskabel som möjliggör standardladdning av fordonsbatteriet.

Laddningskablarna finns i bilens bagagerum BAGAGERUM, AVLASTNINGSHYLLA.

Låt aldrig enheten hänga i kabeln. Använd hakarna C för att hänga upp den.

Avbryt omedelbart laddningen om ett funktionsfel visas under laddningen (en röd varningslampa tänds på enheten D). Se kabelns instruktionsbok.

Viktiga anvisningar för laddning av bilen

Läs noggrant igenom instruktionerna. Om dessa instruktioner inte följs kan det medföra en risk för brand, allvarliga skador eller elchockar som kan leda till döden.

Val av laddningskabel

De medföljande standardladdningskablarna har utformats speciellt för denna bil. De är utformade för att skydda mot elstötar som kan leda till brand eller livshotande skador.

Använd inte laddningskablar från andra bilar eftersom de inte är anpassade.

Det är strängt förbjudet att använda en laddningskabel som inte är godkänd av tillverkaren. Om du inte följer dessa anvisningar finns det risk för brand eller elstöt som kan leda till livshotande skador. Kontakta din märkesrepresentant om du vill ha hjälp med val av laddningskabel som passar till din bil.

Använda laddningskabeln B

Läs noggrant igenom instruktionsboken som medföljer laddningskabeln för information om försiktighetsåtgärder gällande produkten och de tekniska specifikationer som krävs vid den elektriska installationen av uttaget.

Installationer

Strömförsörjningssystem

Använd endast laddstationer som överensstämmer med standarden IEC 61851-1 och anslutningspunkter som skyddas av:

- en restströmsanordning på 30 mA av typ A, specifik för uttaget som används

- en överströmsskyddsanordning

- ett skydd mot överspänningar som beror på blixtnedslag i utsatta områden (IEC 62305-4).

Vägguttag

Se till att en fackman installerar en väggmonterad specifik anslutningslåda.

Vid hushållsladdning

Låt en behörig elektriker kontrollera att alla uttag som du ansluter laddningskabeln till överensstämmer med gällande nationella standarder och regler och att de överensstämmer med specifikationerna som beskrevs tidigare i informationen om ”Strömförsörjningssystem”.

Laddningstyper som överensstämmer med europeiska standarder

Växelström (AC)

Om informationen visas på bilens laddningslucka följer du instruktionerna nedan.

Innan du ansluter en laddningskabel ska du kontrollera att:

- färgen och en av bokstäverna för ingångsuttaget 1 motsvarar färgen och en av bokstäverna i slutet 4 av kabeln,

- färgen och en av bokstäverna för ingångsuttaget 3 motsvarar färgen och en av bokstäverna i slutet 5 av kabeln.

Laddningstyp

Växelström (AC)

Anslutning

Laddstation 1/laddningskabel 4

Bil 3/laddningskabel 5

Laddningstyper som överensstämmer med europeiska standarder (kontakta en godkänd återförsäljare för alla andra fall).

Laddningstyper som överensstämmer med europeiska standarder (fortsättning)

Likström (DC)

Om informationen visas på bilens laddningslucka följer du instruktionerna nedan.

Innan du ansluter en laddningskabel ska du se till att färgen och en av bokstäverna på ingångsuttaget 3 motsvarar färgen och en av bokstäverna i slutet 5 av laddningskabeln.

Laddningstyp

Likström (DC)

Anslutning

Bil 3/laddningskabel 5

Laddningstyper som överensstämmer med europeiska standarder (kontakta en godkänd återförsäljare för alla andra fall).

Elektriskt laddningsuttag 3

Obs! om det snöar ska du skotta bort snön i området kring laddningsuttaget på passagerarsidan före anslutning eller frånkoppling.

Om det kommer snö i uttaget kan den hindra inkopplingen av laddningskabeln.

Bilen är utrustad med två laddningsuttag på passagerarsidan som sitter fram i bilen:

- E-uttag för laddning upp till 22 kW

- F-uttag för snabbladdning (beroende på utrustningsnivå).

Det finns även två knappar på insidan av laddningsluckan:

- knappen 6 låser upp laddningskabeln;

- knappen 7 startar omedelbar laddning av bilen.

Försiktighetsåtgärder

För daglig användning rekommenderas det att du laddar ditt fordon till 80% för att förbättra batteriets livslängd.

Undvik att ladda och parkera bilen under extrema temperaturförhållanden (varmt eller kallt).

Under extrema förhållanden kan det ta några minuter innan laddningen startar (tiden behövs för att batteriet ska hinna svalna eller värmas upp).

Laddning av batteriet kan bli omöjligt när bilen förblir parkerad i mer än sju dagar i temperaturer under ungefär -25° C.

Laddning av batteriet kan bli omöjligt när bilen förblir parkerad i mer än tre månader med en laddningsnivå nära noll.

Den tillgängliga energinivån beror på batteritemperaturen. Den kan därför variera mellan att stoppa och starta om fordonet om batteriet är kallt eller varmt.

För att ditt batteri ska hålla längre undvik att parkera bilen i mer än en månad när batteriet har hög laddningsnivå, särskilt i varmt väder.

Ladda fordonsbatteriet efter en körning och/eller i ett tempererat område. Laddningen kan i annat fall ta längre tid eller vara omöjlig.

Ladda hellre fordonet efter körning om laddningsnivån är låg (< 25%) och när temperaturen är under noll.

Råd

- Försök parkera bilen på en skuggig/skyddad plats om det är mycket varmt när du ska ladda bilen.

- Det går att ladda när det regnar eller snöar.

- Aktivering av luftkonditioneringen ökar laddningstiden som krävs.

Om det inte finns skydd mot överspänning, avråds det från att ladda bilen vid åskväder (blixt etc.).

Laddning av fordonsbatteriet

Bilen står stilla och tändningen är avslagen:

- ta fram laddningskabeln 2 som finns i förvaringsfacket i bilens bagagerum;

- tryck på laddningsluckan 8 för att låsa upp den. Varningslampan 9 visas i vitt.

- koppla kabeländen till kraftförsörjningen;

- grip tag i handtaget 10;

- anslut kabeln till bilen. Varningslampan 9 blinkar gult.

- efter klickljudet, se till att laddningskabeln sitter riktigt på plats. För att kontrollera låsningen, dra lätt i handtaget 10;

- om du har programmerat en uppskjuten laddning och du vill börja ladda omedelbart, tryck på knappen 7 för att börja ladda LUFTKONDITIONERING: programmering.

Laddningskabeln låses automatiskt fast i bilen. Detta gör att kabeln inte kan kopplas från.

Beroende på fordonet visas när laddningsluckan är öppen eller inte ordentligt stängd ”Laddningslucka Öppen”-meddelandet på instrumentpanelen.

Använd inte laddningsluckan 8 för att hänga upp laddningssladden 2 när du laddar bilen.

Det är viktigt att rulla ut laddningskabeln ordentligt för att den inte ska bli alltför varm.

Använd inte förlängningssladd, multipeluttag eller adapter.

Risk för brand.

Om du precis har godkänt en systemuppdatering via multimediasystemet kommer laddningen av motorbatteriet att fördröjas eller avbrytas.

Vänta tills uppdateringen är klar innan du ansluter laddkabeln till bilen. Mer information om systemuppdateringar finns i multimediasystemets bruksanvisning.

Under laddning blinkar varningslampan 9 blått.

När laddningen startar visas följande information på instrumentpanelen:

- energinivån på kontrollampan för batteriet 12,

Laddningstiden för fordonsbatteriet beror på mängden kvarvarande energi och matningseffekten för laddningsuttaget. Informationen visas på instrumentpanelen vid laddning DISPLAYER OCH MÄTARE.

Obs: under vissa förhållanden kan den faktiska laddningstiden vara längre än laddningstiden som visas på instrumentpanelen. Den beror på:

- kvaliteten på elnätet;

- den inledande laddningsnivån;

- yttertemperaturen är för låg;

- ...

Vid problem med laddningskabeln rekommenderar vi att du byter ut den till en kabel som är identisk med originalkabeln. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

- laddningsnivån för batteriet,

- en uppskattning av den laddningstid som återstår (från och med 95 % laddning visas inte längre den återstående tiden),

- kontrollampan 11 indikerar att bilen är ansluten till en strömkälla;

- ditt fordonsområde kommer att variera beroende på laddningsnivå,

Displayen på instrumentpanelen försvinner efter några sekunder. Den visas igen på instrumentpanelen när en dörr öppnas.

När laddningen är klar lyser varningslampan 9 med ett fast grönt sken.

Det är inte nödvändigt att vänta tills reservområdet nås för att ladda bilen.

Driftstörning

Kontakta en märkesrepresentant om varningslampan 9 lyser med ett fast rött sken.

Försiktighetsåtgärder vid urkopplingen av uttaget

- Tryck på 6-knappen eller tryck och håll in dörrens upplåsningsknapp på kortet för att lossa bilens laddningskabel;

- grip tag i handtaget 10;

- koppla ur laddningskabeln 2 från bilen;

- du måste stänga 8-laddningsluckan och trycka på den för att låsa den.

- koppla ur kabeln 2 från kraftförsörjningen 1;

- förvara sladden 2 i förvaringsutrymmet i bagagerummet.

Obs! direkt efter en lång laddning av fordonsbatteriet kan kabeln vara väldigt varm. Använd handtagen.

Respektera alltid frånkopplingsfasernas ordning.

Efter en tryckning på knappen för upplåsning av laddningskabeln har du 30 sekunder på dig att koppla loss den innan den låses på nytt.

Märketikett 13

Märketiketten 13 som sitter på laddningsluckan 8 visar information om laddningen enligt statusen för varningslampan 9:

- blinkande gult sken: kabeln är kopplad till bilen och systemet utför sina kontroller;

- blinkande blått sken: laddning pågår;

- fast blått sken: laddningsprogrammering är aktiv;

- fast grönt sken: bilen är fulladdad;

- blinkande rött sken: funktionsfel.

Märketiketten 13 på höger sida påminner dig om följande instruktioner:

- tvätta inte laddningsluckan med högtryckstvätt;

- när bilen står stilla kan ventilen och laddningsluckan vara öppna;

- under körning ska ventilen och laddningsluckan vara stängda;

- öppna luckan när du ska ansluta laddningskabeln;

- stäng luckan igen när kabeln har kopplats ur.

- anslut till ett vägguttag, en laddstation med växelström eller en snabbladdstation:

- mer information om laddning finns i bilens instruktionsbok.