Tillbaka till listan

LARM VID ÖVERSKRIDNING AV KÖRFIL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med hjälp information från kameran 1 varnar funktionen föraren då bilen passerar en linje (heldragen eller streckad) utan att aktivera färdriktningsvisarna.

Kamerans placering 1

Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Funktionen för varning för överskridande av linje korrigerar inte bilens bana.

Aktivering/inaktivering

Innan du aktiverar funktionen från läget ”Fordon” på multimediaskärmen 2 trycker du på menyn ”Körhjälp”, sedan på menyn ”Filhållningssystem” och väljer ”Vingelvarning”.

Tryck på strömställaren 3 för att aktivera funktionen.

Meddelandet ”Vingelkorrigering PÅ” och ””-varningslampan visas på instrumentpanelen och 3-strömställarens varningslampa tänds.

Om ingen sidofunktion har valts i ”Filhållningssystem”-menyn visas meddelandet ”Vingelkorrigering AV” på instrumentpanelen när 3-strömställaren trycks in.

För att inaktivera funktionen trycker du på strömställaren 3 eller avmarkerar du ”Vingelvarning” i ”Filhållningssystem”-menyn.

Då slocknar kontrollampan på instrumentpanelen.

Om varningen vid överskridande av körfil var den enda valda sidofunktionen slocknar strömställarens varningslampa 3 och meddelandet ”Vingelkorrigering Viloläge” visas.

Om ”Förhindra byte av körfält”-funktionen är aktiverad påverkas inte systemets funktion om du avmarkerar varningen vid överskridande av körfil.

Varje gång bilen startas fortsätter funktionen i det läge som sparades senaste gången motorn stängdes av.

Funktion

När funktionen är aktiverad visas kontrollampan och de vänstra och högra linjerna 4 visas i grått på instrumentpanelen.

Funktionen kommer att larma om:

- hastigheten ligger på mellan 65 km/h och 150 km/h (eller 160 km/h beroende på fordon);

och

- kontrollampan och de vänstra och högra linjeindikatorerna 4 är vita.

Funktionen varnar om en linje överskrids utan att färdriktningsvisarna aktiveras.

Funktionen varnar föraren:

- Ratten vibrerar.

och

- Kontrollampan och indikatorn för korsad linje 4 blir röda.

Tillfälligt inte tillgängligt

Systemet upphör att vara tillgängligt om:

- mycket snabbt överskridande av linje,

- fortsatt körning på en linje;

- 4 sekunder efter filbyte

- snäva kurvor;

- nedsatt sikt;

- aktivering av färdriktningsvisaren

- kraftig acceleration;

- banbredden ändras;

- det aktiva nödbromssystemet aktiveras.

När funktionen inte är tillgänglig blir kontrollampan och de vänstra och högra linjeindikatorerna gråa på instrumentpanelen.

Villkor för icke-aktivering av systemet

Systemet kan inte aktiveras när:

- backväxeln är ilagd;

- kameran är skymd

- när kontrollampan û visas.

Kontrollampan och de vänstra och högra linjeindikatorerna blir gråa på instrumentpanelen.

Inställningar

Se multimediasystemets bruksanvisning för att komma åt funktionsinställningarna på multimediaskärmen 2:

- ”Varningsvibrationer”: ställ in rattvibrationerna;

- ”Väntan på körfältsavikande”: ställa in känsligheten för linjedetektering. För att göra det:

- ”Sen”: linjen detekteras när bilen överskrider den;

- ”Standard”: linjen detekteras när bilen är på väg mot den;

- ”Tidig”: linjen detekteras när bilen är nära den.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Driftstörning

Vid funktionsfel förblir de vänstra och högra linjeindikatorerna (och, beroende på utrustningsnivå, kontrollampan ) gråa på instrumentpanelen.

I vissa fall sker detta tillsammans med meddelandet ”Förarassistans Ej tillgängl.” eller ©-varningslampan på instrumentbrädan och meddelandet ”Förarassistans Kontrollera” eller ”Kontrollera främre kamera”.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan kamerans inriktning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där kameran är placerad (till exempel reparationer, vindrutemodifikationer etc.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- dålig sikt genom vindrutan (smuts, is, snö, kondens osv.);

- en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- vägmarkeringarna är oregelbundna eller svåra att urskilja (t.ex. delvis borta, för stort avstånd, skadad vägbana osv.);

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- vägen är smal eller slingrande (snäva kurvor etc.);

- när du ligger nära ett fordon i samma fil.

Risk för falsklarm och missade varningar

vingelvarning