Tillbaka till listan

FÖREBYGGANDE AV FILBYTE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med hjälp av information från kameran 1 utlöser funktionen korrigerande åtgärder på styrningen om en heldragen eller streckad linje passeras utan att färdriktningsvisarna har aktiverats.

Kamerans placering 1

Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

Du kan när som helst återta kontrollen över bilen genom att röra på ratten.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Aktivering/inaktivering

Innan du aktiverar funktionen från läget ”Fordon” på multimediaskärmen 2 trycker du på menyn ”Körhjälp”, sedan på menyn ”Filhållningssystem” och väljer ”Förhindra byte av körfält”.

Tryck på strömställaren 3 för att aktivera funktionen.

Meddelandet ”Vingelkorrigering PÅ” och ””-varningslampan visas på instrumentpanelen och 3-strömställarens varningslampa tänds.

När förebyggande av filbyte är aktiverat, ingår funktionen ”Vingelvarning”, även om den inte har valts på multimediaskärmen LARM VID ÖVERSKRIDNING AV KÖRFIL.

Om ingen sidofunktion har valts i menyn ”Filhållningssystem” visas meddelandet ”Vingelkorrigering AV” på instrumentpanelen när du trycker på 3-strömställaren. 3-strömställarens varningslampa fortsätter att vara avstängd.

För att inaktivera funktionen trycker du på strömställaren 3 eller avmarkerar ”Förhindra byte av körfält” i menyn ”Filhållningssystem”.

Då slocknar kontrollampan på instrumentpanelen.

3-strömställarens varningslampa slocknar och meddelandet ”Vingelkorrigering Viloläge” visas på instrumentpanelen när du trycker på 3-strömställaren eller när alla sidofunktioner är avmarkerade i menyn ”Filhållningssystem”.

Varje gång bilen startas fortsätter funktionen i det läge som sparades senaste gången motorn stängdes av.

Funktion

När funktionen är aktiverad visas kontrollampan och de vänstra och högra linjerna 4 visas i grått på instrumentpanelen.

Funktionen är inställd på att fungera när bilens hastighet är mellan cirka 65 km/h och 150 km/h eller 160 km/h, beroende på bilmodell, och varningslampan och de vänstra eller högra linjeindikatorerna 4 visas i vitt.

Funktionen reagerar när bilen passerar en linje utan att färdriktningsvisarna har aktiverats.

I detta fall:

- utlöser funktionen en korrigerande åtgärder på bilens styrsystem för att korrigera bilens färdriktning.

- varningslampan och indikatorn 4 vid sidan av den korsade linjen blir gula på instrumentpanelen.

Obs! i kurvor tillåter funktionen att du lätt skär kurvan.

Om den korrigerande åtgärden på styrsystemet inte är tillräcklig kommer -varningslampan och indikatorn 4 vid sidan av den korsade linjen att bli röda på instrumentpanelen och ratten kommer att vibrera.

Undantagsfall

När du använder funktionen:

- Om systemet inte längre känner av att föraren utför några rattrörelser blir kontrollampan på instrumentpanelen orange, meddelandet ”Behåll Kontrollen” visas och en ljudsignal hörs.

Ljudsignalen hörs, kontrollampan lyser och meddelandet visas tills föraren tar kontrollen.

- Om systemet är aktivt för länge avges ett varningsljud, 4-färdriktningsvisaren på sidan av den aktuella linjen blinkar och -varningslampan lyser orange tills du tar kontroll över bilen igen.

Du kan när som helst avbryta korrigeringen av färdriktningen genom att röra på ratten.

Tillfälligt inte tillgängligt

Systemet upphör att vara tillgängligt om:

- mycket snabbt överskridande av linje;

- fortsatt körning på en linje;

- 4 sekunder efter filbyte;

- snäva kurvor;

- nedsatt sikt;

- aktivering av färdriktningsvisaren

- kraftig acceleration;

- nödbromsning;

- filbredden ändras;

- det aktiva nödbromssystemet aktiveras.

Om funktionen inte är tillgänglig visas kontrollampan och de vänstra och högra korrigeringslamporna 3 i grått på instrumentpanelen.

Villkor för icke-aktivering av systemet

Systemet kan inte aktiveras när:

- backväxeln är ilagd;

- kameran är skymd

- när kontrollampan û visas.

Kontrollampan och de vänstra och högra linjekontrollslamporna visas i grått på instrumentpanelen.

Inställningar

Se multimediasystemets bruksanvisning för att komma åt funktionsinställningarna på multimediaskärmen 2:

- ”Varningsvibrationer”: justera nivån på rattvibrationerna för funktionen ”Vingelvarning”;

- ”Väntan på körfältsavikande”: ställa in känsligheten för linjedetektering. För att göra det, välj:

- ”Sen”: linjen detekteras när bilen överskrider den;

- ”Standard”: linjen detekteras när bilen är på väg mot den;

- ”Tidig”: linjen detekteras när bilen är nära den.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Driftstörning

När systemet upptäcker ett driftfel visas de vänstra och högra linjeindikatorerna och -varningslampan förblir grå på instrumentpanelen.

I vissa fall åtföljs de av:

- meddelandet ”Förarassistans Ej tillgängl.”

- -varningslampan och meddelandet ”Förarassistans Kontrollera” eller meddelandet ”Kontrollera främre kamera”.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan kamerans inriktning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där kameran är placerad (till exempel reparationer, vindrutemodifikationer etc.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- dålig sikt genom vindrutan (smuts, is, snö, kondens osv.);

- en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- vägmarkeringarna är oregelbundna eller svåra att urskilja (t.ex. delvis borta, för stort avstånd, ojämn vägbana osv.)

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- vägen är smal eller slingrande (snäva kurvor etc.);

- när du ligger nära ett fordon i samma fil.

I detta fall kan funktionen ”Förhindra byte av körfält” reagera felaktigt eller inte alls.

Risk för oönskad, felaktig korrigering av körriktning eller ingen korrigering alls.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- området där kameran sitter har skadats (på vindrutesidan eller backspegeln);

- vägen är hal (snö, is, vattenplaning, grus etc.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- vindrutan är spräckt eller förvrängd (utför inga reparationer av vindrutan i det här området, kontakta en märkesrepresentant);

- bilen bogserar en släpvagn eller husvagn;

- bilen kör in i ett område med olika markeringar i vägbanan (ett vägarbetesområde etc.).

vingelavkänning

vingelvarning