Tillbaka till listan

BELYSNING OCH DIMLJUS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Varselljus

Vrid på ringen 3 tills symbolen AUTO syns mitt för märkningen 2.

Varselljusen tänds automatiskt då motorn sätts på och släcks automatiskt då motorn stängs av, utan att du behöver använda spaken 1.

Sidobelysning

Vrid på ringen 3 tills symbolen hamnar mitt för märket 2.

Indikeringen tänds på instrumentpanelen.

k Halvljus

Manuell funktion

Vrid på ringen 3 tills symbolen hamnar mitt för märket 2.

Indikeringen tänds på instrumentpanelen.

Automatisk funktion

Vrid på ringen 3 tills symbolen AUTO syns mitt för märkningen 2: med motorn igång tänds eller släcks halvljusen automatiskt beroende på de yttre ljusförhållandena, utan att man rör reglaget 1.

Beroende på bil tänds halvljusen automatiskt efter att torkarbladen använts flera gånger.

Vid körning på vänster sida av vägen med en vänsterstyrd bil (eller tvärtom) måste strålkastarna ställas om för hela vistelsens längd STRÅLKASTARINSTÄLLNING.

Innan du kör i mörker, kontrollera att den elektriska utrustningen fungerar som den ska och justera strålkastarnas höjd (om lastförhållandena inte är de vanliga).

Se till att strålkastarna inte är skymda (smuts, lera, snö, föremål som transporteras etc.).

Anpassningsbart belysningssystem fram

(kan variera från bil till bil)

Denna funktion justerar automatiskt halvljusstrålkastarnas bredd och räckvidd efter hastighet och väderförhållanden.

Vrid ringen 3 tills symbolen AUTO kommer mitt för märket 2: motorn på.

Denna funktion kan inaktiveras, se multimedieinstruktionerna.

Driftstörning

När meddelandet ”Kontrollera ljusautomatik” visas på instrumentpanelen stängs funktionen av.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Funktion vid dåligt väder

(kan variera från bil till bil)

Denna funktion är en del av det anpassningsbara belysningssystemet fram. Den ersätter användningen av de främre dimljusen. Den kan aktiveras i dimmigt eller snöigt väder eller i andra fall av dålig sikt.

För att aktivera denna funktion, vrid på ringen 3 tills symbolen AUTO visas mittemot märket 2och tryck sedan på vridomkopplaren tills märket 4 kommer mitt för symbolen 5.

Varningslampan visas på instrumentpanelen.

Släckning

För att avaktivera funktionen, tryck på vridomkopplaren tills märket 4 kommer mitt för symbolen 5.

Då slocknar kontrollampan på instrumentpanelen.

När ytterbelysningen släcks, släcks också belysningen för dåligt väder.

Extra kurvljus

(kan variera från bil till bil)

I framåtväxeln, om halvljuset eller helljuset är på och beroende på rattvinkeln, anpassar denna funktion strålbredden för att förbättra sikten i en kurva eller i en korsning.

á Helljus

Tänd halvljusen och skjut på spaken 1 (rörelse A) med motorn igång.

Indikeringen tänds på instrumentpanelen.

Om du vill återgå till halvljusläget, trycker du på reglaget 1 igen.

Automatiska helljus

Beroende på fordon tänder och släcker det här systemet helljuset automatiskt.

Funktionen använder en kamera som sitter bak på den invändiga backspegeln för att detektera fordon som du ligger bakom och mötande fordon.

Obs! i mörker, i stadsområden med vägbelysning, släcks helljuset automatiskt.

Helljusen tänds automatiskt om:

- det externa ljuset är lågt;

- inget annat fordon, eller belysning detekteras;

- bilens hastighet är högre än ca 40 km/h.

Om ett av villkoren nedan inte uppfylls går systemet över till halvljusen.

Obs! se till att vindrutan inte är täckt (av smuts, lera, snö, kondens osv.).

Automatiska helljus (fortsättning)

Aktivering/inaktivering

Aktivera automatiskt helljus

Vrid på ringen 3 tills symbolen AUTO är i linje med märket 2, tryck sedan på knappen 6.

Kontrollampan på instrumentpanelen tänds när halvljuset är tänt.

Inaktivera automatiskt helljus:

Tryck på knappen 6. Varningslampan på instrumentpanelen släcks.

Obs! genom att trycka på reglaget 1 inaktiveras den automatiska helljusfunktionen, kontrollampan släcks på instrumentpanelen och bilens helljus aktiveras.

Driftstörning

När meddelandet ”Kontrollera ljusautomatik” visas på instrumentpanelen inaktiveras systemet.

Kontakta en märkesrepresentant.

Systemet kan störas under vissa villkor, bland annat:

- extrema klimatförhållanden (regn, snö, dimma osv.);

- täckt vindruta eller kamera;

- när ett fordon bakom eller framför har en dålig eller dold belysning;

- felaktig inställning av de främre strålkastarna;

- reflexsystem;

- ...

Om ett bärbart navigeringssystem används i området vid vindrutan under kameran kan det störa funktionen av systemet ”automatiska helljus” (risk för reflexer på vindrutan).

Systemet ”automatiska helljus” kan inte under några omständigheter ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar gällande fordonets belysning och dess anpassning till villkoren i fråga om ljusstyrka, sikt och cirkulation.

Släckning

Ljusen slocknar när motorn stängs av och förardörren öppnas eller när du låser bilen eller en minut efter att motorn har stängts av.

Nästa gång motorn startas tänds ljusen igen i det läge ringen 3 är inställd.

Ljudsignal för glömt ljus

Om ljusen är på men motorn är avstängd hörs en ljudsignal när förardörren öppnas och indikerar att ljusen fortfarande är tända.

Driftstörning

Beroende på fordon: när meddelandet ”Kontrollera belysning” och kontrollampan © visas och/eller kontrollampan k blinkar på instrumentpanelen, tyder detta på ett belysningsfel.

Fråga din märkesrepresentant.

Funktionen welcome and goodbye

(kan variera från bil till bil)

När funktionen är aktiverad tänds varselljusen och parkeringsljusen bak automatiskt då systemet känner av kortet eller då bilen låses upp.

De släcks automatiskt:

- cirka femton sekunder efter att de slagits på;

- vid start av motorn beroende på belysningsreglagets läge;

eller

- vid låsning av bilen.

Aktivering/avaktivering av funktionen

Information om hur du aktiverar och inaktiverar den externa välkomstfunktionen hittar du i multimediasystemets bruksanvisning.

”Ledljusfunktion”

Med den här funktionen kan sidljusen och halvljusen tändas tillfälligt (för att lysa upp en port eller liknande).

Med motorn och ljusen avstängda, efter att ha öppnat förardörren, ringen 3 i position AUTO, dra reglaget 1 mot dig: sidoljusen och halvljusen kommer att tändas under cirka 30 sekunder tillsammans med kontrollamporna š och k på instrumentpanelen.

För att förlänga den här perioden kan du dra i reglaget upp till fyra gånger (den totala tiden är begränsad till ca två minuter).

Meddelandet ” _ _ _” åtföljs av att tändningstiden visas på instrumentpanelen för att bekräfta åtgärden.

Sedan kan du låsa bilen.

Inaktivera ”Ledljusfunktion”

Om du vill stänga av ljuset innan det slocknar automatiskt vrider du ringen 3 till valfritt läge och sedan tillbaka till läget AUTO.

Obs! om funktionen ”Welcome and Goodbye” är aktiverad måste man, när motorn är avstängd, inaktivera ”Ledljusfunktionen” innan man drar i spaken (annars förblir belysningen påslagen av funktionen ”Welcome and Goodbye”).

Dimbakljus

För att aktivera denna funktion, vrid på ringen 3 tills symbolen AUTO visas mittemot märket 2och tryck sedan på vridomkopplaren tills märket 4 kommer mitt för symbolen 7.

Varningslampan visas på instrumentpanelen.

Motsvarande kontrollampa tänds på instrumentpanelen. Detta dimljus lyser endast i kombination med halv-/helljuset.

För att inte störa medtrafikanter i bakomkörande fordon bör dimbakljuset släckas när det inte behövs längre.

Släckning

För att avaktivera funktionen, tryck på vridomkopplaren tills märket 4 kommer mitt för symbolen 7.

Då slocknar kontrollampan på instrumentpanelen.

När ytterbelysningen släcks, släcks också dimbakljuset.

Vid dimma, snö eller föremål som sticker ut från taket, tänds inte belysningen alltid automatiskt.

Dimljusen kontrolleras av föraren: kontrollamporna på instrumentpanelen anger om de är på (kontrollampan är tänd) eller av (kontrollampan släckt).