DISPLAYER OCH MÄTARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Varningslampa för min. oljenivå

När motorn startas syns information på displayen i instrumentpanelen om oljenivån är på minimiläget. OLJENIVÅ MOTOR: Allmänt.

Den första varningen kan du ta bort genom att trycka på 1 ”OK ”.

De följande varningarna försvinner automatiskt efter cirka trettio sekunder.

Instrumentpanel i miles:

(kan ändras till km/h)

Bilar som inte är har multimediaskärm

- Slå av tändningen och tryck på reglaget 2 tills du kan välja fliken Fordon 5.

- Tryck på 3 eller 4 flera gånger för att komma åt ”Inställningar” och tryck sedan på 1 "OK ".

- Gör om samma moment för att komma åt ”INSTRUMENT” och sedan ”Enheter”.

Bilar med multimediaskärm.

Se multimediasystemets bruksanvisning för att välja ljudsystem.

Obs! I båda fallen återgår färddatorn automatiskt till den ursprungliga enheten efter ett batteriavbrott.

Om du vill återgå till föregående läge, gör om samma moment.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

För att använda vissa körhjälpsfunktioner är det nödvändigt att ändra måttenheten på instrumentpanelen så att du får rätt information när du kör i ett land där hastighetsenheterna skiljer sig från de som är angivna standard för din bil.

Av säkerhetsskäl ska dessa inställningar ändras medan bilen står stilla.

Instrumentpanel A

Tänds när tändningen slås på. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på bil.

För bilar med multimediaskärm, se multimediasystemets bruksanvisning.

För bilar som inte har multimediaskärm MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Kylvätsketemperaturmätare och varningslampa 6

Vid normal körning bör visaren 6 befinna sig framför området 7. Den kan närma sig området vid ”intensiv” körning. Risk föreligger först när varningslampan ® tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Hastighetsmätare 8

Beroende på vilken stil som valts varierar displayen.

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h. Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Varvräknare 9

(skalstreck × 1 000)

Den ser olika ut beroende på de valda inställningarna för instrumentpanelen. Beroende på vald stil kanske den inte visas.

Indikator för körstil 10 RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Multimediainformation 11

Beroende på utrustningsnivå kan du visa information på multimediaskärmen (kompass, telefon, navigering osv.).

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Beräknad körsträcka med kvarvarande bränsle 12

Visat värde efter körda 400 meter. FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar.

Vägmätare 13 FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Färddator 14 FÄRDDATOR: allmän information

Bränslenivåmätare 15

Om nivån är på minimiläget lyser kontrollampan M, som är inbyggd i mätaren, orange och en ljudsignal hörs. Tanka snarast.

Instrumentpanel B

Tänds när tändningen slås på. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på utrustningsnivå. För bilar med multimediaskärm, se multimediasystemets bruksanvisning.

För bilar som inte är utrustade med ett navigeringssystem MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Varvräknare 16

(skalstreck × 1 000)

Kylvätsketemperaturmätare och varningslampa 18

Vid normal användning ska kontrollampan 18 vara före det röda området 17. Den kan närma sig området vid ”intensiv” körning. Risk föreligger först när varningslampan ® tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Färddator 19

FÄRDDATOR: allmän information

Beräknad körsträcka med kvarvarande bränsle 20

Visat värde efter körda 400 meter.

FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Vägmätare 21

FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Indikator för körstil 22 RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Bränslenivåmätare 24

Om nivån är på minimiläget lyser kontrollampan M, som är inbyggd i mätaren, orange och en ljudsignal hörs. Tanka snarast.

Hastighetsmätare 23 och, beroende på utrustningsnivå, 25.

(km eller miles i timmen)

Anpassa endast hastigheten efter den godkända hastighetsmätaren 23.

Mätare 25 ger endast en indikation.

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h. Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Instrumentpanel C

Tänds när tändningen slås på. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Varvräknare 25

(skalstreck × 1 000)

Hastighetsmätare 26 och, beroende på utrustningsnivå, 27.

(km eller miles i timmen)

Anpassa endast hastigheten efter den godkända hastighetsmätaren 26.

Mätare 27 ger endast en indikation.

Indikatorn för växelbyte 28 RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h. Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Bränslenivåmätare 29

Bränslenivån anges med lysande streck. När den står på miniminivån lyser inte strecken och varningslampan för låg bränslenivå blinkar eller tänds på vissa bilar.

HASTIGHETSVARNING