Tillbaka till listan

AUTOMATVÄXELLÅDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Växelspak 1

P: parkeringsläge

R: backningsläge

N: neutralläge

D: automatläge

M: manuellt läge

+: växla upp

-: växla ner

Den ilagda växeln visas på instrumentpanelen A.

Anm.: Tryck på knappen 2 för att gå från läge D eller N till R eller P.

Start av motor

Med växelväljarspaken 1 i läge P, slå på tändningen.

När du lämnar läget P måste du trycka på bromspedalen innan du trycker på upplåsningsknappen 2.

Håll foten på bromspedalen (kontrollampan Ó på displayen slocknar) och lämna läget P.

Växelväljarspaken får inte placeras i läge D eller R om bilen inte står stilla, med foten på bromsen och gaspedalen uppsläppt.

Körning i automatläge

Placera spaken 1 i läge D.

I de flesta trafiksituationer behöver du inte använda spaken. Automatiken sörjer för att rätt växel läggs i vid rätt ögonblick och motorvarvtal och den anpassar växlingarna till körförhållanden och körsätt (hastighet och gaspådrag) samt valt körprogram.

Ekonomikörning

Kör alltid med spaken i läget D, med lätt nedtryckt gaspedal, då sker nedväxlingen automatiskt.

Snabb körning och omkörning

Tryck ner gaspedalen hastigt i botten (tills pedalens spärr överskrids).

Då sker en s.k. kickdown-nedväxling som innebär att en lägre växel automatiskt väljs om motorvarvtalet tillåter det.

Körning i manuellt läge

Med växelväljarspaken i läge D, för spaken åt höger till läget M. Om du stöter till spaken flera gånger kan du lägga i växlarna manuellt:

- stöt till spaken framåt om du vill lägga i en lägre växel;

- stöt till spaken bakåt, om du vill lägga i en högre växel.

Den ilagda växeln visas på instrumentpanelens display.

Undantagsfall

Under vissa körförhållanden (som t.ex. leder till motorskydd, igångsättning av det elektroniska stabiliseringssystemet: ESC osv.) kan det automatiserade systemet växla automatiskt. För att undvika felaktiga manövrer kan "automatiken" också vägra att lägga i en växel I så fall blinkar växeln på displayen några sekunder.

Speciella körförhållanden

- Om vägunderlaget eller väderförhållandena (uppförsbackar backar, plötsliga nedförsbackar, djup snö, sand, lera osv.) gör det är svårt att behålla automatläget rekommenderar vi (beroende på utrustningsnivå) att du byter till manuellt läge med hjälp av paddlarna. Detta för att förhindra upprepade växlingar som automatiken väljer i uppförsbackar och för att erhålla motorbroms vid körning utför.

- För att undvika att motorn tjuvstannar vintertid, vänta några sekunder innan du lämnar läget P eller N och flyttar växelspaken till läget Deller R.

För att stanna bilen i uppförsbackar, håll inte foten på gaspedalen.

Risk för överhettning av automatväxellådan.

Stopp av bil

Släpp upp gaspedalen, tryck ner bromspedalen och för växelväljaren till läge P: Växellådan är i neutralläge och drivhjulen spärras mekaniskt av växellådan.

Dra åt parkeringsbromsen eller, beroende på bil, kontrollera att den automatiska parkeringsbromsen är åtdragen.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Påfyllningsintervall

Se bilens servicehäfte eller kontakta en märkesrepresentant för att kontrollera om den automatiska växellådan kräver schemalagt underhåll.

Om den inte behöver service behöver du inte fylla på oljan.

Av säkerhetsskäl får tändningen aldrig slås av förrän bilen står helt stilla.

Lastläge

Vid körning med last, tryck på brytaren 3 på instrumentpanelen. Indikatorlampan Perfo på instrumentpanelen tänds.

Varje gång motorn stängs av kopplas lastläget ur. Du måste välja det igen.

Lastläget kan användas både i automatläge och manuellt läge.

Driftstörning

- Under körning, om meddelandet ”Kontrollera automatlåda” visas på instrumentpanelen, tyder det på ett fel.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

- Om meddelandet ”Överhettad automatlåda” visas på instrumentpanelen under körning, stanna bilen så fort som möjligt så att växellådan kan svalna och vänta tills meddelandet försvinner.

- Bogsering av bil med automatväxellåda BOGSERING: starthjälp.

Vid start, om spaken har fastnat i P när du trycker på bromspedalen (t.ex. vid fel på batteriet), kan du manuellt lossa spaken för att frigöra drivhjulen. Så här gör du: lossa damaskens nederdel och tryck på knappen 4 samtidigt som du trycker på knappen 2 på spaken för att frigöra den och växla till läge N.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.