SPECIALFUNKTIONER FÖR BENSINVERSIONER , PARTIKELFILTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsvillkor som:

- långvarig körning med varningslampan för låg bränslenivå tänd

- användning av blyad bensin

- användning av icke godkända smörjmedel eller bränslen.

Eller funktionsfel som:

- fel i belysningssystemet, bensinstopp eller frånkopplat tändstift som ger tändningsfel och ryckig körning

- effektförlust

förorsakar överhettning i katalysatorn och minskar dess effektivitet vilket kan förstöra katalysatorn och orsaka allvarliga skador på bilen.

Om du upptäcker skador på katalysatorn, ta omedelbart kontakt med din märkesrepresentant och låt utföra nödvändiga reparationer snarast möjligt.

Låt din märkesrepresentant regelbundet utföra den service som föreskrivs i din bils serviceprogram. Verkstadens utbildade personal förfogar över erforderliga specialverktyg och utförliga serviceanvisningar.

Startproblem

Undvik skador på katalysatorn och startmotorn, samt förhindra att batteriet slits ut i förtid genom att undvika många startförsök (använda startknappen, eller skjuta på eller dra bilen) utan att först ha identifierat orsaken till felet.

Försök inte att starta motorn utan ta kontakt med din märkesrepresentant.

Stanna inte bilen med motorn igång på platser med brännbart material t.ex. högt gräs eller löv som kan komma i kontakt med det varma avgassystemet och antändas.

Partikelfilter

Partikelfiltret används för att behandla avgaser från bensinmotorer.

Beroende på utrustningsnivå visar kontrollampan på instrumentpanelen att filtret är igensatt och kräver rengöring. Rengör filtret när -kontrollampan tänds, om trafikförhållandena och hastighetsbegränsningen tillåter det, genom att köra i 50-110 km/h tills lampan slocknar.

Lampan bör slockna efter cirka 5-20 minuter.

Obs: Kontrollampan kan slockna efter 20 minuter om körförhållandena som krävs för filterrengöringen inte fullständigt har uppfyllts.

Om bilen stannas innan kontrollampan har slocknat måste du göra om åtgärden från början.

Om filtret blir mättat tänds ©-kontrollampan och, beroende på utrustningsnivå, -kontrollampan visas på instrumentpanelen tillsammans med meddelandet ”Kontrollera insprutning”. I detta fall, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Om ®-kontrollampan och, beroende på utrustningsnivå, -kontrollampan tänds och meddelandet ”Motorfel varning” visas, stanna bilen, stäng av motorn och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Kontrollampan ® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen. Kontakta din märkesrepresentant.