ÖPPNING OCH STÄNGNING AV DÖRRARNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Framdörrar

Öppning utifrån

Med upplåsta dörrar LÅSNING OCH UPPLÅSNING AV DÖRRAR OCH LUCKOR, ta tag i handtaget 1 och dra det mot dig.

Öppning inifrån

Lås upp dörren och dra sedan i handtaget 2.

Ljudsignal för glömt ljus

Om du har slagit av tändningen och lämnat ljusen på hörs en ljudsignal när förardörren öppnas (för att förhindra att batteriet laddas ur etc.).

ANM.:

På vissa bilar slutar tillbehören (radio osv.) att fungera antingen när motorn slås av, vid låsning av dörrarna eller när förardörren öppnas.

Av säkerhetsskäl bör dörrarna endast öppnas och stängas när bilen står stilla.

Ljudsignal för öppen dörr eller baklucka

Det här larmet sitter i förardörren eller på alla dörrar beroende på bilen.

När bilen står stilla med tändningen påslagen visas varningslampan 2 på instrumentpanelen, beroende på bil tillsammans med bilden 3 som visar vilka öppningselement (dörr, bagagelucka) som är öppna eller felaktigt stängda.

När bilen är i rörelse och har uppnått en hastighet av cirka 20 km/h tänds kontrollampan 2 och en ljudsignal hörs.

Sidoskjutdörr

Öppning utifrån

Lås upp dörren och dra sedan i handtaget 4 och skjut dörren bakåt tills den spärras. Låsa upp dörrarna NYCKEL, RADIOSTYRD FJÄRRKONTROLL: Användning.

Sidoskjutdörr (på samma sida som tanklocket)

Beroende på bil begränsar öppning av tankluckan fullständig öppning av sidoskjutdörren. LÅSNING OCH UPPLÅSNING AV DÖRRAR OCH LUCKOR.

Barnsäkerhet

(kan variera från bil till bil)

För att inte skjutdörrarna ska kunna öppnas inifrån, använd nyckeln för att vrida låset 5 och stäng dörren.

Kontrollera inifrån att dörrarna är ordentligt låsta.

De kan bara öppnas från utsidan.

Rekommendationer för sidoskjutdörren

Följande ska iakttas vid öppning och stängning av sidoskjutdörren och av bilens övriga dörrar:

- Kontrollera att ingen människa, djur eller föremål riskerar att skadas när du utför denna manöver.

- Använd endast de inre och yttre handtagen när du öppnar eller stänger dörren.

- Var försiktig när dörren öppnas och stängs

- Obs! Om bilen är parkerad i en backe ska du öppna dörren försiktigt tills den är helt öppen och låser sig i spärrläget.

- Kontrollera alltid att sidoskjutdörren är ordentligt stängd varje gång bilen körs.

- Använd inte det nedre stödet som fotsteg.

Öppning inifrån

Dra i handtaget 7 och skjut sedan dörren bakåt tills den spärras.

Stängning inifrån

Tryck handtaget 6 mot bilens framparti tills dörren stängs helt.

Manuell låsning

Med 8 knappen i olåst läge, vrid den mot fordonets framparti (rörelse A).

Manuell upplåsning

Med knappen 8 i låst läge, vrid den mot fordonets bakparti (rörelse B).

Slagdörrar bak

Öppning av den stora dörren

Lås upp dörren och dra sedan i handtaget 9. Låsa upp dörrarna NYCKEL, RADIOSTYRD FJÄRRKONTROLL: Användning.

Öppning av den lilla dörren

Använd spaken 10 för att öppna den lilla dörren.

Maximal öppning av bakdörrarna

Dra i reglaget 11 för varje dörr så att dörrstaget frigörs. Öppna dörren så mycket det går.

Manuell stängning utifrån

Stäng först den lilla dörren och sedan den stora.

För dörrarna till nästan stängt läge och slå igen dem.

Låt inte de bakre slagdörrarna vara öppna vid kraftig blåst. Risk för allvarliga skador.

Om du stannar vid vägkanten med bakluckan öppen kan bakljusen skymmas. Du bör varna andra trafikanter genom att sätta ut varningstriangeln, sätta på varningsblinkrarna eller vidta andra åtgärder som föreskrivs i det land du befinner dig i.

Manuell låsning

Om fjärrkontrollen inte fungerar är det möjligt att låsa bakdörrarna manuellt.

Med den stora dörren öppen vrider du på skruven 12 (t.ex. med hjälp av en spårskruvmejsel) och stänger dörren. Dörren är nu låst utifrån.

Det går bara att öppna dörren inifrån bilen genom att trycka på upplåsningsreglaget eller med den radiostyrda fjärrkontrollen.

Förarens ansvar när bilen parkeras eller stannas

Lämna aldrig bilen med nyckeln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Det finns risk att de kan låsa dörrarna eller skada sig själva eller andra personer genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen, som t.ex. fönsterhissarna.

Dessutom stiger temperaturen inuti kupén mycket snabbt vid varmt och/eller soligt väder.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.