BRÄNSLETANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bensinversion och dieselversion

Bränsletankens rymd: cirka 50 liter.

Öppna tankluckan B genom att placera fingret i urtaget C.

På vissa bilar kan tanklocket 1 låsas upp med tändningsnyckeln. Om inte, skruva loss tanklocket. Det är anslutet till bilen med hjälp av en plasttråd.

Under påfyllningen använder du tanklockshållaren 2 på luckan B för att hänga upp locket 1.

För information om hur man fyller på bränsletanken, se avsnittet om ”Bränslepåfyllning”.

Stäng genom att trycka på luckan B med handen så långt det går.

Beroende på utrustningsnivå förhindrar haken A att sidoskjutdörren öppnas helt.

Efter påfyllningen, kontrollera att locket och luckan har stängts ordentligt.

För att fylla på bränsle måste motorn stängas av (och inte bara i vänteläge för bilar utrustade med STOP and START-funktionen): du måste stänga av tändningen START, STOPP AV MOTOR.

Risk för brand.

Tanklocket är speciellt.

Se därför till vid eventuellt byte att det nya tanklocket är av samma typ. Vänd dig till en märkesrepresentant.

Tanklocket får inte utsättas för öppen eld eller annan värmekälla.

Tvätta inte runt påfyllningsområdet med högtryckstvätt.

Bränslekvalitet

Använd bränsle av bra kvalitet som följer gällande lagstiftning i landet. Det måste överensstämma med de specifikationer som anges på etiketten D på insidan av luckan. MOTORSPECIFIKATIONER.

Bensinversion

Blyfri bensin måste användas. Oktantalet (RON) måste överensstämma med informationen på etiketten D på insidan av luckan MOTORSPECIFIKATIONER.

Dieselversion

Använd alltid diesel som följer informationen på etiketten D på insidan av luckan MOTORSPECIFIKATIONER.

Information om vilka kompatibla bränsletyper som uppfyller de europeiska standarder som gäller för bilmotorer i bilar som säljs i Europa finns i tabellen MOTORSPECIFIKATIONER.

Blanda inte bensin (blyfri eller E85) med diesel, inte ens i liten mängd.

Använd inte etanolbränsle om bilen inte är avsedd för det.

Tillsätt inte reagensmedel i bränslet eftersom det kan skada motorn.

Om du vill använda tillsatsmedel i bränslet, välj en produkt som är godkänd av vår tekniska avdelning.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Bränslepåfyllning

För in bensinpumpen genom att trycka undan ventilen och för den till ansatsen innan du startar påfyllningen av tanken (risk för bränslestänk).

Håll det kvar i detta läge under hela tankningen. Efter första automatiska frånslag kan pumpen startas igen, dock högst två gånger. Av konstruktionstekniska skäl finns ett expansionsutrymme i bränsletanken som inte får utnyttjas.

Se till att vatten inte tränger in vid påfyllningen. Ventilen och området runt om den måste hållas rent.

Bensinversion

Blyad bensin förstör avgasreningsanordningarna och riskerar därmed att göra garantin ogiltig.

För att förhindra att förväxling sker vid tankning är påfyllningsröret försett med strypning som gör det omöjligt att tanka med blyad bensin.

Anm.:

När bilen har stått stilla i ungefär tre månader, måste du tillföra bränsle för att förhindra att bränslepumpen skadas.

Detta görs genom att, med tändningen avslagen, fylla på minst 5 liter och sedan starta motorn för att använda pumpen och förnya bränslet i bränslesystemet.

Om det inte är möjligt att tillföra minst 5 liter bränsle på grund av bränslenivån i tanken kan du köra bilen tills tanken kan fyllas på.

Ihållande bränslelukt

Om en ihållande bränslelukt uppstår bör du:

- stanna så fort trafiksituationen tillåter det och slå av tändningen

- sätta igång varningsblinkrarna och låta alla passagerare gå ur bilen och hålla sig på avstånd från trafiken

- kontakta en märkesrepresentant.

Slut på bränslet i dieselversioner

Sätt tändningsnycklen i läge ”På” C INKÖRNING, RATT- OCH TÄNDNINGSLÅS och vänta några minuter innan du startar för att låta bränslekretsen luftas.

Upprepa proceduren om motorn inte startar.

Om motorn fortfarande inte startar efter flera startförsök, kontakta en märkesrepresentant.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för skador.

Av säkerhetsskäl får inga åtgärder eller ändringar på bränslesystemet (elektroniska styrenheter, ledningar, bränslekrets, insprutare, skyddshuvar etc.) göras (utom av kvalificerad märkesrepresentant).