BATTERI: felsökning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Undvik gnistbildning

- Kontrollera att energiförbrukande enheter (t.ex. innerbelysningen) har stängts av innan du kopplar ur eller in ett batteri.

- Vid laddning av batteriet ska du stänga av laddaren innan batteriet kopplas in eller ur.

- Placera inga metallföremål på batteriet eftersom de kan orsaka kortslutning mellan polerna.

- Vänta minst fem minuter efter att motorn har stängts av innan du kopplar ur batteriet.

- Se till att koppla in batteriets poler korrekt vid ditsättningen.

Anslutning av batteriladdare

Batteriladdaren ska vara kompatibel med ett batteri med 12 volts nominell spänning.

Koppla inte ifrån batteriet när motorn är igång. I den bruksanvisning som medföljer batteriladdaren från leverantören finns anvisningar för hur batteriladdaren ska användas.

Innan du vidtar åtgärder i motorrummet måste du stänga av tändningen. STARTA, STÄNGA AV MOTORN: Bil med nyckel START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

Vissa batterier kan uppvisa specifika egenskaper vid laddning. Vänd dig till din märkesrepresentant för råd.

Undvik gnistbildning, som kan förorsaka explosion, och utför arbetet i en lokal med god ventilation.

Risk annars för allvarliga skador.

Hantera batteriet ytterst försiktigt! Batteriet innehåller svavelsyra som inte får komma i kontakt med ögon eller hud. Om detta ändå skulle hända, skölj med rikligt med vatten och ta genast kontakt med en läkare. Kontakta en läkare vid behov.

Håll lågor, varma föremål och gnistor borta från batterikomponenterna eftersom det föreligger en risk för explosion.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kylfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador

Start med hjälpstartbatteri

Om du för att kunna starta behöver använda batteriet från en annan bil, skaffa elektriska kablar som är anpassade (mycket viktigt) hos din märkesrepresentant. Har du redan startkablar, kontrollera att de fungerar.

Hjälpstartbatteriets spänning ska vara lika det urladdade batteriets: 12 volt.

Hjälpstartbatteriets (Ah) ska vara minst lika med det urladdade batteriets.

Se noga till att bilarna inte kommer i kontakt med varandra, då risk för kortslutning föreligger. Kontrollera att det urladdade batteriet är rätt anslutet. Slå av tändningen.

Starta motorn på hjälpbilen och låt den gå på normalt tomgångsvarvtal.

OBS.: på E-Tech hybridversion, eftersom batteriet inte går att komma åt, måste anslutningarna i motorrummet användas. Se efterföljande sidor.

Batteri i motorrummet

Batteriet går inte att komma åt direkt.

Använd terminalen 1 (+) och terminalen 2 (-) i motorrummet.

Lyft locket 3terminalen 1 (+).

Använd inte E-Tech hybridbilen för att starta en annan bil med ”12 V” batteriet.

Den elektriska effekten i det sekundära ”12 V” batteriet i en E-Tech hybridbil är inte tillräcklig för detta.

Risk för skador på bilen.

Anslut den positiva kabeln A till terminalen 1 (+) och sedan till terminalen 5 (+) på batteriet som ger ström.

Anslut den negativa kabeln B till terminalen 4 (-) på batteriet som ger ström och sedan till terminalen 2 (-).

Starta motorn på hjälpbilen och låt den gå på normalt tomgångsvarvtal.

Om motorn inte startar direkt stänger du av tändningen och väntar några sekunder innan du försöker igen.

Koppla från kablarna A och B i omvänd ordning när motorn är igång (2451).

Sätt tillbaka locket 3 på terminalen 1 (+).

Kontrollera att kablarna A och B inte kommer i kontakt med varandra och att kabeln A inte vidrör någon metalldel på hjälpbilen.

Risk för personskador och/eller skador på bilen.

Fjärranslutningsterminaler

(E-Tech hybridversion)

Använd anslutning 6 (+) och anslutning 7 (-) i motorrummet.

Anm: Öppna skyddet 8anslutningen 6 (+) genom att trycka på skyddet 9 som pilen visar.

Det är förbjudet att koppla från den positiva kabeln i motorrummet.

Risk för att motorn startar av misstag.

Risk för brännskador vid gnistbildning.

Anslut den positiva kabeln C till anslutning 6 (+) och därefter till anslutning 10 (+) på batteriet som levererar ström.

Fäst den negativa kabeln Danslutningen 11 på batteriet som levererar ström (-) och sedan på anslutningen 7 (- ).

Tryck ned bromspedalen och startknappen eller, beroende på bil, vrid om tändningsnyckeln. När tändningen har aktiverats, koppla från kablarna till C och D i omvänd ordning (6 - 10 - 11 - 7).

Efter varje åtgärd på skyddet 3, återställ skyddets lock 13 med flik 12.

Kontrollera att kablarna C och D inte kommer i kontakt med varandra och att kabeln C inte vidrör någon metalldel på hjälpbilen.

Risk för personskador och/eller skador på bilen.