Tillbaka till listan

KÖRFÄLTSASSISTANS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med hjälp av informationen i kameran 1 utlöser funktionen korrigerande åtgärder på bilens styrsystem när en heldragen eller streckad linje korsas eller när bilen närmar sig vägrenen (vägdelning, hinder, trottoar, vägbank osv.) utan att färdriktningsvisaren har aktiverats.

Kamerans placering 1

Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

Du kan när som helst återta kontrollen över bilen genom att röra på ratten.

Denna funktion fungerar som en körhjälp under körning.

Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Aktivering/inaktivering

Om du vill aktivera funktionen, tryck på reglaget 2 tills du kan välja ”Körfältsassistans” på instrumentpanelen.

Meddelandet ”Vingelvarning på” och indikeringen visas på instrumentpanelen.

När körfältsassistansen är aktiverad aktiveras funktionen ”Larm vid överskridande av körfil” automatiskt. LARM VID ÖVERSKRIDNING AV KÖRFIL.

Om du vill inaktivera funktionen, tryck på reglaget 2 tills du kan välja ”Vingelvarning av” på instrumentpanelen.

Indikeringen slocknar på instrumentpanelen.

Obs! När du inaktiverar funktionen ”Larm vid överskridande av körfil” inaktiveras även funktionen ”Körfältsassistans”.

Varje gång bilen startas fortsätter funktionen i det läge som sparades senaste gången motorn stängdes av.

Funktion

När funktionen är aktiverad visas indikeringen och de vänstra och högra linjerna 3 visas i grått på instrumentpanelen.

Funktionen aktiveras när bilens hastighet är över cirka 70 km/h till 180 km/h och om indikeringen och vänster och höger korrigeringsindikatorer 3 är vita.

Funktionen aktiveras när bilen korsar en linje eller när bilen närmar sig vägrenen (vägdelning, hinder, trottoar, vägbank osv.) utan att färdriktningsvisaren har aktiverats.

I detta fall:

- utlöser funktionen en korrigerande åtgärder på bilens styrsystem för att korrigera bilens färdriktning.

- Indikatorn 3 vid sidan av den korsade linjen blir gul på instrumentpanelen.

Obs! i kurvor tillåter funktionen att du lätt skär kurvan.

Om en korrigerande åtgärden på styrningen inte är tillräcklig kommer indikeringen och indikatorn 3 vid sidan av den korsade linjen att bli röda på instrumentpanelen och ratten kommer att vibrera.

Undantagsfall

När du använder funktionen:

- Om systemet inte längre känner av att föraren utför några rattrörelser blir kontrollampan på instrumentpanelen orange, meddelandet ”Behåll händerna på ratten” visas och en ljudsignal hörs.

Ljudsignalen hörs, kontrollampan lyser och meddelandet visas tills föraren tar kontrollen.

- om systemet är igång för länge hörs en ljudsignal och indikatorn 3 vid sidan av linjen blinkar tills föraren tar kontrollen.

Du kan när som helst avbryta korrigeringen av färdriktningen genom att röra på ratten.

Tillfälligt inte tillgängligt

- Mycket snabbt överskridande av linje;

- fortsatt körning på en linje,

- 4 sekunder efter filbyte,

- snäva kurvor,

- nedsatt sikt,

- aktivering av färdriktningsvisaren,

- kraftig acceleration,

- nödbromsning,

-...

Om funktionen inte är tillgänglig visas indikeringen och de vänstra och högra korrigeringslamporna 3 i grått på instrumentpanelen.

Villkor för icke-aktivering av systemet

Systemet kan inte aktiveras när:

- backväxeln är ilagd,

- kameran är skymd,

- när kontrollampan û visas.

Indikeringen och de vänstra och högra linjeindikatorerna visas i grått på instrumentpanelen.

Inställningar

Bilar med multimediaskärm.

Se multimediasystemets bruksanvisning för att komma åt funktionsinställningar från multimediaskärmen 4:

- ”Vibreringsintensitet”: ställ in rattvibrationerna

- ”Varning”: ställa in känsligheten för linjedetektering. För att göra det, välj:

- ”Late”: linjen detekteras när bilen överskrider den;

- ”Standard”: linjen detekteras när bilen är på väg mot den;

- ”Early”: linjen detekteras när bilen är nära den.

Inställningar (forts.)

Bilar som inte är har multimediaskärm

- Med bilen stillastående, tryck på 5 knappen tills du kan välja menyn ”Inställningar”,

- tryck på knappen 6 eller 7 flera gånger för att komma till menyn ”Bil Inställning”. Tryck på 9 OK,

- tryck på knappen 6 eller 7 flera gånger för att komma till menyn ”KÖR ASSISTANS”. Tryck på 9 OK,

- tryck på knappen 6 eller 7 upprepade gånger för att nå inställningar ”Känslighet för vingelkorrigeringen”. Tryck på knappen OK för att bekräfta önskad nivå,

- Tryck på 8 knappen för att återgå till föregående meny.

Driftstörning

När ett funktionsfel upptäcks i systemet visas meddelandet ”Kontrollera Främre kamera” på instrumentpanelen.

Beroende på bil åtföljs meddelandet av © indikeringen på instrumentpanelen.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan kamerans inriktning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där kameran är placerad (till exempel reparationer, vindrutemodifikationer etc.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- dålig sikt genom vindrutan (smuts, is, snö, kondens osv.);

- en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- vägmarkeringarna är oregelbundna eller svåra att urskilja (t.ex. delvis borta, för stort avstånd, skadad vägbana)

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- vägen är smal eller slingrande (snäva kurvor etc.);

- när du ligger nära ett fordon i samma fil.

I sådant fall är kan ”Körfältsassistansen” reagera felaktigt eller inte alls.

Risk för oönskad, felaktig korrigering av körriktning eller ingen korrigering alls.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- området där kameran sitter har skadats (på vindrutesidan eller backspegeln);

- vägen är hal (snö, is, vattenplaning, grus etc.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- vindrutan är spräckt eller förvrängd (utför inga reparationer av vindrutan i det här området, kontakta en märkesrepresentant);

- bilen bogserar en släpvagn eller husvagn;

- bilen kör in i ett område med olika markeringar i vägbanan (ett vägarbetesområde etc.).