BRÄNSLETANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bränsletankens rymd:

- Cirka 42 liter för bensinversionen,

- cirka 39 liter för dieselversionen,

- cirka 48 liter för dieselversionen.

För att öppna luckan 1, tryck på luckan A när bilen är upplåst och släpp sedan. Luckan 1 öppnas något. Under påfyllningen använder du tanklockshållaren 2 på luckan 1 för att hänga upp locket 3.

Mer information om tankning finns i avsnittet ”Bränslepåfyllning”. Stäng luckan genom att trycka till den med handen till stängt läge.

Tanklocket är specifikt.

Vid eventuellt byte av tanklocket, byt till lock av samma typ.

Vänd dig till din återförsäljare.

Tanklocket får inte utsättas för öppen eld eller annan värmekälla.

Tvätta inte runt påfyllningsområdet med högtryckstvätt.

Bränslekvalitet

Använd bränsle av bra kvalitet som uppfyller gällande nationell lagstiftning och som ovillkorligen överensstämmer med anvisningarna på tankluckan 1 MOTORSPECIFIKATIONER.

Information om vilka kompatibla bränsletyper som uppfyller de europeiska standarder som gäller för bilmotorer i bilar som säljs i Europa finns i tabellen MOTORSPECIFIKATIONER.

Blanda inte bensin (blyfri eller E85) med diesel, inte ens i liten mängd.

Använd inte etanolbränsle om bilen inte är avsedd för det.

Tillsätt inte tillsatsmedel i bränslet eftersom det kan skada motorn .

Om du vill använda tillsatsmedel i bränslet, välj en produkt som är godkänd av vår tekniska avdelning.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Dieselversion

Använd ovillkorligen diesel som uppfyller specifikationerna på etiketten på insidan av luckan 1.

Bensinversion

Blyfri bensin måste användas.

Oktantalet (RON) ska stämma med uppgifterna på märketiketten på tankluckan 1 MOTORSPECIFIKATIONER.

Bränslepåfyllning

Med tändningen avslagen, för in bensinpumpen och för den tillansatsen innan du startar påfyllningen av tanken (risk för bränslestänk). Håll den kvar i detta läge under hela tankningen.

Efter första automatiska frånslag kan pumpen startas igen, dock högst två gånger. Av konstruktionstekniska skäl finns ett expansionsutrymme i bränsletanken som inte får utnyttjas.

Se till att vatten inte tränger in vid påfyllningen. Luckan 1 och området runt om måste hållas rena.

Anm.:

När bilen har stått stilla i ungefär tre månader, måste du tillföra bränsle för att förhindra att bränslepumpen skadas.

Detta görs genom, med tändningen av, fylla på minst 5 liter och sedan starta motorn för att använda pumpen och förnya bränslet i bränslesystemet.

Om det inte är möjligt att tillföra minst 5 liter bränsle på grund av bränslenivån i tanken kan du köra bilen tills tanken kan fyllas på.

Bensinversion

Blyad bensin förstör avgasreningsanordningarna och riskerar därmed att göra garantin ogiltig.

För att förhindra att tanken fylls med blyad bensin är påfyllningsröret försett med ett säkerhetssystem som gör att endast munstycket för blyfri bensin kan användas.

Efter påfyllningen, kontrollera att locket och luckan har stängts ordentligt.

För att fylla på bränsle måste motorn stängas av (och inte bara i vänteläge för bilar utrustade med STOP and START-funktionen): du måste stänga av tändningen STARTA, STÄNGA AV MOTORN: Bil med nyckel, START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

Risk för brand.

Slut på bränsle, dieselversion

Bilar med nyckel/fjärrkontroll

- Sätt tändningsnycklen i läge ”På” M RATT- OCH TÄNDNINGSLÅS: bil med startnyckel och vänta några minuter innan du startar för att låta bränslekretsen luftas;

- Vrid nyckeln till läget D. Upprepa proceduren om motorn inte startar;

- Om motorn fortfarande inte startar efter flera startförsök, kontakta en märkesrepresentant.

Bilar med kort

Ha kortet i kupén och tryck på startknappen 4 utan att trycka ner pedalerna.

Vänta några minuter innan du startar.

Det tillåter en luftning av bränslekretsen.

Upprepa proceduren om motorn inte startar.

Om motorn fortfarande inte startar efter flera startförsök, kontakta en märkesrepresentant.

Av säkerhetsskäl får inga åtgärder eller ändringar på bränslesystemet (elektroniska styrenheter, ledningar, bränslekrets, insprutare, skyddshuvar etc.) göras (utom av kvalificerad märkesrepresentant).

Ihållande bränslelukt

Om en ihållande bränslelukt uppstår bör du:

- stanna så fort trafiksituationen tillåter det och slå av tändningen

- sätta igång varningsblinkrarna och låta alla passagerare gå ur bilen och hålla sig på avstånd från trafiken

- kontakta en märkesrepresentant.

LPG-tankens volym: cirka 32 liter.

Påfyllning av LPG

Ansätt parkeringsbromsen, stäng av motorn, slå av tändningen och släck strålkastarna.

Följ alltid tankställenas säkerhetsanvisningar.

Beroende på land ska du skruva på påfyllningsadaptern 5 på LPG-påfyllningsändstycket innan du fyller på.

Tanken bör alltid fyllas upp helt.

När pumpens flöde minskar kraftigt eller när pumpen stannar är maxnivån för påfyllning nådd.

Fortsätt i så fall inte att fylla på tanken.

Tankställe utan självbetjäning

Om servicestationspersonalen utför LPG-påfyllningsproceduren ska du ge dem adaptern 5.

VIKTIGT! LPG-påfyllningsadapter 5

Beroende på land krävs användning av en specifik adapter för påfyllning av LPG.

Påfyllningsadaptern 5 finns i en påse i handskfacket. Den kan finnas i bilen eller saknas beroende på i vilket land bilen såldes.

Innan du kör bilen till ett annat land är det viktigt att vid behov kontakta en godkänd återförsäljare för att ta reda på vilken typ av adapter som ska användas.

Tankställe med självbetjäning

Du bör bära handskar när du fyller på LPG.

Öppna tankluckan och ta av locket 6 på LPG-påfyllningsanordningen 7.

Följ noga LPG-instruktionerna för tankstället.

Dessa förklarar hur man fyller på korrekt.

Beroende på stationstyp kan det vara nödvändigt att trycka och hålla ned stationsknappen innan påfyllningen startar.

När pumpens flöde minskar kraftigt eller när pumpen stannar är maxnivån för påfyllning nådd.

Påfyllningen avbryts när du släpper reglaget.

Släpp handtaget (en liten mängd gas kan strömma ut), ta ur påfyllningsmunstycket, sätt tillbaks det på pumpen.

Efter påfyllning, sätt tillbaka locket 6 för att förhindra att vatten eller främmande föremål kommer in i systemet.

För att fylla på bränsle måste motorn stängas av (och inte bara i vänteläge för bilar utrustade med STOP and START-funktionen): du måste stänga av tändningen STARTA, STÄNGA AV MOTORN: Bil med nyckel, START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

Risk för brand.