DISPLAYER OCH MÄTARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentpanel A

Tänds när tändningen slås på. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på bil.

För bilar med multimediaskärm, se utrustningens bruksanvisning.

För bilar som inte har multimediaskärm MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Hastighetsmätare 1

Beroende på vilken stil som valts varierar displayen.

Varvräknare 2

(skalstreck × 1 000)

Den ser olika ut beroende på de valda inställningarna för instrumentpanelen. Beroende på vald stil kanske den inte visas.

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h. Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Indikator för körstil 3 RÅD VID KÖRNING, ECO KÖRNING

Mätarställning 4 FÄRDDATOR: körparametrar

Färddator 5 FÄRDDATOR: allmän information

Beräknad räckvidd med kvarvarande bränsle 6

Visat värde efter körda 400 meter. FÄRDDATOR: körparametrar.

Färddator och multimediainformation 7

Beroende på utrustningsnivå kan du visa information från multimediaskärmen (kompassen, telefon, navigering osv.) eller information från färddatorn.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Kylvätsketemperaturmätare med indikering 9

Vid normal körning bör visaren 9 befinna sig under området 8.

Den kan närma sig området vid ”intensiv” körning.

Risk föreligger först när indikeringen ® tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Bränslenivåmätare 10

Om nivån är på minimiläget lyser indikeringen M, som är inbyggd i mätaren, orange och en ljudsignal hörs.

Tanka snarast.

Instrumentpanel B

Tänds när tändningen aktiveras.

När vissa indikeringar tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på bil.

För bilar med multimediaskärm, se utrustningens bruksanvisning.

För bilar som inte har multimediaskärm MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas en indikering samt en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör i en hastighet över 120 km/h. Denna indikering lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Hastighetsmätare 11

Beroende på vilken stil som valts varierar displayen.

Indikator för körstil 12 RÅD VID KÖRNING, ECO KÖRNING.

Kylvätsketemperaturmätare med indikering 14

Vid normal körning bör visaren 14 befinna sig under området 13.

Den kan närma sig området vid ”intensiv” körning.

Risk föreligger först när indikeringen ® tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Varvräknare 15

(skalstreck × 1 000)

Den ser olika ut beroende på de valda inställningarna för instrumentpanelen. Beroende på vald stil kanske den inte visas.

Valt körläge 16 MULTI-SENSE

Mätarställning 17 FÄRDDATOR: körparametrar

Färddatorzon 18 FÄRDDATOR: allmän information

Multimediainformation 19

Beroende på utrustningsnivå kan du visa information på multimediaskärmen (kompass, telefon, navigering osv.).

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Beräknad räckvidd med kvarvarande bränsle 20

Visat värde efter körda 400 meter FÄRDDATOR: körparametrar.

Bränslenivåmätare 21

Om nivån är i minimiläge lyser indikering M som är inbyggd med orange färg, samtidigt som en ljudsignal hörs.

Tanka snarast.

Körriktningsvisare 22

Indikering 23 KONTROLLAMPOR

Indikering om att det är för lite luft i däcken 24 VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL

Indikering för airbag 25 KOMPLETTERANDE KROCKSKYDDSSYSTEM TILL BILBÄLTEN FRAM

Indikering för omedelbart stopp 26 KONTROLLAMPOR

Indikering för avkänning av ”släppt ratt” 27 KÖRFÄLTSASSISTANS ASSISTANS VID MOTORVÄGSKÖRNING OCH TRAFIKSTOCKNINGAR

Indikering för parkeringsbroms eller automatisk parkeringsbroms 28 VÄXELSPAK, PARKERINGSBROMS AUTOMATISK PARKERINGSBROMS

E-Tech hybridversion

Instrumentpanel B

Tänds när tändningen aktiveras.

När vissa indikeringar tänds visas även ett meddelande.

230 V drivbatteri, återstående laddning 29

Drivbatteri, låg nivå

Vid intensiv användning i låg hastighet kan drivbatteriets laddningsnivå sjunka till låg nivå.

30 indikeringen lyser med gult sken för att varna dig.

Elmotorns prestanda begränsas för att E-Tech hybridsystemet ska kunna fungera korrekt tills batteriets laddningsnivå blir tillräckligt hög igen.

Välj en mjukare körstil eller stanna om möjligt bilen och lämna tändningen på tills 30 indikeringen lyser med blått sken igen.

Gräns för omedelbart stopp

Vid intensiv och långvarig användning av bilen (t.ex. vid bogsering eller körning på mycket små vägar) i hastigheter under 10 km/h kan laddningsnivån börja närma sig gränsen för omedelbart stopp.

En ljudsignal ljuder och indikeringen lyser rött.

Om laddningsnivån fortsätter sjunka visas inte längre den elektriska räckvidden.

Stanna bilen om trafikförhållandena tillåter det.

Låt förbränningsmotorn gå tills indikeringarna släcks.

Detta är nödvändigt för att drivbatteriet ska laddas.

Indikering för drivläge el 31

Den visas när bilen drivs enbart med hjälp av fordonsbatteriet.

Meddelande för körklar bil 32

Meddelandet READY visas när tändningen slås på och försvinner när bilen kommer upp i en hastighet över 5 km/h.

Hastighetsmätare 33

Beroende på vilken stil som valts varierar displayen.

Energiflödesindikator34 E-TECH HYBRIDBILSSYSTEM: funktion

Laddningsmätare 35 RÅD VID KÖRNING, ECO KÖRNING

Valt körläge 36 MULTI-SENSE

Färddator eller multimedia zon 37

Beräknad räckvidd med kvarvarande bränsle 38

Visat värde efter körda 400 meter FÄRDDATOR: körparametrar.

Bränslenivåmätare 39

Om nivån är på minimiläget lyser indikeringen M, som är inbyggd i mätaren, orange och en ljudsignal hörs.

Tanka så snart som möjligt, oavsett vad den återstående laddningsnivån är i drivbatteriet.

Om bilen är helt tom på bränsle, fyll tanken med minst 8 liter bränsle.

Annars kan inte hybridläget användas.

Visning av förbränningsmotorns temperatur 41

Tryck på 43 reglaget för att komma åt ”Fordon” meny 40, tryck sedan på 3 eller 4 knappen tills 41 visas.

Varningslampa för min. oljenivå

När motorn startas syns information på displayen i instrumentpanelen om oljenivån är på minimiläget. OLJENIVÅ MOTOR: Allmänt.

Första gången varningen visas kan du ta bort den genom att trycka på knappen 42OK”.

De följande varningarna försvinner automatiskt efter cirka trettio sekunder.

Instrumentpanel i miles:

(kan ändras till km/h)

Bilar som inte är har multimediaskärm

- Stäng av tändningen och tryck på knappen 43 tills du kan välja ”Inställningar” menyn 47;

- Tryck på knappen 44 eller 45 upprepade gånger för att komma till ”Bil Inställning” och tryck sedan på knappen 42OK”.

- Tryck på knappen 44 eller 45 upprepade gånger för att komma till ”INSTRUMENT” och tryck sedan på knappen 42OK”.

- tryck på 44 eller 45 upprepade gånger för att komma till ”Enhet: km/h” (eller ”Enhet: mph” vid behov), tryck sedan på 42OK”-knappen;

- tryck på 46 knappen för att återgå till föregående meny.

Bilar med multimediaskärm.

Se multimediasystemets bruksanvisning för information om hur du väljer enheten.

Obs! I båda fallen återgår färddatorn automatiskt till den ursprungliga enheten efter ett batteriavbrott.

Om du vill återgå till föregående läge, gör om samma moment.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.