FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vilken information som visas BEROR PÅ TILLVAL OCH LAND.

Exempel på val

Tolkning av vald display

Inget meddelande lagrat

a) Informationstavla.

Successiv visning av:

- informationsmeddelanden (passagerarens airbag OFF etc.).

- meddelanden om funktionsfel (”Kontrollera insprutning” osv.).

b) Momentan förbrukning.

Visat värde fr.o.m. en hastighet av 30 km/h.

7.4 L/100

Medelförbrukning sedan senaste nollställning.

Värdet visas när du har kört minst 400 meter sedan den senaste nollställningen.

5.8 L/100

c) Vägmätare: körd sträcka sedan senaste nollställning.

112,4 km

Medelhastighet sedan senaste nollställning.

Visat värde efter körda 400 meter.

123.4 km/h

Vilken information som visas BEROR PÅ TILLVAL OCH LAND.

Exempel på val

Tolkning av vald display

Inlärn däcktryck långt tryck

d) Ominitiering av däcktrycket

VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL

16:30

e) Inställning av tiden

KLOCKA OCH YTTERTEMPERATURMÄTARE

Vilken information som visas BEROR PÅ TILLVAL OCH LAND.

Exempel på val

Tolkning av vald display

Färddator med meddelande om räckvidd till service

f) Körsträcka före service och oljebyte.

Räckvidd till service

När tändningen är påslagen och motorn inte är startad, gå in på ”Räckvidd till service”. När tiden närmar sig för service kan flera alternativ förekomma:

- Om räckvidden är under 1 500 km eller en månad: meddelandet om när servicen ska utföras visas tillsammans med det som inträffar tidigast (sträcka eller tid),

- körsträckan är lika med 0 km eller datumet för service har infallit: meddelandet ”Dags för service” visas och kontrollampan © tänds.

Bilen måste då lämnas in på service snarast möjligt.

Service om

30 000 km / 12 månader

Förutse service

300 km / 24 dagar

Dags för service

Återställa: återställ körsträckan före service genom att trycka på och hålla ned knappen OK i cirka tio sekunder tills körsträcka före service visas på skärmen.

Obs!: om en service görs utan motoroljebyte ska endast körsträckan före nästa service återställas. Vid motorns oljebyte ska både körsträckan fram till nästa service och oljebyte återställas.

Vilken information som visas BEROR PÅ TILLVAL OCH LAND.

Exempel på val

Tolkning av vald display

Färddator med meddelande om räckvidd till service (fortsättning)

f) Körsträcka före service eller oljebyte.

Räckvidd till oljebyte

När tändningen är påslagen, motorn inte är startad: gå in på informationen om körsträcka för att visa körsträcka till nästa oljebyte.

Oljebyte om

30 000 km / 24 månader

På vissa bilar anpassas räckvidden till oljebyte efter körsättet (körning i låg hastighet, tomgångskörning, bogsering etc.). Körsträckan till nästa oljebyte kan följaktligen i vissa fall sjunka snabbare än den faktiska körsträckan.

Återställ: Återställ körsträckan före service genom att trycka på och hålla ned knappen OK i cirka tio sekunder tills körsträcka till nästa oljebyte visas på skärmen.

Obs!: om en service görs utan motoroljebyte ska endast körsträckan före nästa service återställas. Vid motorns oljebyte ska både körsträckan fram till nästa service och oljebyte återställas.

Fyll på Adblue innan 2400 km

g) Beräknad körsträcka med återstående reagens.