12-VOLTSBATTERI: felsökning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Undvik gnistbildning

- Kontrollera att energiförbrukande enheter (t.ex. innerbelysningen) har stängts av innan du kopplar ur eller in ett batteri.

- Vid laddning av batteriet ska du stänga av laddaren innan batteriet kopplas in eller ur.

- Placera inga metallföremål på batteriet eftersom de kan orsaka kortslutning mellan polerna.

- vänta minst fem minuter efter att motorn har stängts av innan du kopplar ur batteriet.

- Se till att koppla in batteriets poler korrekt vid ditsättningen.

Anslutning av batteriladdare

Batteriladdaren ska vara kompatibel med ett batteri med 12 volts nominell spänning.

Koppla inte ifrån batteriet när motorn är igång. I den bruksanvisning som medföljer batteriladdaren från leverantören finns anvisningar för hur batteriladdaren ska användas.

Innan du vidtar åtgärder i motorrummet ska du stänga av tändningen. START, STOPP AV MOTORN.

Vissa batterier kan uppvisa specifika egenskaper vid laddning. Vänd dig till din märkesrepresentant för råd.

Undvik gnistbildning, som kan förorsaka explosion, och utför arbetet i en lokal med god ventilation.

Risk annars för allvarliga skador.

Hantera batteriet ytterst försiktigt! Batteriet innehåller svavelsyra som inte får komma i kontakt med ögon eller hud. Om detta ändå skulle hända, skölj med rikligt med vatten och ta genast kontakt med en läkare. Kontakta en läkare vid behov.

Håll lågor, varma föremål och gnistor borta från batterikomponenterna eftersom det föreligger en risk för explosion.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kylfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador

Start med hjälpstartbatteri

Om du för att kunna starta behöver använda batteriet från en annan bil, skaffa elektriska kablar som är anpassade (mycket viktigt) hos din märkesrepresentant. Har du redan startkablar, kontrollera att de fungerar.

Hjälpstartbatteriets spänning ska vara lika det urladdade batteriets: 12 volt. Hjälpstartbatteriets spänning (Ah, Ah) ska vara minst lika med det urladdade batteriets.

Se noga till att bilarna inte kommer i kontakt med varandra, då risk för kortslutning föreligger. Kontrollera att det urladdade batteriet är rätt anslutet. Slå av tändningen.

Anm.: på denna E-Tech full hybrid version, eftersom batteriet inte går att komma åt direkt, måste fjärranslutningsterminalerna i motorrummet användas.

Se efterföljande sidor.

Använd inte E-Tech full hybrid bilen för en starthjälp för en annan bil med ”12 volts”-batteri. Den elektriska effekten i det sekundära ”12 V”-batteriet i en E-Tech full hybrid bil är inte tillräcklig för detta.

Risk för skador på bilen.

Hantera batteriet ytterst försiktigt! Batteriet innehåller svavelsyra som inte får komma i kontakt med ögon eller hud. Om detta ändå skulle hända, skölj med rikligt med vatten och ta genast kontakt med en läkare. Kontakta en läkare vid behov.

Håll lågor, varma föremål och gnistor borta från batterikomponenterna eftersom det föreligger en risk för explosion.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kylfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador

Batteri i motorrummet

Batteriet går inte att komma åt direkt.

Använd terminalen 1 (+) och terminalen 2 (-) i motorrummet.

Lyft locket 3terminalen 1 (+).

Batteri i motorrummet (forts.)

Anslut den positiva kabeln A till terminalen 1 (+) och sedan till terminalen 5 (+) på batteriet som ger ström.

Fäst den negativa kabeln Bterminalen 4 på batteriet som ger ström (-) och sedan på terminalen 2 (-).

Starta bilens motor och låt den gå på normalt tomgångsvarvtal.

Om motorn inte startar direkt stänger du av tändningen och väntar några sekunder innan du försöker igen.

Koppla från kablarna A och B i omvänd ordning när motorn är igång (2 - 4 - 5 - 1).

Sätt tillbaka locket 3terminalen 1 (+).

Kontrollera att kablarna A och B inte kommer i kontakt med varandra och att kabeln A inte vidrör någon metalldel på hjälpbilen.

Risk för personskador och/eller skador på bilen.

Batteri i bagageutrymmet

(E-Tech full hybrid-version)

Batteriet går inte att komma åt direkt.

Du måste använda fjärrterminalerna.

Använd terminalen 6 (-) och terminalen 7 (+) i motorrummet.

Lyft locket 8terminalen 7 (+).

Det är förbjudet att koppla från den positiva kabeln i motorrummet.

Risk för att motorn startar av misstag.

Risk för brännskador vid gnistbildning.

Batteri i bagageutrymmet (forts.)

(E-Tech full hybrid-version)

Anslut den positiva kabeln A till terminalen 7 (+) och sedan till terminalen 5 (+) på batteriet som ger ström.

Fäst den negativa kabeln Bterminalen 4 på batteriet som ger ström (-) och sedan på terminalen 6 (-).

Starta bilens motor och låt den gå på normalt tomgångsvarvtal.

Om motorn inte startar direkt stänger du av tändningen och väntar några sekunder innan du försöker igen.

Koppla från kablarna A och B i omvänd ordning när motorn är igång (6 - 4 - 5 - 7).

Sätt tillbaka locket 8terminalen 7 (+).

Kontrollera att kablarna A och B inte kommer i kontakt med varandra och att kabeln A inte vidrör någon metalldel på hjälpbilen.

Risk för personskador och/eller skador på bilen.