Tillbaka till listan

AUTOMATISK PARKERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denna funktion hjälper dig utföra parkeringsmanövrar genom att kontrollera styrning, bromsar, motor och växelspaken.

Under hela manövern måste du trampa ner gaspedalen (för att funktionen ska fungera) och hålla händerna borta från ratten.

Du kan ta tillbaka kontrollen över bilen när som helst genom att:

- vridning av ratten;

- släppa gaspedalen;

- trampa på bromspedalen.

ANM.

Försäkra att ultraljudssensorerna och kamerorna som markeras med pilarna 1 inte är dolda (av smuts, lera, snö, felaktigt monterad/inpassad nummerskylt etc.), stötta, modifierade (inklusive lackarbeten etc.) eller förtäckta av tillbehör som monterats fram eller bak på ditt fordon.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Den kan alltså aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar under manövern (föraren ska alltid vara redo att bromsa).

Igångsättning

När bilen står stilla eller när du kör under ungefär 30 km/h finns det flera sätt att komma åt funktionen:

- Via Världen ”Fordon” 2 trycker du på ”Automatiserad park assist”-menyn 3;

- via ”Automatiserad park assist”-widgeten (om den har konfigurerats av kunden);

- via ”Favoriter”-knappen på ratten (om den har konfigurerats av kunden);

- via ”Automatiserad park assist”-genvägen i 360-graderskamerans vy.

Val av manöver

Systemet kan hjälpa dig med tre olika manövrar:

- fickparkering 4;

- vinkelrät parkering 5;

- att lämna en parkeringsficka 6.

På multimediaskärmen väljer du den manöver du vill utföra.

Obs! de andra typerna av parkering stöds inte av systemet.

Funktion

Parkering

När bilen kör långsammare än 30 km/h söker systemet efter parkeringsplatser på ömse sidor om bilen.

När systemet har hittat en plats visas denna på multimediaskärmen märkt med bokstaven ”P”. Kör långsamt tills meddelandet ”STOP” visas och en ljudsignal hörs. Om mer än en plats hittas måste du välja önskad plats genom att peka på skärmen.

Platsen blir grön på multimediaskärmen och markeras med bokstaven ”P”.

- Stanna bilen,

- tryck på knappen ”START”.

Varningslampan visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

- Släpp ratten,

- trampa försiktigt ner gaspedalen,

- följ systeminstruktionerna på multimediaskärmen.

Fortsätt trampa ner gaspedalen under hela manövern, även under växling.

Bilen börjar köra. Systemet styr sedan ratten, motorn, bromsarna och växellådan.

Beroende på trycket på gaspedalen, varierar hastigheten mellan 0 och 7 km/h.

Meddelandet ”Manöver klar” visas på multimediaskärmen för att markera slutet av manövern. Den automatiska parkeringsbromsen aktiveras och P-läget läggs i.

Nu kan du släppa gaspedalen.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Den kan alltså aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar under manövern (föraren ska alltid vara redo att bromsa).

Vid manövrering kan ratten vridas snabbt. Placera inte händerna i ratten och se till att ingenting har fastnat i den.

Utkörning från parkering

- Aktivera ”Automatiserad park assist”-funktionen;

- Välj läget ”Lämna parkeringsficka”;

- Sätt på färdriktningsvisaren åt det håll du vill köra ut;

- Tryck på knappen ”START”;

Varningslampan visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

- Släpp ratten,

- trampa försiktigt ner gaspedalen,

- följ systeminstruktionerna på multimediaskärmen.

Fortsätt trampa ner gaspedalen under hela manövern, även under växling.

Bilen börjar köra. Systemet styr sedan ratten, motorn, bromsarna och växellådan.

Meddelandet ”Manöver klar” visas på multimediaskärmen för att markera slutet av manövern. Du kan åter ta kontroll över bilen genom att släppa upp gaspedalen eller bromsa.

Obs! om föraren efter att ha släppt gaspedalen inte agerar under en viss tidsperiod när manövern är avslutad aktiveras den automatiska parkeringsbromsen och läget P läggs i.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Den kan alltså aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar under manövern (föraren ska alltid vara redo att bromsa).

Vid manövrering kan ratten vridas snabbt. Placera inte händerna i ratten och se till att ingenting har fastnat i den.

ANM.:

- Systemet kör inte över höga trottoarkanter.

- Manövern spärras om marken lutar för mycket.

Manövern avbryts

Manövern avbryts i följande fall:

- du trampar ner gaspedalen förbi spärrläget,

- en passagerardörr eller bakluckan öppnas,

- bilen har stått stilla i mer än cirka en minut.

Kontrollampan släcks på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs. Bilen står nu stilla.

Ett meddelande om att manövern har stängts av visas och informerar dig vad du måste göra för att återuppta manövern.

Släpp upp gaspedalen och tryck sedan på den igen för att fortsätta manövern.

Manövern annulleras

Manövern avbryts i följande fall:

- tryck på knappen ”STOP”;

- du öppnar förardörren,

- du lossar säkerhetsbältet på förarsidan,

- du ansätter den automatiska parkeringsbromsen,

- bilen har kört för långt från den planerade banan,

- du har förflyttat bilen fler än cirka tio gånger framåt/bakåt inom samma manöver;

- du vrider på ratten,

- du använder växelspaken,

- bilens hjul spinner,

- motorns mekaniska varvtalsreglering har aktiverats.

Kontrollampan släcks på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Bilen stannar.

Obs! om ett fel uppstår med funktionen står inte bilen stilla. Ta kontroll över bilen. Meddelandet ”Återta kontrollen” visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Funktion ej tillgänglig

När du trycker på en av aktiveringsmetoderna för systemet och villkoren inte är uppfyllda visas meddelandet ”Automatisk parkering ej tillgänglig” på multimediaskärmen för att informera dig om att funktionen inte är tillgänglig.

Driftstörning

När systemet registrerar ett funktionsfel, visas följande meddelanden på instrumentpanelen:

- ”Kontrollera Park.-assistans”, tillsammans med symbolen ;

eller

- ”Park-sensorer kontrollera”, tillsammans med symbolen ©;

eller

- ”Parkeringsassist Kontrollera”, tillsammans med symbolen ©.

Rengör ultraljudssensorerna. Om problemet kvarstår, kontakta din märkesrepresentant.

Obs! Om ett fel uppstår med funktionen står inte bilen stilla.

Ta kontroll över bilen direkt igen.

Meddelandet ”Återta kontrollen” visas på instrumentpanelen tillsammans med symbolen .

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen. Se till att manövern utförs i enlighet med gällande, lokala trafikregler.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid så att inga små, smala eller rörliga hinder (barn, djur, barnvagnar, cyklar, stenar, stolpar osv.) finns i döda vinkeln under manövern.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid en krock kan givarnas funktion påverkas. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Alla arbeten (reparationer, byten, ändringar av bilens exteriör osv.) i området där sensorerna är placerade får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa förhållanden kan störa eller skada systemets funktion, till exempel dåligt väder (snö, hagel, is osv.).

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Risk för falsklarm.

Begränsningar i systemets funktion

- Systemet upptäcker inte föremål som befinner sig i givarnas döda vinkel.

- Se alltid till att parkeringsplatsen som systemet föreslår fortfarande är tillgänglig och fri från hinder före och under hela manövern.

- Systemet bör inte användas när du, eller ett fordon i närheten, drar en släpvagn, bogserar ett annat fordon eller har ett lastsystem tillkopplat.