Tillbaka till listan

ACTIVE DRIVER ASSIST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Active Driver Assist” är ett körhjälpsystem för användning utanför tätorter, på breda vägar och med synliga linjer.

Beroende på bil omfattar systemet funktionen ”Stop and Go med anpassningsbar farthållareANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE och funktionen ”Vingelkorrigering”.

När dessa två system är aktiverade samtidigt låter systemet föraren:

- bibehålla bilens hastighet utifrån en tidigare sparad hastighet;

- anpassa avståndet mellan sin egen bil och fordonet framför;

- hålla bilen mitt i körfältet;

- anpassa bilens hastighet till den hastighet som visas på vägskyltarna, automatiskt eller efter bekräftelse från föraren (beroende på bil).

Funktionen Stop and Go med anpassningsbar farthållare.

Beroende på land och abonnemang: utifrån information från en radar eller kamera eller kartdata som skickas via en GSM-anslutning ger den adaptiva farthållaren Stop and Go dig alternativet att bibehålla en vald hastighet, som kallas konstantfart, och samtidigt hålla ett säkert avstånd till fordonet framför i samma körfält. Konstantfarten kan anpassas automatiskt till en hastighetsgränsändring (beroende på land och abonnemang). Om fordonet framför stannar kan den adaptiva farthållaren Stop and Go bromsa bilen till stillastående och sedan köra iväg igen.

Systemet styr acceleration och inbromsning av bilen med hjälp av motorn och bromssystemet.

Funktionen Stop and Go med anpassningsbar farthållare kan aktiveras mellan 0 och 180 km/h, beroende på fordon och vägförhållanden (trafik, väder osv.).

Den representeras av följande symbol ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE.

Anm.:

- föraren måste ta hänsyn till hastighetsgränsen och säkra avstånd i landet där han/hon kör.

- den anpassningsbara farthållaren kan bromsa bilen med upp till en tredjedel av bromsningskapaciteten. Beroende på trafiksituationen kan föraren behöva bromsa hårdare.

Den adaptiva farthållaren Stop and Go utlöser inte ett nödstopp och dess bromskapacitet är begränsad.

Obs! Du bör alltid ha fötterna nära pedalerna och händerna på ratten, så att du är beredd på allt som kan hända.

”Vingelkorrigering”-funktionen

Med hjälp av information från en kamera använder funktionen ”Vingelkorrigering” styrsystemet för att placera bilen mitt i körfältet. Den här funktionen är endast tillgänglig när funktionen Stop and Go med anpassningsbar farthållare är aktiv ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE.

Om förhållandena tillåter är funktionen tillgänglig mellan:

- 0 till 180 km/h med ett fordon framför;

eller

- 60 och 180 km/h utan ett framförvarande fordon.

”Körfältscentrering” är en komfortfunktion. Den representeras av symbolen .

Obs: Vid en tvär kurva har funktionen begränsad förmåga att hindra bilen från att glida i sidled och föraren måste vara uppmärksam och använda ratten.

Ytterligare information

Beroende på utrustningsnivå kan funktionen ”Active Driver Assist” användas med andra körhjälpmedel.

Observera att:

- aktivering av fartbegränsaren innebär att systemet stängs av

- systemet inte kan aktiveras när funktionen ”Automatiserad park assist” är aktiv;

- aktivering av funktionen ”Vingelkorrigering” inaktiverar funktionerna ”Vingelvarning” eller ”Förhindra byte av körfält” om de har aktiverats. De aktiveras igen när föraren stänger av funktionen ”Vingelkorrigering”.

Styrenhet 1

Tar emot information från radar och kamera för att fastställa bilens riktning och hastighet (acceleration eller inbromsning). Bland annat styr den aktivering/inaktivering av systemet (om en dörr öppnas osv.).

Kamera 2

Känner av markeringar på marken, vägskyltar och bilens position i de olika körfälten. Den kompletterar informationen som överförs av 8 radarn.

Se till att det inte är dålig sikt genom vindrutan (pga smuts, lera, snö, etc.).

Antenn och kartor 3

(beroende på land och abonnemang)

Vägkartor och vissa körförhållanden (rondeller och kurvor) laddas ner enligt den sträcka som bilen kör. Systemet kan förutse hastighetsminskning efter en ändring av hastighetsgränsen, såsom angivet på vägskyltarna, beroende på vilka parametrar som föraren har valt.

Antenn och kartor 3 fortsättning

(beroende på land och abonnemang)

Systemet kan även justera bilens hastighet när den närmar sig en kurva eller rondell.

Automatisk parkeringsbroms 4

Den håller bilen stilla under vissa förhållanden.

Kapacitiv givare 5

Beroende på bil upptäcker den händer på ratten.

Servostyrning 6

Verkar på framhjulen för att underlätta att hålla bilens riktning enligt de uppgifter som överförs av 1 styrenheten.

Motorstyrenhet 7

Den styr motorn för önskad acceleration.

Radar 8

Beräknar avståndet mellan din bil och fordonet framför.

Radar 8 fortsättning

Systemets maximala räckvidd är cirka 150 m. Detta kan variera beroende på vägförhållandena (kuperad mark, väderförhållanden osv.).

Kontrollera att radarområdet inte är täckt (smuts, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive målat) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

Aktiv styrning av bilen 9

Systemet skickar information om fordonsdynamik till styrenheten 1 (hastighet, sidoacceleration osv.) och styr bromssystemet för att reglera fartminskning och anpassa bilens hastighet.

Radar- och kameraområdena måste hållas rena och utan ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt.

Reglage

10 Uppåt: aktivera, öka konstantfarten eller påminnelse om den minnesinställda konstantfarten (RES/+).

10 Nedåt: aktiverar, minskar konstantfarten eller lagrar aktuell hastighet (SET/-).

11 Pausa aktiva funktioner (med sparad inställningar av konstantfarten) (0).

12 Aktivering/inaktivering av fartbegränsaren .

13 Inställning av lämpligt avstånd.

14 Huvudströmställare för stopp/start av anpassningsbar farthållare.

15 Kontextknapp.

16 aktiverings-/inaktiveringsströmställare för ”Filhållningssystem”-funktionen.

Visas på instrumentpanelen

17 Varningslampa för Stop and Go med anpassningsbar farthållare.

18 Sparad konstantfart.

19 Fordon framför.

20 Sparat säkert avstånd.

21 Indikatorer för linjer på vänster och höger sida.

22 -varningslampa för ”Vingelkorrigering”-funktionen.

Ratt 23

Föraren ska alltid hålla händerna på ratten. Om föraren vrider på ratten med tillräcklig kraft avbryts funktionen ”Vingelkorrigering” så att föraren kan återta kontrollen över bilen.

Under vissa förhållanden (skarpa svängar osv.) kan ratten vibrera för att varna föraren om att återta kontrollen över fordonet.

Om föraren inte manövrerar ratten (inga händer detekteras) inaktiveras funktionen ”Vingelkorrigering” efter flera varningar.

Aktivering av funktionen ”Vingelkorrigering”

”Vingelkorrigering”-funktionen måste väljas tidigare via multimediaskärmen för att aktiveras.

Via Världen ”Fordon” väljer du ”Körhjälp”-fliken och sedan ”Filhållningssystem”-menyn.

Välj ”Vingelkorrigering”.

Detta val förblir lagrat när fordonet stoppas. Filhållningssystem måste aktiveras. Om varningslampan för 16-knappen lyser inte, tryck på knappen 16 .

Meddelandet ”Vingelkorrigering PÅ” tänds på instrumentpanelen för att bekräfta att funktionen är aktiverad.

Denna status förblir lagrad när fordonet stoppas.

Den adaptiva farthållaren Stop and Go måste vara påslagen. Tryck på knappen ”14” för att aktivera den. Meddelandet ”Aktiv förarassistans redo: SET för att aktivera” (eller, beroende på fordonet, ”Förarassistans redo Tryck SET för inställning ”) visas på instrumentpanelen.

Varningslampan 22 visas i grått på instrumentpanelen.

Tryck nu rattreglaget 10 nedåt (SET/-).

”Active Driver Assist” bestående av den adaptiva farthållaren Stop and Go och funktionen ”Vingelkorrigering” aktiveras då.

Den gröna varningslampan 22 tänds och vänster och höger linjeindikering 21 visas på instrumentpanelen för att bekräfta att funktionen är aktiverad och styr bilen till mitten av körfältet.

Du kan när som helst avbryta ”Vingelkorrigering” genom att röra på ratten. Så snart du slutar vrida ratten aktiveras funktionen ”Vingelkorrigering” igen.

Obs! Du måste hålla händerna på ratten när du använder funktionen ”Vingelkorrigering”.

För lägena MULTI-SENSE ”All-Terrain” och ”Snow” MULTI-SENSE är det inte möjligt att aktivera funktionen eller så inaktiveras den automatiskt när du byter till ett av dessa lägen.

Justering av körfältsposition

(kan variera från bil till bil)

När ”Vingelkorrigering”-funktionen är aktiverad visas 22-varningslampan i grönt på instrumentpanelen. Vrid ratten något till höger eller vänster Bilen växlar till den valda sidan utan att ”Vingelkorrigering”-funktionen inaktiveras.

Om vissa villkor är uppfyllda (måttlig hastighet etc.) kommer bilen sedan att förbli i offsetläge när du slutar att försöka vrida på ratten.

21-raderna indikerar tillämpad offset.

För att återgå till mitten av körfältet, vrid ratten något åt motsatt håll och sluta försöka när bilen har nått mitten.

Under vissa förutsättningar (t.ex. kurva, hastighet) kan bilen centreras om automatiskt.

Funktionen ”Körfältscentrering” befinner sig i standbyläge

Funktionen ”Körfältscentrering” försätts i standbyläge automatiskt när:

- den adaptiva farthållaren Stop and Go är i vänteläge ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE ;

- systemet inte längre upptäcker linjerna eller bara en av körfältets linjer upptäcks;

- körfältet är för smalt eller för brett;

- systemet inte upptäcker några händer på ratten;

- svängen är för kraftig;

- under vissa körförhållanden (rondell, korsning, osv.);

- bilens hastighet är högre än ungefär 180 km/h beroende på bil;

- bilens hastighet är lägre än ca 60 km/h utan ett fordon framför;

- bilen kommer i kontakt med eller korsar en linje;

- systemet störs tillfälligt (radarn kan exempelvis vara blockerad av smuts, lera, snö, kondens osv.).

Vissa åtgärder som föraren vidtar kan också pausa funktionen ”Körfältscentrering”:

- aktivering av körriktningsvisarna

- vrida på ratten med tillräcklig kraft.

Viloläget för funktionen bekräftas av kontrollampan 22 och av att de vänstra och högra linjeindikatorerna 21 visas i grått på instrumentpanelen.

Obs: Du bör alltid ha fötterna nära pedalerna och händerna på ratten, så att du är beredd på allt som kan hända.

När villkoren uppfylls styr funktionen än en gång bilen till mitten av körfältet. Varningslampan 22 och vänster och höger linjeindikering 21 visas i grönt på instrumentpanelen.

Du kan ändra bilens färdriktning när som helst genom att vrida på ratten.

”Behåll händerna på ratten” varning

När funktionen ”Vingelkorrigering” inte längre känner att du har händerna på ratten utlöses flera varningsnivåer:

- efter 15 sekunder visas meddelandet ”Behåll händerna på ratten” i gult på instrumentpanelen;

- efter ungefär 30 sekunder, visas meddelandet ”Behåll händerna på ratten” och 24 -varningslampan i rött på instrumentpanelen, man hör även en ljudsignal som blir högre med tiden;

- efter ca 45 sekunder försätts ljudkällorna i standbyläge, ljudsignalen ljuder konstant, varningslampan 24 slocknar och meddelandet ”Vingelkorrig. AV” visas i rött på instrumentpanelen: funktionen ”Körfältscentrering” är inaktiverad.

Om föraren inte placerar händerna på ratten efter att varningen har visats ljuder en signal och 24 -varningslampan blinkar på instrumentpanelen.

Bromsarna aktiveras sedan kortvarigt och upprepade gånger för att informera föraren om att han/hon måste återta kontrollen över bilen genom att lägga händerna på ratten.

Om föraren inte reagerar aktiverar ”Active Driver Assist” varningslamporna och bromsar bilen tills det stannar helt.

Föraren kan avbryta manövern, samt ”Active Driver Assist”, genom att placera händerna på ratten, bromsa eller inaktivera funktionen ”Körfältscentrering” eller funktionen Stop and Go med anpassningsbar farthållare.

På de första två varningsnivåerna stoppas varningarna när systemet än en gång känner av förarens händer på ratten. Funktionen fortsätter att styra bilen till mitten av körfältet.

”Behåll händerna på ratten” varning (fortsättning)

I vissa fall kanske funktionen ”Körfältscentrering” inte längre känner att du har händerna på ratten och kan utlösa en ljudsignal:

- föraren håller väldigt lätt i ratten;

- föraren bär handskar;

-...

Om funktionen Körfältscentrering” inaktiveras på grund av att förarens händer inte upptäcks på ratten, fortsätter den Stop and Go anpassningsbara farthållaren att fungera.

Varning rörande den kapacitiva givaren: det är förbjudet att montera något tillbehör på ratten (skydd osv.).

Vid en kraftig kurva

I en tvär kurva och beroende på bilens hastighet är funktionens förmåga att hålla bilen stilla i sidled begränsad och föraren måste vidta en omedelbar åtgärd med ratten så att bilen hållas kvar mitt i körfältet.

Om föraren inte ingriper utlöser funktionen vibrationer i ratten för att visa att bilen är på väg att korsa linjen och föraren omedelbart måste göra något.

Varningslampan 22 och vänster eller höger linjeindikator 21 visas i rött på instrumentpanelen.

Om bilen korsar en linje helt och lämnar körfältet eller om kurvan är för skarp försätts funktionen ”Vingelkorrigering” i standbyläge. Viloläget för funktionen bekräftas av kontrollampan 22 och av att de vänstra och högra linjeindikatorerna 21 visas i grått på instrumentpanelen.

Funktionen ”Vingelkorrigering” kan inte hjälpa föraren i en rondell eller en korsning osv. och kan automatiskt växla till standbyläge (se tidigare sidor).

I samtliga fall måste föraren alltid vrida på ratten för att hantera fordonets riktning under dessa körförhållanden.

Inaktivera ”Vingelkorrigering”-funktionen

Funktionen ”Vingelkorrigering” inaktiveras om:

- du trycker på strömställaren 16. Inaktiveringen av funktionen bekräftas av att meddelandet ”Vingelkorrigering Viloläge” visas på instrumentpanelen,

Obs! Genom att trycka på 16-reglaget en gång inaktiveras funktionen ”Vingelkorrigering” men detta påverkar inte den adaptiva farthållaren Stop and Go,

- Stop and Go med anpassningsbar farthållare är inaktiverad ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE.

Obs! Tryck på knappen 14 samtidigt för att inaktivera den adaptiva farthållaren Stop and Go och ”Vingelkorrigering”.

- systemet känner inte längre förarens händer på ratten under ca 45 sekunder,

- funktionen Vingelkorrigering kan inaktiveras via multimediaskärmen (från Världen ”Fordon”, välj fliken ”Körhjälp”, sedan menyn ”Filhållningssystem”).

Varningslampan 22 och vänster och höger linjeindikering 21 slocknar på instrumentpanelen.

Driftstörning

Om ett fel registreras på ”Vingelkorrigering”-funktionen visas meddelandet ”Förarassistans Ej tillgängl.” eller ”Förarassistans Kontrollera” på instrumentpanelen och funktionen inaktiveras.

Funktionen Stop and Go med anpassningsbar farthållare fortsätter fungera.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

”Active Driver Assist” är en extra körkontrollfunktion. Den kan aldrig befria föraren från respekten för fartgränserna eller säkert avstånd, uppmärksamheten (var alltid beredd att bromsa) och ansvaret.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa körriktningen och hastigheten utifrån omgivningen och körförhållandena, oavsett indikationerna från systemet.

Med undantag för linjer som avgränsar körfält och hastighetsskyltarna inom gränserna för systemets registreringsförmåga känner systemet inte igen trafikindikatorer (övriga trafikskyltar, trafikljus, övergångsställen osv.). De aktiverar dock inga varningar eller reaktioner från systemet.

”Active Driver Assist” använder funktionen ”Stop and Go anpassningsbar farthållare” och ”Körfältscentrering”. Systemet kan aldrig likställas med en hinderdetektor eller ett antikrocksystem.

Använd ”Active Driver Assist” enbart utanför tätbebyggda områden, på breda vägar med synliga linjer.

Ingrepp/reparationer av systemet

- vid krock kan radarns och/eller kamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera systemet och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där radarn och/eller kameran är placerad (reparationer, byten, vindrutemodifikationer, lackeringsarbeten osv.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Avstängning av systemet

Du måste inaktivera systemet om:

- vägen är krokig;

- bilen bogseras (bärgas);

- bilen bogserar en släpvagn eller husvagn;

- bilen körs i en tunnel eller nära en metallstruktur;

- bilen kommer fram till en vägtull, ett vägarbetsområde eller ett smalt körfält;

- bilen körs uppför eller nedför en mycket brant backe;

- sikten är dålig (nattetid, starkt solljus, dimma osv.);

- det är dåligt väder (regn, snö, sidovindar osv.);

- bilen körs på en hal vägbana (regn, snö, grus osv.);

- kameran är skadad (in- eller utsidan av vindrutan), vindrutan är spräckt eller skadad;

- radarområdet är skadat (stötar osv.);

- rattens yta är skadad eller fuktig.

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, till exempel:

- täckt vindruta eller radarområde (smuts, is, snö, kondens osv.), kontrollera ofta vindrutans, vindrutetorkarnas och den främre stötfångarens skick och renhet

- en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- dålig kontrast mellan bilen framför och området runt (t.ex. vit bil i ett snölandskap osv.);

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- smal, slingrande eller kuperad väg (snäva kurvor osv.)

- de asfaltsränder detekteras som en linje av systemet;

- avsmalnande/bredare körfält

- vägmarkeringar som är slitna, har dålig kontrast eller ligger mycket långt från varandra (delvis bortslitna linjer etc.);

- flera markeringar på vägen (vägarbete, anslutande vägar, hård vägren osv.).

- vägmärken utan pil och som är placerade vid en motorvägsavfart;

- ett område med dålig anslutning som gör det omöjligt att geolokalisera fordonet eller kartor som inte är uppdaterade;

- en bil med stor hastighetsskillnad;

- användning av mattor som inte är anpassade efter bilen. På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra. Risk för klämning av fötterna.

I detta fall:

- Risk för oönskad inbromsning eller acceleration;

- Risk för oönskad, felaktig korrigering av körriktning eller ingen korrigering alls.

Många oförutsedda situationer kan påverka systemets funktion. Vissa föremål eller fordon som kan dyka upp i kamerans eller radarns avkänningsområde kan feltolkas av systemet, vilket kan leda till olämplig acceleration eller inbromsning.

Du bör alltid vara uppmärksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körning. Bibehåll alltid kontroll över bilen genom att ha fötterna nära pedalerna och händerna på ratten, så att du är redo att agera om något händer.

aktiv körhjälp