Tillbaka till listan

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Den anpassningsbara farthållaren (eller Stop and Go anpassningsbar farthållare på bilar med automatisk växellåda) använder information från en radar eller kamera för att upprätthålla den valda hastigheten (s.k. konstansfart) och hålla ett lämpligt avstånd till fordonet framför i samma körfält.

När funktionen ”Trafikskyltsavkänning” är aktiverad kan systemet, beroende på bil AVKÄNNING AV VÄGSKYLTAR, justera bilens hastighet enligt de hastighetsskyltar som känns igen av kameran.

Beroende på land och abonnemang anpassar systemet med hjälp av kameran och kartan bilens hastighet i förväg till situationen och händelser på vägen (rondeller, kurvor, kommande vägskyltar eller hastighetsbegränsningszoner).

På bilar med automatisk växellåda kan den anpassningsbara farthållaren Stop and Go bromsa bilen så att den stannar helt om fordonet framför stannar, för att sedan köra vidare.

Systemet styr acceleration och inbromsning av bilen med hjälp av motorn och bromssystemet.

Systemets maximala räckvidd är cirka 130 m. Detta kan variera beroende på vägförhållandena (kuperad mark, väderförhållanden osv.).

Beroende på vägförhållandena (trafik, väder osv.), kan den anpassningsbara farthållaren kan aktiveras mellan:

- 0 km/h och 180 km/h i bilar med automatisk växellåda;

- 30 km/h och 180 km/h i bilar med manuell växellåda.

Funktionen indikeras av symbolen .

Anm.:

- Föraren måste ta hänsyn till hastighetsgränsen och säkra avstånd i landet där han/hon kör.

- Den anpassningsbara farthållaren kan bromsa bilen upp till ungefär en tredjedel av bromsningskapaciteten. Beroende på trafiksituationen kan föraren behöva bromsa hårdare.

Den anpassningsbara farthållaren utlöser inte ett nödstopp och dess bromskapacitet är begränsad.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen kan aldrig befria föraren från respekten för fartgränserna eller säkert avstånd, uppmärksamheten (var alltid beredd att bromsa) eller ansvaret.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten utifrån omgivningen och trafikförhållandena.

Använd anpassningsbar farthållaren utanför tätbebyggda områden, på breda vägar med synliga linjer.

Farthållaren kan ha begränsad funktion på mycket kurviga eller hala vägar (med risk för is, vattenplaning, stenskott) eller vid ogynnsamma väderleksförhållanden (dimma, regn, sidovind osv.).

Risk för olycka.

Kamerans placering 1

Se till att det inte är dålig sikt genom vindrutan (pga smuts, lera, snö, etc.).

Radarns placering 2

Kontrollera att radarskyddsplåten inte är blockerad (smuts, lera, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive målat) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

Reglage

3 - Uppåt: aktivera, öka konstantfarten eller påminnelse om den minnesinställda konstantfarten (RES/+).

- Nedåt: aktiverar, minskar konstantfarten eller lagrar aktuell hastighet (SET/-).

4 Pausa funktionen med minnesinställning av farthållaren (0).

5 Inställning av lämpligt avstånd.

6 Huvudströmställare för Stopp/Start av anpassningsbar farthållare .

7 Pop-up-knapp (beroende på bil): anpassa hastighetsbörvärdet till detekterade hastighetsgränser AVKÄNNING AV VÄGSKYLTAR.

Beroende på bil informerar -symbolen på 6-reglaget om att du har en med en anpassningsbar farthållare ”Active Driver Assist” ACTIVE DRIVER ASSIST.

Radar- och kameraområdena måste hållas rena och utan ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt.

Visningar

8 Varningslampa för anpassningsbar farthållare.

9 Sparad konstantfart.

10 Fordon framför.

11 Sparat säkert avstånd

Igångsättning

Använd strömställaren 6.

Den grå varningslampan 8 tänds och meddelandet ”Adaptiv farthållare PÅ” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck, som anger att farthållaren är igång och väntar på att man matar in en konstantfart.

Funktionen kan inte aktiveras när:

- parkeringsbromsen är åtdragen

- funktionen parkeringsassistans redan är aktiverad AUTOMATISK PARKERING.

Meddelandet ”Adap farthållare ej tillgänglig” visas på instrumentpanelen.

För lägena MULTI-SENSE "All-Terrain " och "Snow " MULTI-SENSEär det inte möjligt att aktivera funktionen eller så inaktiveras den automatiskt när du byter till ett av dessa lägen.

Viktigt: Håll alltid fötterna vid pedalerna för att vara beredd.

Obs! Om bilen är utrustad med ”Active Driver Assist”-systemet ACTIVE DRIVER ASSIST, när ”Vingelkorrigering”-funktionen, som tidigare valts i multimediasystemet eller genom att trycka på knappen 12 (slår på varningslampa12), den adaptiva farthållaren aktiveras automatiskt när ”Vingelkorrigering”-funktionen är aktiverad ACTIVE DRIVER ASSIST.

Inställning av konstantfart

När bilen står stilla (endast bilar med automatisk växellåda) eller när bilen kör i en jämn hastighet (alla bilar), för 3 reglaget uppåt (RES/+) eller nedåt (SET/-) för att aktivera funktionen och ställa in den aktuella hastigheten.

Den lägsta konstantfarten är 30 km/h.

Konstantfarten 9 ersätter strecken och farthållningen bekräftas av att konstantfarten visas i grönt och att varningslampan 8 tänds.

Om du försöker aktivera funktionen i en bil med manuell växellåda när bilens hastighet är över 180 km/h eller under 30 km/h visas meddelandet ”Hastigh. ogiltig” visas och funktionen aktiveras inte.

Då en konstantfart har ställts in i minnet och farthållningen är igång kan du ta bort foten från gaspedalen.

Specialfunktion på bilar med automatisk växellåda: om bilens hastighet är under 30 km/h ställs konstantfarten automatiskt in till 30 km/h. Bilen accelererar tills den uppnår den sparade konstantfarten.

Aktivera farthållaren med igenkänning av hastighetsskyltar (display A)

(kan variera från bil till bil)

När bilen är utrustad med funktionen ”Trafikskyltsavkänning” AVKÄNNING AV VÄGSKYLTAR trycker du på kontextknappen 7 för att anpassa bilens hastighet till de hastighetsgränser 13 som identifieras av kameran.

Efter validering, när du passerar en skylt, antar konstantfarten 9 värdet för den hastighet som detekterats 13.

Inställningar

Du kan välja att tillämpa på konstantfart 9 en systematisk hastighetsavvikelse i förhållande till de upptäckta hastighetsgränserna 13.

Från multimediaskärmen, i Världen ”Fordon” väljer du ”Körhjälp”. Sedan, på ”Hastighetshantering”-menyn, aktiverar du ”Justera hastighetsbegränsning” och väljer önskad skillnad (från -10 km/h till 10 km/h), över 50 km/h).

Aktivera farthållaren med förhandsigenkänning av hastighetsskyltar (display B)

(bilar utrustade med automatväxellåda och ett abonnemang).

Med hjälp av kameran, funktionen ”Trafikskyltsavkänning” AVKÄNNING AV VÄGSKYLTAR och kartan som är kopplade till abonnemanget förutser systemet automatisk justering av bilens hastighet fram till nästa skylt eller identifierade område med begränsad hastighet (stadsområde osv.) 14.

Aktivera farthållaren med förhandsigenkänning av hastighetsskyltar (display B) (forts.)

Aktivering/inaktivering

Från multimediaskärmen, i Världen ”Fordon” väljer du ”Körhjälp”. Sedan väljer du i ”Hastighetshantering”-menyn ”Till hastighetsbegränsningar” i fältet ”Adaptiv reglering”.

Bokstaven ”A” 15 som visas på instrumentpanelen bekräftar att farthållaren med förhandsigenkänning av hastighetsskyltar har aktiverats.

Obs: aktivering/avaktivering är också möjlig genom att trycka på och hålla inne kontextknappen 7.

Åtgärd

Med funktionen aktiverad visas följande hastigheter på instrumentpanelen:

- konstantfart 9;

- den aktuella hastighetsbegränsning som systemet identifierar på den vägsträcka som bilen färdas på 13;

- den hastighet som systemet identifierar på nästa vägsträcka eller i nästa hastighetsbegränsningszon 14.

Den hastighet som registrerats 14 beaktas av systemet. Bilens hastighet anpassas gradvis tills den når konstantfart 9 utan att någon åtgärd krävs från föraren. Den hastighet som anges på 14 visas på 13 när du passerar den identifierade skylten eller zonen.

När funktionen inte är aktiverad eller abonnemanget inte längre är aktivt är driften densamma som att ställa in konstanthastigheten med igenkänning av hastighetsskyltar (display A, se föregående sida).

Föraren måste alltid vara uppmärksam på den hastighet som systemet tillämpar och förblir ansvarig för fordonets hastighet.

Inställningar

Du kan välja att tillämpa på konstantfart 9 en systematisk hastighetsavvikelse i förhållande till de upptäckta hastighetsgränserna 13.

Från multimediaskärmen, i Världen ”Fordon” väljer du ”Körhjälp”. Sedan, på ”Hastighetshantering”-menyn, aktiverar du ”Justera hastighetsbegränsning” och väljer önskad skillnad (från -10 km/h till 10 km/h), över 50 km/h).

Farthållaren med förhandsigenkänning av hastighetsskyltar är kopplad till ett abonnemang. Utan ett abonnemang kan denna funktion inte aktiveras.

För att hantera ditt abonnemang, se multimediainstruktionerna.

Aktivera farthållaren med förhandsigenkänning av vägens layout (display C)

(bilar utrustade med automatväxellåda och ett abonnemang)

Med hjälp av kameran, funktionen ”Trafikskyltsavkänning” AVKÄNNING AV VÄGSKYLTAR och ett kartabonnemang kan systemet förutse och hantera automatisk justering av konstanthastigheten 9 när bilen närmar dig en rondell eller kurva.

Om bilen närmar sig en kurva eller en rondell visas symbolen 16 på instrumentpanelen. Bilen justerar sin hastighet till en hastighet som är lämplig för den upptäckta egenskapen.

Föraren måste alltid vara uppmärksam på den hastighet som systemet tillämpar och förblir ansvarig för fordonets hastighet.

Aktivering/inaktivering

Från multimediaskärmen, i Världen ”Fordon” väljer du ”Körhjälp”. Sedan väljer du ”Visa hastighetsbegränsningar” i ”Hastighetshantering”-menyn.

I menyn ”Adaptiv reglering” väljer du ”Till vägsammanhang”.

(När funktionen inte är aktiverad eller abonnemanget inte längre är aktivt är driften densamma som att ställa in konstanthastigheten med igenkänning av hastighetsskyltar (display A, se föregående sidor) eller, beroende på abonnemang, ställa in konstanthastigheten med igenkänning av hastighetsskyltar (display B, se föregående sidor).

Följande symboler visar de egenskaper som systemet tar hänsyn till:

- rondell;

- kurva.

Farthållaren med förhandsigenkänning av vägens layout är kopplad till ett abonnemang.

Utan ett abonnemang kan denna funktion inte aktiveras.

För att hantera ditt abonnemang, se multimediainstruktionerna.

Kontrollera konstantfart 9

Du kan ta tillbaka kontrollen över bilens hastighet när som helst genom att:

- sätta funktionen i viloläge:

- genom att trampa på bromspedalen,

eller

- trycka på knappen 4 (0);

- genom att trycka och hålla nere kopplingspedalen (fordon utrustade med manuell växellåda),

- avaktivering av funktionen genom att trycka på den allmänna start/stopp-knappen 6.

För bilar utrustade med automatväxellåda, när hastigheten automatiskt anpassas till skyltar och/eller vägbana, är det möjligt att ignorera dessa händelser. Tryck på 3-reglaget:

- uppåt (RES/+) för att återgå till den lagrade konstanthastigheten;

- nedåt (SET/-) för att lagra och bibehålla den aktuella hastigheten.

Aktivering av avståndskontroll

När konstantfarten aktiveras visas standardavståndet 11 i grönt på instrumentpanelen. Standardavståndet motsvarar cirka två sekunder (se följande sidor).

Om systemet registrerar ett fordon i ditt körfält visas konturen av ett fordon 10 ovanför avståndsmätaren 11 på instrumentpanelen.

Din bil anpassar sig efter det framförvarande fordonets hastighet och bromsar vid behov (bromsljuset tänds) för att bibehålla avståndet som visas på instrumentpanelen.

Anm.: Storleken på 10 konturen varierar i enlighet med avståndet mellan dig och fordonet framför. Ju närmare du befinner dig fordonet framför desto större blir konturen.

Ställa in konstantfart

Du kan variera hastigheten genom att trycka upprepade gånger (för låg variation) eller trycka på och hålla in (för hög variation) reglaget 3:

- uppåt på (RES/+) för att öka hastigheten;

- nedåt: (SET/-) för att minska hastigheten.

Inställning av lämpligt avstånd

Du kan när som helst ändra avstånd till framförvarande fordon genom att trycka upprepade gånger på strömställaren 5.

Den horisontella avståndsmätningen på instrumentpanelen indikerar de olika tillgängliga säkra avstånden:

- avståndsmätningen D: långt avstånd (motsvarar cirka 2,4 sekunder);

- avståndsmätningen E: mellanliggande avstånd 2 (motsvarar cirka 2 sekunder);

- avståndsmätningen F: mellanliggande avstånd 1 (motsvarar cirka 1.6 sekunder);

- avståndsmätningen G: kort avstånd (motsvarar cirka 1,2 sekunder).

Den valda avståndsmätningen visas i grönt på instrumentpanelen. Övriga mätningar förblir grå.

Anm.: Avståndet bör ställas in utifrån trafiknivå, lokala regler och väderförhållanden.

Säkerhetsavståndet justeras som standard på avståndsmätaren E.

Fartökning över inställd konstantfart

Du kan när som helst överskrida konstantfarten om du trycker på gaspedalen.

Om konstantfarten överskrids visas den 9 i gult.

Avståndsmätaren blinkar om avståndet mellan din bil och fordonet framför är mindre än det säkra avstånd som valts och funktionen för avståndskontroll är inte längre aktiv.

Sedan släpper du upp gaspedalen. Farthållaren och avståndskontrollen ser automatiskt till att bilen återgår till den hastighet och det avstånd som du har valt tidigare.

Omkörningsmanöver

Om du vill köra om fordonet framför kan du aktivera körriktningsvisaren. Då stoppas avståndskontrollen tillfälligt, vilket låter dig accelerera till en lämplig hastighet för omkörning.

Stanna och starta med bilen hos en bil med automatväxellåda

Om fordonet framför dig saktar ned anpassar systemet bilens hastighet eller stannar bilen helt vid behov (t.ex. i tät trafik). Bilen stannar några meter från fordonet framför. Funktionen Stop and Start kan försätta motorn i vänteläge FUNKTION STOP AND START.

När fordonet framför kör iväg igen:

- om stoppet varar i mindre än trettio sekunder startar bilen igen utan att någon åtgärd krävs från föraren.

Obs! Föraren ska alltid vara redo för plötsliga incidenter under körning och förblir ansvarig för att kontrollera fordonet: om systemet upptäcker en fotgängare runt fordonet kommer automatisk omstart att förhindras till nästa stopp.

- om bilen står stilla i cirka trettio sekunder måste du trycka på gaspedalen eller föra reglaget 3 (RES/+) uppåt för att köra iväg igen. Meddelandet ”Tryck på RES/+ eller gasa” visas på instrumentpanelen för att informera dig;

Om bilen står stilla längre än ca tre minuter ansätts automatiskt den elektroniska parkeringsbromsen och den adaptiva farthållaren inaktiveras. Kontrollampan 8 släcks för att bekräfta att funktionen har inaktiverats.

Sätta funktionen i viloläge

Du kan försätta funktionen i vänteläge när:

- du trycker på strömställaren 4 (0);

- du trycker på bromsen medan bilen rör dig.

Funktionen inaktiveras av systemet om:

- om du ställer in den automatiska växellådan till P eller N;

- om du lägger i backväxeln;

- om hastigheten är mindre än 30 km/h, för bilar utrustade med manuell växellåda;

- du knäpper loss förarsätets bilbälte;

- du öppnar en av dörrarna;

- du trycker på start-/stoppknappen för motorn;

- lutningen är för brant;

- om vissa körkontrollsystem och regleringssystem aktiveras (aktiv nödbromsning, ABS, ESC osv.);

- när kopplingspedalen är nedtryckt eller neutralläget är aktivt under en längre stund på bilar med manuell växellåda.

Obs! Beroende på fordonet, om mottagningen av den anslutna informationen inte är optimal, kopplar systemet automatiskt på standby för avkänning av hastighetsbegränsningsskyltar och/eller förhandsigenkänning av väglayoutfunktionerna.

De två funktionerna återaktiveras automatiskt så snart kartdatamottagningen blir optimal igen.

Under alla omständigheter bekräftas vänteläget av att de gråa varningslamporna tänds och att meddelandet ”Adaptiv farth. urkopplad” visas på instrumentpanelen.

Bilens hastighet bromsas inte automatiskt om den anpassningsbara farthållaren sätts i vänteläge eller inaktiveras - för att bromsa måste du trampa på bromspedalen.

Lämna vänteläge

Utifrån sparad konstantfart

Om en hastighet är sparad kan du återuppta den igen, men förvissa dig först om att körvillkoren är lämpliga (trafiken, vägen, väderleksförhållandena) Flytta kontrollen 3 (RES/+) uppåt inom intervallet för giltiga hastigheter.

När den lagrade hastigheten aktiveras visas konstantfarten i grönt som bekräftelse på att farthållaren är aktiverad.

Obs! Om den hastighet som sparats tidigare är högre än den hastighet du kör i, kommer bilen att accelerera tills denna hastighet uppnås.

Utifrån den aktuella hastigheten

Om farthållaren befinner sig i vänteläge kan du återaktivera den genom att flytta reglaget 3 (SET/-) nedåt utan att hänsyn tas till den minneslagrade hastigheten: det är bilens aktuella hastighet som registreras.

Varningarna ”Ta kontroll över bilen”

I vissa situationer (t.ex. om du närmar dig ett fordon som rör sig mycket långsammare, om fordonet framför dig byter körfält snabbt osv.) är det inte säkert att systemet hinner reagera.

Beroende på situation ger systemet ifrån sig ett pip kopplat till:

- den orange varningen H om situationen kräver förarens uppmärksamhet

eller

- den röda varningen J tillsammans med meddelandet ”Bromsa” om situationen kräver förarens uppmärksamhet omedelbart.

I alla dessa situationer bör du handla följdriktigt och utför lämpliga åtgärder.

Avstängning av funktionen

Den anpassningsbara farthållaren inaktiveras när du trycker på den allmänna start/stopp 6-knappen.

Indikeringen 8 slocknar på instrumentpanelen för att bekräfta att funktionen inte längre är aktiv.

Tillfälligt inte tillgänglig (radar)

Radarn kan upptäcka fordon framför bilen. Systemet fungerar inte korrekt om radarns avkänningsområde är blockerat eller om signalen störs.

Om radarns avkänningsområde blockeras eller om radarsignalen störs visas meddelandet ”Främre radar ingen sikt” på instrumentpanelen och den anpassningsbara farthållaren inaktiveras. Den gröna varningslampan 8 slocknar för att bekräfta att funktionen har inaktiverats automatiskt.

Se till att radarområdet förblir rent och inte blockeras av snö, lera, en dåligt monterad registreringsskylt eller av något tillbehör monterat på framsidan av bilen (på grillen), eller dolt av något tillbehör monterat på bilens framsida (på grillen eller logotypen etc.).

Förhållandena i vissa geografiska områden kan störa funktionen, till exempel:

- torra områden, tunnlar, långa broar eller sällan använda vägar utan väglinjer, utan markeringar eller där det finns träd i närheten

- ett militärt område eller flygplatsområde.

Du måste lämna sådana områden för att funktionen ska fungera.

I samtliga fall bör du kontakta en auktoriserad återförsäljare om meddelandet inte försvinner när motorn startas om.

Tillfälligt inte tillgänglig (kamera)

Systemet fungerar inte korrekt om kameran är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens osv.).

Om kamerans synlighet försämras kommer den anpassningsbara farthållaren att fungera sämre. Var uppmärksam.

Driftstörning

Om ett fel registreras för funktionen med anpassningsbar farthållare visas meddelandet ”Kontrollera anpassningsbar farthållare” på instrumentpanelen och funktionen med anpassningsbar farthållare inaktiveras.

Den anpassningsbara farthållaren inaktiveras om ett fel registreras i en eller flera komponenter i systemet.

Varningslampan © tänds på instrumentpanelen tillsammans med ett av följande meddelanden, beroende på felet:

- ”Kontrollera främre kamera”;

- ”Kontrollera främre radar”;

- ”Kontrollera kamera/radar”;

- ”Kontrollera bilen”.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Begränsningar av systemets funktion

Avkänning av fordon

Systemet känner endast av fordon (bilar, lastbilar, motorcyklar) som rör sig i samma riktning som din bil.

Systemet tar hänsyn till ett fordon som svänger in i samma körfält (t.ex. K) först när det kommer in i kamerans och radarns avkänningsområden.

Systemet kan utlösa olämplig eller fördröjd bromsning.

Systemet kan inte känna av:

- fordon vid korsningar: halt väglag (t.ex. L) osv;

- fordon som kör på fel sida vägen eller som backar mot dig.

Den anpassningsbara farthållaren måste användas utanför tätbebyggda områden, på breda vägar med synliga linjer.

Avkänning i kurva

När du kör in i en kurva eller sväng kanske radarn och/eller kameran tillfälligt inte kan känna av fordonet framför (t.ex. M).

Systemet kan utlösa en acceleration.

På väg ut ur kurvan kan systemet och dess förmåga att registrera framförvarande fordon avbrytas eller fördröjas.

Systemet kan utlösa olämplig eller fördröjd bromsning.

Avkänning av fordon i intilliggande körfält

Systemet kan känna av fordon som kör i ett intilliggande körfält när:

- du kör in i en kurva (t.ex. N);

- du kör på en väg med smala körfält

- fordonet i det intilliggande körfältet kör långsammare och om ett av dessa fordon befinner sig för nära det andra fordonets körfält.

Systemet kan felaktigt framkalla fartsänkning eller inbromsning av bilen.

Fordon som är dolda på grund av höjdskillnader i marken

Systemet upptäcker inte fordon som är dolda på grund av höjdskillnader i marken eller fordon som befinner sig utanför kamerans och radarns avkänningsområden när du kör uppför eller nedför en backe.

Fordon utanför kamerans och radarns avkänningsområden.

Systemet reagerar sent eller inte alls om fordon som registrerats befinner sig utanför kamerans och radarns avkänningsområden, speciellt i följande fall:

- fordon som transporterar långa föremål som sträcker sig utanför linjen

- den faktiska längden på höga fordon (t.ex. P) utanför radarns avkänningsområde (byggmaskiner, jordbruksmaskiner som bogserar fordon osv.);

- fordon som inte ligger mitt i körfältet;

- smala fordon som befinner sig mycket nära (t.ex. Q).

Fordon som står stilla och rör sig mycket långsamt

När hastigheten överstiger ungefär 50 km/h kan systemet inte känna av:

- stillastående fordon (t.ex. R);

- fordon som rör sig mycket långsamt.

När hastigheten understiger 50 km/h kanske systemet inte reagerar, eller reagerar mycket sent, på:

- stillastående fordon (t.ex. R),

- fordon som rör sig mycket långsamt

- fordon framför dig 17 som byter körfält och avslöjar stillastående fordon 18 (t.ex. S);

- när bilar står stilla 19, när du byter körfält (t.ex. T).

Var alltid redo att agera under alla omständigheter.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Den anpassningsbara farthållaren utlöser inte ett nödstopp och dess bromskapacitet är begränsad.

Fasta föremål och små föremål som inte upptäcks

Systemet kan inte känna av:

- fotgängare, cyklar, skotrar osv.

- djur;

- fasta föremål (tullbommar, murar osv.) (t.ex. U).

Systemet tar inte hänsyn till dessa. De utlöser inga varningar eller reaktioner från systemet.

Detektering av fordon som kör in i körfältet i hög hastighet

Om ditt fordon blir omkört av ett annat fordon som kör i hög hastighet 20 (motorcykel, bil etc.) och fordonet befinner sig tillfälligt mellan ditt och det framförvarande fordonet 21, kan systemet utlösa onödig acceleration, bromsning eller inbromsning.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen kan aldrig befria föraren från respekten för fartgränserna eller säkert avstånd, uppmärksamheten (var alltid beredd att bromsa) eller ansvaret.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Förutom hastighetsskyltarna och informationen på vägkartorna från kartfunktionen (bilar utrustade med funktionen ”Trafikskyltsavkänning” och ett abonnemang) tar systemet inte hänsyn till annan trafikinformation (trafikljus, övergångsställen etc.). Föraren måste alltid anpassa hastigheten utifrån omgivningen och körförhållandena, oavsett indikationerna från systemet.

Systemet kan aldrig likställas med en hinderdetektor eller ett antikrocksystem.

Använd anpassningsbar farthållaren utanför tätbebyggda områden, på breda vägar med synliga linjer.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan radarns och/eller kamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera systemet och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där radarn och/eller kameran är placerad (reparationer, byten, vindrutemodifikationer, lackeringsarbeten osv.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- bilen bogseras (bärgas);

- bilen bogserar en släpvagn eller husvagn;

- bilen körs i en tunnel eller nära en metallstruktur;

- bilen kommer fram till en vägtull, ett vägarbetsområde eller ett smalt körfält;

- bilen körs på en mycket kurvig väg (bergsväg osv.);

- bilen körs uppför eller nedför en mycket brant backe;

- sikten är dålig (bländande sol, dimma osv.);

- bilen körs på en hal vägbana (regn, snö, grus osv.);

- det är dåligt väder (regn, snö, sidovindar osv.);

- radarområdet är skadat (stötar osv.);

- området där kameran sitter har skadats (t.ex. på insidan eller utsidan av vindrutan);

- vindrutan är sprucken eller förvrängd.

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- vindrutan eller stötfångaren är övertäckt i området där radarn sitter (smuts, is, snö, imma, registreringsskylt osv.),

- en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- smal eller slingrande väg (snäva kurvor osv.),

- en bil med stor hastighetsskillnad;

- användning av mattor som inte är anpassade efter bilen. På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra. Risk för klämning av fötterna.

I detta fall kan systemet bromsa eller accelerera oavsiktligt.

Många oförutsedda situationer kan påverka systemets funktion. Vissa föremål eller fordon som kan dyka upp i kamerans eller radarns avkänningsområde kan feltolkas av systemet, vilket kan leda till olämplig acceleration eller inbromsning.

Du bör alltid vara uppmärksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körning. Håll alltid bilen under kontroll genom att hålla fötterna nära pedalerna och var redo att ingripa.

adaptiv farthållare med Stop & Go