Tillbaka till listan

FARTHÅLLARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Farthållaren styr motorn och bromsarna för att hjälpa dig upprätthålla den körhastighet som du har valt, kallad konstantfarten.

Denna marschhastighet kan ställas in på vilken hastighet som helst mellan 30 km/h och 180 km/h.

Beroende på bil informerar -symbolen på 2-reglaget om att du har en med en anpassningsbar farthållare:

- med anpassningsbar farthållare ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE;

- med ”Active Driver Assist” ACTIVE DRIVER ASSIST.

Reglage

1 Av/På-reglage för fartbegränsare .

2 Av/På-reglage för farthållare .

3 Pop-up-knapp (beroende på bil): anpassa hastighetsbörvärdet till detekterade hastighetsgränser AVKÄNNING AV VÄGSKYLTAR.

4 - Uppåt: aktivera, öka konstantfarten eller påminnelse om den minnesinställda konstantfarten (RES/+).

- Nedåt: aktiverar, minskar konstantfarten eller lagrar aktuell hastighet (SET/-).

5 Pausning av funktionen (med minnesinställning av hastighetsgränsen) (0).

Beroende på bil kan du koppla farthållaren till funktionen ”Trafikskyltsavkänning” AVKÄNNING AV VÄGSKYLTAR genom en tryckning på kontakten 3.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen kan inte ta förarens plats.

Den kan alltså aldrig befria föraren från respekten för fartgränserna, skyldigheten att visa uppmärksamhet (var alltid beredd att bromsa) eller ansvaret.

Farthållaren bör inte användas vid tät trafik, på kurviga eller hala vägar (is, vattenplaning, stenskott) eller vid ogynnsamma väderleksförhållanden (dimma, regn, sidovind).

Risk för olycka.

Igångsättning

Använd strömställaren 2.

Kontrollampan 6 visas i grått.

Meddelandet ”Farthållare PÅ SET för inställn” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck som visar att farthållaren är aktiverad och väntar på att spara en konstant hastighet.

Inställning av konstantfart

Håll en jämn hastighet (över ca 30 km/h) och tryck reglaget 4 uppåt på (RES/+) eller nedåt på eller (SET/-): funktionen aktiveras och aktuell hastighet implementeras. Den valda hastigheten ersätter strecken.

Farthållaren bekräftas när den sparade hastigheten och varningslampan visas i grönt 6.

Om du försöker aktivera funktionen vid en lägre hastighet än 30 km/h visas meddelandet ”Hastigh. ogiltig” och funktionen förblir inaktiverad.

Körning

När en konstant hastighet har ställts in och farthållaren är aktiv kan du ta bort foten från gaspedalen.

Ha alltid fötterna i närheten av pedalerna för att kunna ingripa i en nödsituation.

Ändring av konstantfarten

Du kan ändra konstantfarten genom att trycka på reglaget 4:

- uppåt på (RES/+) för att öka hastigheten;

- nedåt på (SET/-) för att minska hastigheten.

Obs! Genom att trycka på och hålla upp eller ned 4-reglaget kan du ändra hastigheten i intervaller om 10 km/h.

Fartökning över inställd konstantfart

Du kan när som helst överskrida den konstanta hastigheten om du trycker på gaspedalen.

Om hastigheten överskrids blinkar den valda hastigheten i gult på instrumentpanelen. Släpp därefter upp gaspedalen: efter några sekunder återupptar bilen automatiskt den första konstantfarten.

Ha alltid fötterna i närheten av pedalerna för att kunna ingripa i en nödsituation.

Om farthållaren inte längre är tillgänglig (efter flera aktiveringsförsök), kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Sätta funktionen i viloläge

Funktionen försätts i standby-läge när du trycker på:

- knappen 5 (0);

- bromspedalen;

- om kopplingspedalen är nertryckt eller neutralläget är aktivt under en längre stund på bilar med manuell växellåda.

Den konstanta hastigheten sparas och visas i grått på instrumentpanelen.

Aktivering av inställd konstantfart

Om en hastighet är sparad kan du återuppta den igen, men förvissa dig först om att körvillkoren är lämpliga (trafiken, vägen, väderleksförhållandena) Tryck 4-reglaget uppåt på (RES/+) om bilens hastighet är högre än 30 km/h.

När du ser en påminnelse om den lagrade hastigheten bekräftas aktiveringen av farthållaren genom att den gröna displayen visar konstantfarten och, beroende på bil, tänds varningslampan 6.

ANM.: Om den hastighet som du precis har matat in är mycket högre än den hastighet du kör i, kommer bilen att accelerera snabbt tills denna tröskel uppnås.

Om farthållaren befinner sig i vänteläge trycker du 4-reglaget nedåt på (SET/-) för att återaktivera den utan att hänsyn tas till den minneslagrade hastigheten - det är bilens aktuella hastighet som registreras.

Avstängning av funktionen

Farthållaren inaktiveras när du:

- trycker på reglaget 2. I detta fall finns ingen lagrad hastighet;

- trycker på reglaget 1. I detta fall väljs fartbegränsaren och det finns ingen sparad hastighet.

Varningslampan 6 slocknar på instrumentpanelen för att bekräfta att funktionen inte längre är aktiv.

Om farthållarfunktionen sätts i viloläge eller avbryts sänks inte bilens hastighet. Vill du sänka hastigheten måste du bromsa.

farthållare