Tillbaka till listan

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemen kan innefatta:

- ABS (ABS),

- elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) med kontroll av understyrning och antispinnsystem;

- panikbromsassistans;

- assistans vid körning med släp;

- starthjälp i backe;

- hastighetskontroll i backe (HDC);

- bakhjulsstyrning;

- regenerativt bromssystem.

Andra körhjälpssystem finns beskrivna på efterföljande sidor.

Låsningsfria bromsar (ABS)

Vid intensiv bromsning hindrar ABSsystemet hjulen från att låsa sig och kontrollerar stoppsträckan och bilen.

Under dessa omständigheter kan du göra en undanmanöver genom att bromsa. Dessutom kan detta system förkorta stoppsträckan vid dåligt väggrepp (fuktig vägbana).

Varje gång ABS-systemet arbetar märker du detta genom en lätt pulsering i bromspedalen. ABS kan aldrig förbättra de ”fysiska” prestanda som beror på väggreppet mellan däck och vägbana. Sedvanliga försiktighetsåtgärder bör därför alltid vidtas (avstånd till framförvarande bil etc.).

I nödfall bör du trycka på bromspedalen med full kraft och hålla pedalen nere. Att försöka reglera bromsverkan genom att successivt öka bromstrycket med bromspedalen (genom pumpning) har alltså ingen effekt. ABS-systemet anpassar den kraft som appliceras på bromssystemet.

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De ökar inte bilens prestanda och bör inte uppmuntra till högre hastigheter. Under inga omständigheter får funktionerna befria föraren från ansvar och skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

Driftstörningar:

- © och x tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandena ”Kontrollera ABS”, ”Kontrollera bromssystem” och ”Kontrollera ESC”: det visar att ABS, ESC och panikbromsassistansen är inaktiverade. Bromsarna fungerar dock fortfarande;

- x, D, © och ® tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandena ”VARNING Bromssystem fel”: detta indikerar att det är fel på bromssystemet.

I båda fallen tar du kontakt med närmaste märkesrepresentant.

Elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) med understyrningskontroll och antispinnsystem

Elektroniskt stabiliseringssystem ESC

Detta system hjälper till att kontrollera bilen i ”kritiska” körsituationer (undanmanövrer, förlorat väggrepp vid kurvtagning).

Funktionsprincip

En givare vid ratten känner av den färdväg föraren valt.

Andra givare som är monterade på bilen mäter den faktiska riktningen.

Systemet jämför förarens önskan med bilens faktiska bana och korrigerar denna om nödvändigt genom att kontrollera bromsarna för vissa hjul och/eller motorkraften. Kontrollampan blinkar på instrumentpanelen när systemet aktiveras.

Kontroll av understyrning

Detta system förbättrar ESC-systemets funktion vid kraftig understyrning (förlorat väggrepp för framhjulen).

Antispinnsystem

Detta system hjälper till begränsa drivhjulens slirning och att kontrollera bilen vid start, gaspådrag eller fartminskning.

Funktionsprincip

Med hjälp av givarna vid hjulen mäter och jämför systemet hela tiden hastigheten på drivhjulen och förhindrar att motorn rusar. Om ett hjul tenderar att slira, tvingar systemet det att bromsa tills det återfår greppet om underlaget

Systemet ska också justera motorvarvtalet med hänsyn till hjulens väggrepp, oberoende av det tryck som utövas på gaspedalen.

I vissa situationer (körning på mycket löst underlag, snö, lera etc. eller körning med kedjor) kan systemet minska motoreffekten för att begränsa slirningen.

Ditt bromssystem fungerar delvis. Det kan emellertid vara riskfyllt att bromsa häftigt och detta medför i sin tur att du bör stanna (om trafiken tillåter). Kontakta en märkesrespresentant.

Driftstörning

Om ett systemfel upptäcks i systemet visas meddelandet ”Kontrollera ESC” och kontrollamporna © och visas på instrumentpanelen. I det här fallet avaktiveras ESC och antispinnsystemet.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Aktiverar, kopplar ur dragkontrollfunktionen

Aktivera funktionen genom att trycka på strömställaren 1.

Om du inte vill ha denna funktion kan du stänga av den med knappen 1.

I detta fall lyser varningsindikeringen konstant på instrumentpanelen åtföljd av meddelandet ”ESC AV”.

Då antispinnsystemet erbjuder en extra säkerhet bör man inte köra med funktionen urkopplad. Gå ur detta läge så fort som möjligt genom att trycka en gång till på strömställaren 1.

ANM.: funktionen aktiveras automatiskt igen när tändningen slås på.

Panikbromsassistans

Detta system kompletterar ABS-systemet och hjälper till att förkorta bilens broms- sträcka.

Funktionsprincip

Systemet kan registrera en panikbromssituation. I detta fall träder bromsservon omedelbart in med maximal kraft och kan i vissa fall aktivera ABS-regleringen.

ABS-bromsningen säkras när bromspeda- len inte är uppsläppt.

Bromsljusen tänds

Beroende på utrustningsnivå kan dessa blinka om hastigheten plötsligt minskar.

Föregripande bromsning

När du släpper gaspedalen snabbt föregriper systemet bromsningen så att stoppsträckan kan minskas.

Undantagsfall

När farthållaren är igång:

- om du trycker på gaspedalen, när du släpper den kan systemet aktiveras

- om du inte trampar på gaspedalen aktiveras inte systemet.

Driftstörning

När systemet registrerar ett funktionsfel visas meddelandet ”Kontrollera bromssystem” på instrumentpanelen tillsammans med kontrollampan ©.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De ökar inte bilens prestanda och bör inte uppmuntra till högre hastigheter. Under inga omständigheter får funktionerna befria föraren från ansvar och skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

Assistans vid körning med släp

Systemet hjälper till att bevara kontrollen över bilen då ett släp används. Den känner av pendlingar som kan uppstå vid dragningen av ett släp vid särskilda körförhållanden.

Funktionsvillkor

- Funktionen måste aktiveras av en märkesrepresentant,

- Släpet måste vara godkänt av en märkesrepresentant.

- kablaget måste vara godkänt av en märkesrepresentant,

- Släpet måste vara fastkopplat till bilen.

Funktionsprincip

Funktionen stabiliserar bilen genom:

- en asymmetrisk inbromsning av framhjulen som minskar pendlingarna som kan uppstå på grund av släpet,

- en inbromsning på fyra hjul och en begränsning av motorns vridmoment för att minska bilens hastighet till dess att pendlingarna upphör.

Kontrollampan blinkar då på instrumentpanelen.

När kablaget används utan att ett släp är kopplat till det (cykelhållare, lasthållare med belysning etc.) kan funktionen reagera på vissa körförhållanden, såsom exempelvis vid spårbildning.

Risk för hastighetsminskning.

Starthjälp i backe

Beroende på graden av lutning hjälper detta system föraren vid start i backe. Den hindrar bilen att rulla bakåt genom att ingripa på det automatiska bromsåtdragningssystemet, då föraren lyfter foten från bromspedalen för att trycka på gaspedalen.

Systemets funktion

Det fungerar enbart om växelväljaren befinner sig i ett annat läge än neutralläget (annat läge än N eller P i bil med automatväxellåda) och om bilen står helt stilla (bromspedalen nedtryckt).

Systemet håller kvar bilen i cirka 2 sekunder. Därefter lossas bromsarna gradvis (bilen rullar beroende på lutningen).

Systemet för starthjälp i backe kan inte alltid helt hindra bilen från att rulla bakåt i alla situationer (t.ex. vid mycket kraftig lutning).

Föraren kan alltid använda bromspedalen och på så vis hindra bilen från att rulla bakåt.

Funktionen för starthjälp i backe får inte användas under långa stopp: använd bromspedalen.

Denna funktion har inte utformats för att få bilen att stå stilla under en längre tid.

Använd om det behövs bromspedalen för att stanna bilen.

Föraren ska vara särskilt uppmärksam vid halt underlag.

Risk annars för allvarliga skador.

Regenerativt bromssystem

Vid en bromsning kan det regenerativa bromssystemet omvandla energin som skapas av bilens hastighetsminskning till elektricitet.

Detta laddar motorbatteriet och förlänger räckvidden.

Funktionsfel

- © tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandet ”Kontrollera bromssystem”: bromsservon fungerar fortfarande.

Under de här villkoren kan bromspedalen kännas annorlunda.

Det rekommenderas att du trycker med full kraft och håller ner pedalen.

Kontakta din märkesrepresentant.

- ® tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandet ”VARNING Bromssystem fel”: detta indikerar att det är fel på bromssystemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampan ® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen. Kontakta en märkesrespresentant.

Hastighetskontroll i backe (HDC)

(kan variera från bil till bil)

Denna funktion gör att bilens hastighet kan begränsas utan att man behöver trycka på bromspedalen (när du kör nedför en brant backe).

Hastighetskontrollen i backe fungerar mellan ca 6 och 30 km/h i framåtväxelläge och ungefär 6 km/h i bakåtväxelläge.

Obs! Om bilens hastighet är högre än 60 km/h, inaktiveras systemet och varningslampan slocknar.

Start/stopp av systemet

Det finns flera aktiveringsmetoder för att få tillgång till systemet:

- via ”Körhjälp nedförsbacke (HDC)”-widgeten (om den har konfigurerats av kunden);

- via funktionen ”Favoriter” (om den har konfigurerats av kunden) MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE;

- beroende på bil från läget ”Fordon” 2: välj ”Sportchassi” 3 och tryck sedan på 4. Varningslampan visas på instrumentpanelen. Tryck på 4 igen för att stänga av funktionen. Varningslampan släcks på instrumentpanelen.

Igångsättning av systemet

När bilen rör sig i nedförsbacke börjar varningslampan lysa i grönt så snart en tillräcklig lutning identifieras. Vid aktivering av hastighetskontroll i backe kan hastigheten ökas med gaspedalen och minskas med bromspedalen.

Obs! Detta system fungerar inte när växelspaken är i läget P om bilen kör på en jämn väg.

Driftstörning

Vid ett driftfel visas meddelandet ”Kontrollera HDC Nedförsbacke” i orange på instrumentpanelen.

Vid fel på anläggningen bör du ta kontakt med din märkesrepresentant.

Om systemet inte är tillgängligt visas meddelandet ”HDC ej tillgängligt” på instrumentpanelen.

Hastighetskontrollen i backe kan tillfälligt inaktiveras automatiskt om det finns risk för att bromssystemets temperatur ökar (varningslampan slocknar).

Använd om det behövs bromspedalen för att stanna bilen.

Föraren ska vara särskilt uppmärksam vid halt underlag och/eller lutning.

Risk annars för allvarliga skador.

Bakhjulsstyrning

På bilar som är utrustade med bakhjulsstyrning kan systemet styra bakhjulen efter körförhållandena när bilen rullar: vid låg hastighet prioriterar systemet manövrerbarheten, vid högre hastigheter prioriteras stabiliteten.

Vid körning med låg hastighet styrs bakhjulen i motsatt riktning jämfört med framhjulen (bild A) för att göra bilen lättare att manövrera. Detta är praktiskt vid stadskörning, på krokiga vägar, vid parkering etc.

Vid körning i mycket hög hastighet styrs bakhjulen i samma riktning som framhjulen (bild B) för att optimera bilens stabilitet. Det är praktiskt vid filbyte, vid kurvtagning etc.

Obs! Systeminställningarna (tillgänglighet osv.) beror på läget i menyn ”MULTI-SENSE” MULTI-SENSE.

Driftstörningar

- Om kontrollampan © och meddelandet ”Kontrollera servostyrning” visas på instrumentpanelen: Kontakta din märkesrepresentant.

- Om kontrollampan ® meddelandet ”Fel servostyrning” visas på instrumentpanelen innebär det att det är fel på systemet.

Lyser varningslampan ® ska du stanna så snart som trafiksituationen tillåter. Kontakta din märkesrepresentant.

Vid en stöt som påverkar bilens underrede (t.ex. kontakt med en trafikdelare, en hög trottoar eller andra hinder i stadsmiljö) kan bilen skadas (hjulaxeln deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

electronic stability control (ESC)

hill descent control (HDC)