Tillbaka till listan

AUTOMATISK PARKERINGSBROMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatisk funktion

Åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

När bilen står stilla kan den automatiska parkeringsbromsen användas för att bromsa bilen:

- när du trycker på motorns start/stopp-knapp 1

eller

- när förarens säkerhetsbälte lossas;

eller

- när förardörren öppnas;

eller

- på bilar med automatväxellåda, när läge P är ilagt.

I alla andra fall, till exempel när motorn har stannat eller befinner sig i vänteläge på grund av att Stop and Start FUNKTION STOP AND START den automatiska parkeringsbromsen inte aktiveras automatiskt. Det manuella läget måste då användas. Vissa länder har inte den automatiska åtdragningsfunktionen aktiverad. Se ”Manuell drift”.

Att den automatiska parkeringsbromsen har dragits åt bekräftas av varningslampan } på instrumentpanelen och varningslampan 2 på knappen 3.

När motorn har stannats slocknar kontrollampan 2 några minuter efter det att den automatiska parkeringsbromsen har dragits åt och kontrollampan } slocknar när bilen låses.

Den automatiska parkeringsbromsen kan användas för att bromsa bilen. Innan du lämnar bilen, kontrollera att den elektriska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Att parkeringsbromsen är åtdragen visas genom att kontrollampan 2 på brytaren 3 och kontrollampan } på instrumentpanelen lyser tills dörrarna låses. Beroende på bilmodell kan det finnas ett klistermärke på vindrutans övre del som påminner dig om detta.

Automatisk funktion (forts.)

Obs! I vissa fall (bromsfel på automatisk parkeringsbroms, manuell frigöring av parkeringsbromsen osv.) hörs en ljudsignal och meddelandet ”Aktivera parkeringsbroms” visas på instrumentpanelen för att indikera att den automatiska parkeringsbromsen har frigjorts:

- med motorn igång: när förardörren öppnas;

- med motorn avstängd (t.ex. när motorn tjuvstannar): när en framdörr öppnas.

I detta fall drar du i brytaren 3 och släpper den sedan för att lägga i den automatiska parkeringsbromsen.

Automatisk frigöring av parkeringsbromsen

Parkeringsbromsen är frigjord:

- när fordonet börjar accelerera;

eller

- om du växlar från läget P på bilar med automatisk växellåda.

Manuell funktion

Du kan aktivera den automatiska parkeringsbromsen för hand.

Manuell åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

Dra i brytaren 3. Kontrollampan 2 och kontrollampan } tänds på instrumentpanelen.

Den automatiska parkeringsbromsen kan användas för att bromsa bilen. Innan du lämnar bilen, kontrollera att den elektriska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Att parkeringsbromsen är åtdragen visas genom att kontrollampan 2 på brytaren 3 och kontrollampan } på instrumentpanelen lyser tills dörrarna låses.

Beroende på bilmodell kan det finnas ett klistermärke på vindrutans övre del som påminner dig om detta.

Manuell frigöring av den automatiska parkeringsbromsen

Tryck på brytaren 1 utan att trycka på pedalerna för att slå på tändningen. Tryck på bromspedalen och tryck sedan kontakten 3: kontrollampan 2 på kontakten och kontrollampan } på instrumentpanelen släcks.

Tillfälligt stopp

När du vill aktivera den automatiska parkeringsbromsen manuellt (stopp vid trafikljus, stopp med motorn igång etc.): dra och släpp upp brytaren 3. Parkeringsbromsen lossas automatiskt när bilen startas igen.

Undantagsfall

När du t.ex. ska parkera på ett lutande underlag eller med släp drar du i brytaren 3 i några sekunder för att få maximal bromsning.

Om du vill parkera utan att dra åt parkeringsbromsen (om det är risk för frost t.ex.):

- Lägg i läge P: drivhjulen låses mekaniskt av drivaxeln;

- stäng av motorn med start/stopp-knappen 1;

- lossa förarens säkerhetsbälte;

- öppna förardörren.

- frigör den automatiska parkeringsbromsen manuellt (se informationen om ”Manuell frigöring av den automatiska parkeringsbromsen” på föregående sida);

- beroende på utrustningsnivå ansätts parkeringsbromsen automatiskt. Du måste frigöra den manuellt.

Om symbolen inte slocknar eller ljudsignalen inte upphör tyder det på ett fel på instrumentpanelen. Då måste du stanna bilen så snart trafiksituationen tilllåter det. Kontrollera att bilen står säkert och kontakta en märkesrepresentant.

Lämna aldrig bilen utan att först lägga i läge P och stänga av motorn. När bilen står stilla med motorn igång, kan den nämligen sättas i rörelse om du gasar eller en växel är ilagd.

Risk för olycka.

Driftstörning

- Om avvikelser upptäcks tänds indikeringen © på instrumentpanelen och meddelandet ”Kontrollera parkeringsbroms” visas och i vissa fall tänds även varningsindikeringen }. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

- Vid fel på den elektriska parkeringsbromsen tänds indikeringen ® och meddelandet ”VARNING Bromssystem fel” visas, en ljudsignal hörs och i vissa fall tänds även varningsindikeringen }. Då bör du stanna omedelbart om trafiksi- tuationen tillåter det.

Versioner med automatväxellåda

Om förardörren är öppen eller inte riktigt stängd och motorn är igång avaktiveras den automatiska lossningen av säkerhetsskäl (för att undvika att bilen rullar iväg utan förare).

Meddelandet ”Lossa Parkeringsbroms” visas på instrumentpanelen när föraren trycker ner gaspedalen.

Om meddelandet ”Elektriskt fel” eller ”Kontrollera batteriet” eller ”VARNING Bromssystem fel” visas måste du bromsa bilen genom att lägga i 1:ans växel (på manuella växellådor) eller P-läget (på automatväxellådor) eller genom att dra i reglaget 3 i cirka 10 sekunder.

Om förhållandena och lutningen kräver det ska du placera stoppklossar under bilens hjul.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Kontakta en märkesrespresentant.

elektrisk parkeringsbroms och autohold