Tillbaka till listan

AUTOMATVÄXELLÅDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronisk växelväljare 1

R: bakåt

N: neutralläge

D: automatiskt läge

P : parkering, knapp 2

Den ilagda växeln visas på instrumentpanelen.

Entrycksväljare

Flytta växelväljaren 1 ett eller två hack uppåt eller nedåt för att lägga i önskat läge (R, N eller D). När du sedan släpper väljaren återgår den till sitt fasta läge.

Läget som läggs i tänds på instrumentpanelen.

Om vissa villkor förhindrar växling från ett läge till ett annat blinkar det aktuella läget på instrumentpanelen.

Lägga i läge P

Ha bilen stillastående, motorn igång eller tändningen påslagen, och tryck på knappen 2 för att lägga i läge P.

Lägga ur läge P

När bilen står stilla och motorn är igång, tryck på bromspedalen och flytta växelväljaren 1 uppåt eller nedåt till önskat läge.

Om bromspedalen inte är helt nedtryckt visas meddelandet ”Tryck ner bromspedalen” och varningslampan Ó tänds på instrumentpanelen.

Lägga i neutralläget

När bilen står stilla och motorn är igång måste du trycka ned bromspedalen innan du flyttar växelväljaren 1 ett hack uppåt eller nedåt för att lägga i N-läget.

Kontrollera att P-varningslampan på instrumentpanelen aktiveras innan du lämnar bilen.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Körning i automatläge

När bilen står stilla, motorn är igång och bromspedalen är nedtryckt flyttar du växelväljaren 1 två hack nedåt för att lägga i läget D.

Automatiken ser till att rätt växel läggs i vid rätt ögonblick och motorvarvtal, den anpassar växlingarna till körförhållande och körsätt (hastighet och gaspådrag) samt valt körprogram.

Obs! När motorn är igång och bilen har en hastighet mellan 0 och 8 km/h, i läge N eller R, behöver du trycka ned bromspedalen för att lägga i läge D.

Ekonomikörning

Kör alltid med spaken i läget D, med lätt nedtryckt gaspedal, då sker nedväxlingen automatiskt.

Snabb körning och omkörning

Tryck ner gaspedalen hastigt i botten (tills pedalens spärr överskrids).

Det går även att växla ned när som helst vid omkörning genom att trycka på vänster reglage.

Lägga i backen

När bilen står stilla och motorn är igång, flytta växelväljaren 1 två hack uppåt för att lägga i läget R.

Om bromspedalen inte trycks ned hörs en ljudsignal, läge R blinkar i cirka 5 sekunder i växlingsschemat som visas på instrumentpanelen och meddelandet "Tryck ner bromspedalen" visas i cirka 5 sekunder.

Obs! När motorn är igång och bilen har en hastighet mellan 0 och 8 km/h, i läge N eller D, behöver du trycka ned bromspedalen för att lägga i läge R.

Växelspakar 3 och 4

(förutom versionen E-Tech full hybrid)

Beroende på bil kan du använda spakarna 3 och 4 för att växla när växelspaken befinner sig i läge D.

3 växla till en lägre växel (-).

4 växla till en högre växel (+).

Du kan inte komma åt inställningarna P, N och R med växelspakarna.

Körning i manuellt läge

(fordon utrustade med växelpaddlar)

När du kör i D-läge kan du växla till manuellt körläge med hjälp av paddlarna 3 och 4 på ratten. Beroende på utrustningsnivå finns det två manuella körlägen:

- Du kan använda det ”tillfälliga” manuella läget för att tvinga växling genom att trycka på en av de två paddlarna. Körläget D och den ilagda växeln visas på instrumentpanelen.

Obs! Växellådan övergår till automatläge D om den ilagda växeln inte längre är optimal för bilens prestanda eller om inget av reglagen används inom en viss tidsperiod.

- ett permanent manuellt läge aktiveras om du trycker och håller på ett av reglagen. Körläget M och den ilagda växeln visas på den 5-displayen på instrumentpanelen.

Obs! Beroende på utrustningsnivå kan du återgå till automatläge genom att trycka länge på höger reglage eller genom att flytta entrycksspaken 1 ett eller två extra hack nedåt.

I båda fallen:

- tryck på vänster spak för att växla ned;

- tryck på höger spak för att växla upp.

Obs! Lamporna + och - råder föraren att växla till en högre eller lägre växel.

Undantagsfall

Under vissa körförhållanden (som t.ex. leder till motorskydd, igångsättning av det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC osv.) kan det automatiserade systemet växla automatiskt.

För att undvika felaktiga manövrer kan ”automatiken” också vägra att lägga i en växel I så fall blinkar växeln på displayen några sekunder.

Speciella körförhållanden

- Om vägunderlaget eller väderförhållandena (branta uppförsbackar, plötsliga nedförsbackar, djup snö, sand, lera osv.) gör det är svårt att behålla automatläget rekommenderar vi att du: På fordon utrustade med växelpaddlar är det lämpligt att byta till manuellt läge med hjälp av paddlarna. Detta för att förhindra upprepade växlingar som automatiken väljer i uppförsbackar och för att erhålla motorbroms vid körning utför.

- För att undvika att motorn tjuvstannar vintertid, vänta några sekunder innan du lämnar läget P eller N och flyttar växelspaken till läget Deller R.

Stopp av bil

P-läget läggs i automatiskt och den elektroniska parkeringsbromsen (om sådan finns) aktiveras när:

- motorn stängs av

- förarens bilbälte lossas och bilen står stilla

och

- förardörren öppnas och bilen står stilla.

P visas på instrumentpanelen.

Eftersom läget P läggs i automatiskt när motorn är stängs av kan det i vissa fall (t.ex. när vissa biltvättar används) vara nödvändigt att lägga i läge N:

- När motorn är igång, tryck på P-knappen, flytta växelväljaren 1 ett hack uppåt eller nedåt och stäng sedan av motorn.

- När motorn är avstängd och tändningen är på, flytta växelväljaren 1 ett hack uppåt eller nedåt.

Nästa gång motorn startas läggs läge P i automatiskt så som beskrivits tidigare.

P-läget får enbart läggas i när bilen står stilla.

För att stanna bilen i uppförsbackar, håll inte foten på gaspedalen.

Risk för överhettning av automatväxellådan.

Av säkerhetsskäl får tändningen aldrig slås av förrän bilen står helt stilla.

Påfyllningsintervall

Se bilens servicehäfte eller kontakta en märkesrepresentant för att kontrollera om den automatiska växellådan kräver schemalagt underhåll.

Om den inte behöver service behöver du inte fylla på oljan.

Driftstörning

- om meddelandet ”Kontrollera automatlåda” visas på instrumentpanelen under körning tyder det på ett fel.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

- Om meddelandet ”Överhettad automatlåda” eller ”Tillfälligt stop växellåda varm” visas på instrumentpanelen under körning, stanna bilen så fort som möjligt så att växellådan kan svalna och vänta tills meddelandet försvinner.

- Om meddelandet ”Växellåda risk för haveri” visas på instrumentpanelen under körning är motorprestandan avsiktligt begränsad för att skydda växellådan.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

- Felsökning av bil med automatväxellåda BOGSERING: starthjälp.

Vid motorfel eller ett elektriskt fel (fel på batteriet) som påverkar automatväxellådans funktion, se till att bilen står helt stilla.

Om meddelandet ”P-läge växellåda Fel” visas på instrumentpanelen kanske det inte går att dra åt parkeringsbromsen. Se till att säkra bilen med den automatiska parkeringsbromsen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.